نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اینکه در عمده روش‌های کیفی از تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود، با این حال هنوز توضیحی روشن از این روش وجود ندارد. در این مقاله روش تحلیل محتوای کیفی در بستر روش‌های پژوهش کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این روش در برابر تحلیل محتوای کمی قرار می‌گیرد و بیشتر از شمارش کلمات و اصطلاحات آشکار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر و کار دارد. به طور کلی تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات، و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، مشاهدات و اسناد مکتوب دارد. ابتدا تعریفی از محتوا و تحلیل محتوا ارائه شده و سپس کاربردها، مراحل، رویکردها، نمونه گیری، واحد تحلیل و در انتها نحوه بررسی اعتبار نتایج (باورپذیری، وابستگی، انتقال پذیری، تائید پذیری) به دست آمده از این روش آمده است. همچنین به این سؤال جواب داده خواهد شد که تحلیل محتوا روش یا تکنیک است. به طور کلی می‌توان تحلیل محتوا را به دو شیوه اصلی استقرایی و قیاسی در سه گام آمادگی، سازماندهی و گزارش انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results

نویسنده [English]

  • akbar momeni rad

چکیده [English]

Although qualitative content analysis used in major of qualitative methods, yet there is no clear explanation of this method. In this paper, qualitative content analysis is examined in the context of qualitative research methods. This method against quantitative content analysis and instead of account apparent words, deals with latent themes and templates. Overall, the qualitative content analysis search concepts, terms, and relationships between these concepts, try to the infer and reveal hidden patterns in the interviews, observations and written documents. First, present a definition of the content and content analysis and then examine applications, processes, procedures, sampling, and validity of results (credibility, dependability, transferability, conformability). Also answer to this question that content analysis is method or technique. Content analysis can be generally divided into two main modes of inductive and deductive and perform in three steps preparation, organization and made ​​a report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative content analysis
  • Qualitative research
  • induction
  • deduction
  • content