نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

3 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای با 25 مؤلفه و 157 خرده مؤلفه طراحی شد. سپس، در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی روی 84 نفر از خبرگان آموزش عالی ایران اجرا شد. بر اساس، بازخوردهای دریافتی به اصلاح پرسشنامه اقدام شد. سپس، نسخه نهایی و اصلاح شده آن در اختیار 293 نفر از خبرگان آموزش عالی کشور قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید شده و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (982/0) محاسبه گردید. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای آزمون ابزار اندازه گیری مزبور، از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی مرتبه‌ی اول، ابزار اندازه‌گیری مزبور به 22 مؤلفه و 150 خرده مؤلفه اصلاح و تعدیل یافت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز نشان داد که مؤلفه های 22 گانه احصاء شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی ابزار اندازه گیری اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. همچنین، شاخص های برازش، (CMIN/DF) برابر با 924/1، (RMSEA) برابر با 39/0، (GFI) برابر با 976/0، (AGFI) برابر با 939/0، (CFI) برابر با 928/0، (NNFI) برابر با 953/0، (TLI) برابر با 000/1، (IFI) برابر با 928/0 و (RFI) برابر با 925/0 نشان می-دهد، ابزار اندزه گیری طراحی شده برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

construction, reliability making and validation of measurement tool for accreditation and quality assurance of iran's higher education

نویسنده [English]

  • mohammad mojtabazadeh 2

چکیده [English]

this study been done to build, reliability making and validation an measurement tool for accreditation and quality assurance of iran's higher education system. to perform this study, is used mixed method with explorative plan- tool development model.First, in the qualitative study, by using the method of grounded theory and interview with 36 higher education experts, were designed questionnaire with 25 omponents and 157 sub-components. then, in the quantitative section, Designed questionnaire, in a pilot study, was conducted on 84 members of Iran's higher education experts. based on the received feedback were acting to refine the questionnaire. then, the its final version and modified was put in the hands of 293 the country's higher education experts. validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated equal to (0/982) by Cronbach's alpha. in the qualitative part of the study, was used non-probability purposive sampling sampling method and in the quantitative part, random classified sampling method used. to test mentioned measurment tool, analysis of structural equation modeling was used. by doing first order confirmatory factor analysis, mentioned measurment tool were modified to 22 components and 150 sub-components. results of second order confirmatory factor analysis, also showed that 22 components were extracted has sufficient factor load to predict of measurment tool relating to Accreditation and quality assurance of iran's higher education system. in addition, goodness of fit indices such as, (CMIN/DF) equal to 1/924, (RMSEA) equal to 0/39, (GFI) equal to 0/976, (AGFI) equal to 0/939, (CFI) equal to 0/928, (NNFI) equal to 0/935, (TLI) equal to 1/000, (IFI) equal to 0/928 and (RFI) equal to 0925, it shows, designed, measurment tools for the accreditation and quality assurance of iran's higher education system is a very favorable fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • accreditation and quality assurance
  • Grounded Theory
  • mixed research method
  • structural equation modeling