بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گروه روانشناسی بالینی

2 دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در پژوهش های اخیر، درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه های موثر بر پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالشهای موجود در زمینة مطالعه ی این سازه، سنجش و ارزیابی این متغیر و مولفه های آن بوده است. هدف از مطالعة حاضر، بررسی و انطباق شاخصهای روایی و پاپایی پرسشنامه ی درگیری تحصیلی ریو و تسنگ ، بر روی نمونه ای از دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر بندرعباس بوده است. آزمودنی‌های پژوهش،364 دانش‌آموز سال اول متوسطه بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی 22 ماده ای درگیری تحصیلی بود. جهت بررسی روایی پرسشنامه، از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. پس از انجام تحلیل عاملی، ساختار عاملی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی پاپایی پرسشنامه نیز ضریب آلفا برابر با 87/0 به دست داد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه ی درگیری تحصیلی، جهت سنجش این متغیر و مولفه های آن، در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس مناسب است و می‌تواند تا حدودی نیازهای موجود را بر طرف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Psychometric Properties of the Academic Engagement Questionnaire among High School Students

نویسنده [English]

  • Kobra Hajializadeh 1
چکیده [English]

In recent research, academic engagement, as one of the constructions that influence academic achievement is taken into consideration. One of the challenges in the field of this construction is the assessment and measurement of this construction and its components. Hence, the purpose of this study was to evaluate the validity and reliability of Reeve and Tseng academic engagement questionnaire, on a sample of high school boys and girls in Bandar Abbas. Subjects for the study, 364 first grade high school students who were selected by cluster sampling method. The research instrument was a 22-items questionnaire. To assess the validity of this questionnaire, confirmatory factor analysis was used. After analysis, the factor structure of the questionnaire was confirmed. Results showed that reliability coefficient equal to 0.87 for this inventory. Generally, the results showed that academic engagement questionnaire is appropriate to measure this variable and its components among high school students in Bandar Abbas and can to satisfy the needs of this field somewhat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Engagement questionnaire
  • reliability
  • validity