تحلیل ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی (SBI؛ سالملا ـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، 2009) در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 322 دانشجوی کارشناسی (166 پسر و 156 دختر) به SBI و سیاهة مشغولیت تحصیلی (SEI، سالملاـ آرو و آپادایا، 2012) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی SBI از روش‌ آماری تحلیل عامل تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی SBI از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة SBI، ضریب همبستگی بین نمرة کلی و مقیاس‌های SBI با نمرة کلی مشغولیت تحصیلی دانشجویان گزارش شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرم‌افزار AMOS نشان داد که SBI از سه عامل خستگی از دانشگاه، بدگمانی نسبت به دانشگاه و عدم کفایت فردی تشکیل شده است. مقادیر ضرایب همسانی درونی SBI برای عوامل خستگی، بدگمانی و عدم کفایت فردی و نمرة کلی فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر با 91/0، 85/0، 84/0 و 89/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که SBI برای سنجش مفهوم فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
کلیدواژه‌ها: روایی عاملی، تحلیل عاملی تاییدی، سیاهة فرسودگی تحصیلی، روایی سازه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the School Burnout Inventory (SBI) among Iranian Students

نویسنده [English]

  • Mohammad Azad Abdollahpour 1
1 Islamic Azad University
چکیده [English]

T he main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the School/University Burnout Inventory (SBI, Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009) among Iranian students. 322 university students (166 male, 156 female) completed the SBI and the Schoolwork Engagement Inventory (SEI, Salmela-Aro & Upadaya, 2012). The exploratory and confirmatory factor analysis methods and internal consistency were used to compute the SBI's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the SBI, we computed correlations between total score of MSPSS and it's subscales with school engagement. The results of principal component analysis (PC) and varimax rotation replicated 3-factor structure of exhaustion at schoolwork, cynicism toward the meaning of school and sense of inadequacy at school in the Iranian sample. Goodness-of-fit indices of confirmatory factor analysis confirmed the 3 extracted factors. Internal consistency for the total score of SBI and its subscale consisted of exhaustion; cynicism and inadequacy were 0/91, 0/85, 0/84 and 0/89 respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the SBI as a instrument to measure of school burnout among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Factorial validity"
  • " principal component analysis"
  • "confirmatory factor analysis"
  • " School Burnout Inventory"