دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1394 
5. بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

صفحه 115-134

10.22054/jem.2016.4017

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری


6. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

صفحه 135-163

10.22054/jem.2017.6239.1191

سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی


8. سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی 3 ابزار)

صفحه 187-212

10.22054/jem.2016.4020

رسول کردنوقابی؛ فائزه جهان؛ خسرو رشید؛ اکبر رضایی