روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سبک‌های تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی است. به این منظور نمونه‌ای 247 نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند. داده‌های به دست آمده، پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSSو AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی آزمون- بازآزمون و همسانی درونی حکایت از حد مطلوب خرده مقیاس‌های سبک تفکر داشت. البته از آنجا که مقدار آلفای سبک آنارشی در سطح قابل بحث بود، با حذف یک آیتمها، این مقدار به 74/0 و سطح قابل قبول ارتقا یافت. سنجش روایی مقیاس با استفاده از روایی صوری و محتوایی تایید شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. تحلیل عاملی تاییدی نشان از برازش مناسب مدل‌های مورد بررسی با داده‌های مشاهده شده داشت. در خصوص بعد "شکل"، مدل یک بار با 4 گویه سبک آنارشی و یک بار با 5 گویه این سبک مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که هرچند هر دو مدل از برازش برخوردارند، اما با حذف یک گویه سطح برازش ارتقا می‌یابد. در نهایت و براساس نتایج این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه سبک‌های تفکر برای سنجش سبک‌های تفکر دانشجویان کشاورزی در ایران از روایی و پایایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Thinking Style Scale amongst Agricultural Students

نویسندگان [English]

  • mahtab pooatashi
  • asghar zamani
assistant in research and planning institution
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the validity and reliability of thinking style scale amongst agricultural students. A sample of 247 students from Agricultural Colleges of Universities of Tehran, Yasoohj, Ilam, Shahid Bahonar Kerman, and Razi Kermanshah was randomly selected and answered to the scale items. SPSS (Statistical Package for Social Science) and AMOS Graphic software were used to analyze the data. Test-retest reliability and internal consistency showed appropriate reliability of thinking style subscales. Since the reliability of Anarchic style was issuable, with omitting one item the reliability reached .74 and acceptable level. Validity of scale confirmed with face and content validity and construct validity confirmed by Confirmatory factor analysis. About the "Form" dimension, the model assessed twice, with 4 items for Anarchic and 5 items for the same style. The results showed satisfactory fit of the model. According to the findings, thinking style scale is valid and reliable for assessing thinking styles of agricultural students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking style
  • functions
  • scope
  • levels
  • leanings