1. کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 1-39

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9044.1274

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای تحصیلی، جنسیت و سن بر هوش معنوی با میانجی‌گری بهزیستی ذهنی و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مجذورات جزئی بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش تصادفی طبقه‌ای که معیار طبقه‌بندی بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی بود، انتخاب و به دو پرسشنامه هوش ...  بیشتر

2. تحلیل تشخیصی سوالات بخش درک مطلب زبان انگلیسی عمومی آزمون ورودی دوره‌های دکتری با استفاده از مدل غیرجبرانی فیوژن

اعظم مقدم؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ معصومه استاجی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 41-68

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.2625

چکیده
  زمینه: رویکردهای سنتی و جاری سنجش در بازنمایی قابلیت‌های زبانی افراد با چالش‌های عملی و نظری همراه بوده و توانایی آن‌ها در سنجش و گزینش داوطلبان مورد تردید قرار گرفته است. به گونه‌ای که متخصصان حوزه اندازه‌گیری آموزشی را به استفاده از روش‌های جدیدتر و کارآمدتر، سنجش تشخیصی شناختی، سوق داده است. هدف: هدف مقاله حاضر تحلیل تشخیصی ...  بیشتر

3. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه مهارت تمرکز

کریم سواری؛ محمد اورکی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4015

چکیده
  زمینه : مهارت تمرکز یکی از مهارت های ضروری یادگیری بشمار رفته و از آن به عنوان مهم ترین عامل موفقیت عملکرد یاد می شود لذا در همین زمینه برای شناخت بهتر آن به ابزار اندازه گیری دقیق نیاز دارد.هدف : هدف از تحقیق حاضر، ساخت و تعیین ویژگی های روانسنجی ( پایایی و روایی) پرسش نامه مهارت تمرکز است. روش : کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ...  بیشتر

4. شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

آناهیتا مهرپور؛ مسعود حسین چاری؛ فاطمه کمالی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 85-113

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4016

چکیده
  زمینه: هیجان‌ها از قدیم‌ترین زمان با انسان همراه بوده‌اند و در زندگی نوع بشر ایفای نقش کرده‌اند؛ گستره، ناپایداری و شدت هیجان‌ها در کنار ابعاد سازگارانة هیجان، باعث شکل‌گیری مفهومی با عنوان «تنظیم هیجانی» شده است. در عین حال، باور و شناخت هر فرد نسبت به توانایی‌های خود، در هر لحظه زندگی او را زیر تأثیر می‌گیرد؛ چنین دیدگاهی ...  بیشتر

5. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4017

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود. روش: در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای ...  بیشتر

6. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 135-163

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6239.1191

چکیده
  زمینه: پردازش پس رویدادی، نشخوارفکری در مورد ناکارآمدی ادراک شده در موقعیت‌های اجتماعی است که به عنوان عامل مهمی در حفظ اختلال اضطراب اجتماعی مطرح شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی (;PEPQ راچمن، گروتر-اندرو و شافران،2000) در جمعیت دانشجویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر

7. مدلی ساختاری درباره‌ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی : تاثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، عزت نفس ، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن ا نگاره

کاظم نعمت الله زاده ماهانی؛ احمد برجعلی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 165-185

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.2351

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدلی درباره ی تن انگاره وتعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره دانشجویان مونثایرانی انجام شد. به این منظورنمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، ...  بیشتر

8. سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی 3 ابزار)

رسول کردنوقابی؛ فائزه جهان؛ خسرو رشید؛ اکبر رضایی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 187-212

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4020

چکیده
  هدف این مطالعه اعتبار یابی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و ارزشهای بنیادین بود. در یک مطالعه 899 نفر (585 زن و 314 مرد) دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و بزرگسالان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و برای محاسبه روایی مقیاس ها از سه روش، ...  بیشتر

9. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

هادی مونسی طوسی؛ نوراله محمدی؛ فاطمه بیتا

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4018

چکیده
  اضطراب عملکرد موسیقی1 نگرانی بارز و مستمر نوازنـده ابزار موسیقی در مورد عملکردش می باشد . ایـن اضـطراب در چارچوب ترکیبـی از نشـانگان عـاطفی، شـناختی، جسـمانی و رفتاری بروز می کند . ھدف از این پژوھش ، بررسی اعتبـار و روایی پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی ( دیانا تی کنـی2 ، 2006 ) در نمونھی ایرانی بود . روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیق توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر