دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 1-211 
3. ...........................

صفحه 45-68

10.22054/jem.2013.5670

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار