نگرشی آسیب شناسانه به آزمونهای الکترونیکی در ایران ( مطالعه موردی آزمون الکترونیکی تافل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، ارومیه، تکاب

3 مشاورمرکز مشاوره دانشگاه تبریز

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

5 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

6 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

هدف: آزمونهای الکترونیکی یکی از پیامدهای نفوذ فناوری به قلمرو آموزش است که در کشور ایران نیز به مرور استفاده از آن در حال افزایش است. این امر می تواند دربردارنده مشکلات و موانعی باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی آسیب شناسانه اجرای آزمون‌های الکترونیکی در ایران است. روش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و داوطلبان آزمونهای الکترونیک زبان انگلیسی تافل در سال 1393 می‌باشد.از میان جامعه آماری به روش سرشماری 102 نفر از داوطلبان و 25 نفر از کارکنان مرتبط با برگزاری آزمون‌های الکترونیکی انتخاب شدند. ابزارهای گرداوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل گویه هایی در مورد جنبه‌های مختلف آزمون الکترونیکی است. داده‌ها با کمک نرم افزار آماری spss و با اعمال روش‌های آماری تی تک گروهی و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: آسیب‌های اجرایی آزمون الکترونیکی از دیدگاه داوطلبان به ترتیب وضعیت شامل «نگرش به آزمون الکترونیکی»، «محتوای آزمون»، «بازخورد سریع، دقیق و مفید»، «آموزش و آمادگی داوطلبان»، «پاسخگویی دست‌اندرکاران برگزاری»، «امنیت آزمون»، «فضای فیزیکی اجرای آزمون»،«مسائل فنی سخت افزاری و نرم افزاری»، طبقه بندی کرد. همچنین مشکلات به ترتیب بدترین وضعیت از دیدگاه دست‌اندرکاران آزمون‌های الکترونیکی تافل شامل: «هزینه‌های اجرا»، «سواد دیجیتالی داوطلبان»، «نگرش کارکنان»، «انگیزش کارکنان»، «مسائل حقوقی»، «بازخورد»، «نظارت بر اجرا»، «آشنایی کارکنان با آزمون»،«هماهنگی و برنامه ریزی در اجرا»، «مسائل امنیتی»، «فضای اجرای آزمون»، «مسائل فنی آزمون»، است. نتیجه گیری: آزمونهای الکترونیکی دارای مزیت های زیادی هستند اما در اجرای آنها آسیب های مختلفی شناسایی شده است که لازم است به مرور زمان اصلاح شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological approach to electronic tests in Iran (Case Study IBT TOEFL)

نویسندگان [English]

 • hamdullah habibi 1
 • Bayram Aghapoor 2
 • Marya Fatemi 3
 • saied khodayari 4
 • Amin Damirchi 5
 • ali rahimi 6
1 Assistant Professor of Educational Department, University of Tabriz
2 Faculty Member of Payame Noor University, Urmia, Takab
3 Consultant at the Tabriz University
4 Teacher
5 Ph.D. Student of Educational Management, University of Tehran
6 Teacher
چکیده [English]

Aim: Electronic test is a result of the influence of technology in the domain of education that its use is increasing in Iran. This involves difficulties and obstacles that the main objective of this study was to evaluate pathological electronic tests in Iran. Method: Research method is descriptive-survey. The population of the research includes all staff and volunteers of English TOEFL test in 2014. Samples were selected by census method. 102 volunteers and 25 employees were related to the conduct of electronic tests were selected. Data collection tools included two researcher-made questionnaires including statements about various aspects of electronic tests. Data were analyzed by SPSS software and one-sample t-test and Friedman test. Results : Results show that problems from volunteers point of view sequentially are included: "Attitudes to electronic test", "test content", " fast, accurate and useful Feedback ", " volunteers training and preparing ", " officials staff accountability ", "safety test", " physical space of the test ", " software and hardware technical issues ". also problems from the perspective of official staff sequentially are included: "Running costs", " volunteers digital literacy ", "attitude", "employee motivation", "legal issues", "feedback", "supervision", "people familiar with the test," "planning, coordination and implementation "" security, "" space of implementation the test "," test technical issues. "Conclusion: electronic tests have many and different advantages but many injuries at their implementation have been identified that need to be modified over time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Test
 • educational Evaluation
 • IBT Tofel
 • Pathology
 • E-learning