1. تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3901

چکیده
  هدف مقاله حاضر تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد دارای پست مدیریتی در صنعت بانکداری جمهوری ...  بیشتر

2. کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)

اصغر مینائی؛ زهرا غفاری

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3898

چکیده
  عمده‌ترین نگرانی که در ناعادلانه بودن آزمون‌ها مطرح می‌شود امکان وجود سوگیری یا کارکرد -افتراقی است، زیرا سوگیری باعث می‌شود که روایی آزمون مورد شک و تردید قرار گیرد. در این پژوهش کارکرد‌ افتراقی سوالهای ریاض پایه هشتم تیمز 2011 در بین دو گروه دانش‌آموزان دختر(گروه هدف) و پسر(گروه مرجع) ایرانی بر اساس رویکرد IRT مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

3. ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3900

چکیده
  زمینه: سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت یک مدل چندبعدی از اعمال خودآغازگر و ادراکاتی است که به حفظ و افزایش سطح رفاه، خودشکوفایی و رضامندی فرد کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه ...  بیشتر

4. میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان

مقصودد امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی؛ حمیده پاک مهر؛ هادی عباسی

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.5949

چکیده
  هدف:مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از میزان تحقق اهداف شناختی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی کشور صورت گرفت. روش: روش پژوهش از حیث هدف، تحقیق و توسعه و از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان کلیه مناطق آموزشی شهرستان‌های تهران در سال تحصیلی 89-88 بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و به صورت ...  بیشتر

5. فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

ابوالقاسم یعقوبی؛ علی اکبر عروتی موفق؛ علی اصغر چگینی؛ سروه محمدزاده

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3902

چکیده
  مقدمه: پژوهش های متعدد ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان و حتی سلامت جسمی را نشان داده اند. روی آوری پژوهشگران به مذهب وتاثیرات روانشناختی آن رو به افزایش بوده است. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف میزان ارتباط بین متغیرها رامشخص می کند.پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل ...  بیشتر

6. تدوین نرم استانداردهای آمادگی مهارتی تربیت بدنی عمومی2 دانشجویان دختر

فرشته شهیدی؛ معصومه بقاییان؛ مینا غلامی

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3906

چکیده
  هدف از این پژوهش،تدوین نرم های آمادگی مهارتی استاندارد برای واحد تربیت بدنی 2 دانشجویان دختر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بود.نوع طرح کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی که به صورت تک آ‍زمون در دو رشته فوق الذکر انجام شد.جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشگاه شهید رجائی که واحد تربیت بدنی 2 را در دو رشته شنا و تنیس روی میز اخذ ...  بیشتر

7. روایی سنجی واعتباریابی روشی برای پرورش مهارت تفکر انتقادی درنظام یادگیری بر خط

زهره خوش نشین

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.5982

چکیده
  زمینه: برای تحقیق درخصوص روش مناسب برای پرورش مهارت تفکر انتقادی در نظام یادگیری بر خط ضروریست در ابتدا فرایند مفهوم سازی تفکر انتقادی ، درقالب بحث های همزمان و غیر همزمان مورد بررسی قرارگیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه گزارشی از روایی سنجی و اعتباریابی مراحل منتهی به پرورش مهارت تفکر انتقادی به واسطه تبیین ساخت دهی زنجیرۀ ...  بیشتر

8. کاوش نگرش متقاضیان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به شیوه‌های متفاوت داوطلبان گزینش ورود به دوره‌های دکتری

جلیل یونسی

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 225-260

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.5735

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف کاوش، توصیف و تشریح نگرش و نظرات داوطلبان ورود به دوره دکتری و اعضای هیأت‌علمی نسبت به روش گزینش متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری به شیوه‌های متفاوت گزینش (غیرمتمرکز و نیمه متمرکز) انجام شد. روش: به این منظور از رویکرد روش‌های ترکیبی استفاده شد و داده‌ها طی دو مرحله از دانشگاهیان و همچنین متخصصین در حوزه‌های ...  بیشتر

9. روش بهینه هموارسازی داده‌ها در همترازسازی: مورد مطالعه آزمون تولیمو و آزمون‌های جامع کنکورهای آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور

علی مقدم زاده

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، صفحه 261-287

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.5736

چکیده
  این پژوهش با هدف یافتن بهترین روش هموارسازی داده ها در روشهای مختلف همترازسازی انجام شد. به این منظور از داده‌های آزمون تولیمو و آزمونهای جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشوردر سال 92-91 استفاده شد. برای تحلیل داده‌های آزمونهای جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً از سؤالات مشترک دروس ...  بیشتر