برآورد پایایی داده‌های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم‌پذیری

ابراهیم علیزاده؛ محمدحسین محبی نورالدین وند

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 1-24

چکیده
  هدف: هدف اصلی مقاله، معرفی نظریه تعمیم­پذیری و همچنین کاربرد آن برای برآورد پایایی داده­های تحلیل شغل بود. روش: بیست نفر از کارکنان خبره شغل کارشناس امور اداری یکی از بانک‌های دولتی به صورت تصادفی ساده از بین کارکنان خبره انتخاب شدند و پس از آموزش لازم، پرسشنامه مهارت‌های شغلی در اختیار آنها گذاشته شد تا میزان اهمیت هر یک از مهارت‌ها ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

غلامرضا رجبی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 25-42

چکیده
  زمینه: خانواده­گرایی یکی از مهمترین ارزش­های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می­کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش­های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می­کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده­گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی
دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 43-64

چکیده
  زمینه: یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. روش: نمونۀ مورد مطالعه در ...  بیشتر

بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان‌شناسی گفتمانی

حسین اسکندری

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 65-88

چکیده
  زمینه: روان‌شناسی گفتمانی حوزۀ مطالعاتی جدیدی است که تا حدود زیادی با روان‌شناسی‌اجتماعی‌زبان همپوشانی دارد. در این حوزۀ جدید مسائلی مطرح است که روان‌شناسی‌اجتماعی‌زبان کمتر به آن می‌پردازد، مسائلی که در قلمرو ساختارها و راهبردهای ویژه گفتمان که از منظر تحلیل گفتمان قابل مطالعه است. روان‌شناسی‌گفتمانی رشته‌ای علمی است که ...  بیشتر

پیش بینی سطح سازگاری نوجوانان بر اساس ویژگی‌های روان‌شناختی با استفاده از مدل‌های رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی

حسین پورشهریار

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 89-110

چکیده
  زمینه: پژوهش حاضر یک بررسی در رابطه با ویژگی‌های روان‌شناختی نوجوانان و سطوح سازگاری آنها می‌باشد. با توجه به مبانی نظری در مورد روابط متقابل بین این مفاهیم از یک مدل سنتی مبتنی بر همبستگی و یک مدل نوین مبتنی بر پردازش موازی داده‌ها استفاده شده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندی هر یک از مدل‌های یاد شده در پیش‌بینی سطوح سازگاری ...  بیشتر

تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان

جعفر حسنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 111-146

چکیده
  زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر ...  بیشتر

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر

هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک‌اینری بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

مژگان شوشتری

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 169-186

چکیده
  هدف : هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی مک‌اینری و داوسون (2004)بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش،‌ توصیفی از نوع هنجاریابی و جامعه آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دوره متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه برابر با 350 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

اکبر مومنی راد

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، صفحه 187-222

چکیده
  با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون ...  بیشتر