نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی مک‌اینری و داوسون (2004)بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش،‌ توصیفی از نوع هنجاریابی و جامعه آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دوره متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه برابر با 350 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامۀ داوسون و مک‌اینری (2004) بود. داده‌های حاصله با استفاده از روش‌های آماری، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی،‌ آلفای کرونباخ، گاتمن و تنصیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، ضریب همبستگی سؤالات پرسش‌نامه با نمرۀ کل آن بین 36/0 تا 62/0 بود. بارهای عامل (تکرار و مرور، بسط معنایی، سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت و نظم‌دهی) نشان دهندۀ تناسب سؤالات با عوامل بود. ضریب پایایی کل پرسش‌نامه 92/0 بدست آمد. همچنین ضرایب پایایی خرده مقیاس‌ها به وسیله‌ی آلفای کرونباخ برای تکرار و تمرین (75/0)، بسط معنایی (76/0)،‌ سازماندهی (77/0)،‌ برنامه‌ریزی (74/0)، نظارت (79/0) و نظم‌دهی (80/0) بود. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج پژوهش نشان داد پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی مک‌اینری و داوسون (2004) یک ابزار چند بعدی و مناسب برای سنجش راهبردهای شناختی و فراشناختی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Standardization, of Cognition and Metacognition Strategies Questionnaire of McInroy and Dawson on Junior High School Students of Isfahan City

نویسنده [English]

  • Mojgan Shooshtari

چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this study was to investigate standardization, of cognition and metacognition strategies questionnaire of McInroy and Dawson (2004) on Junior high school students of Isfahan city. Methods: The research method was descriptive of the standardization type, and the statistical population included all the Isfahan city Junior high school students in academic Year of 1388-89. For this purpose 350 students were selected using cluster random sampling. The instrument of this research was McInroy and Dawson questionnaire. The collected data was analyzed using statistical, element analysis, coordination coefficient, Cronbach's Alfa, Gottman and Tasnif. Results: The findings show that, the coordination coefficient of the survey questions or the total grade was between 0.36 and 0.62. The driving loads (repetition and review, meaningful expansion, organizing, scheduling, supervision and regulation) showed accordance of questions to drivings. The permanence coefficient of detail scales by Cronbach's alpha for repetition and practice was (0.75), meaning expansion (0.76), organizing (0.77), scheduling (0.74), supervision (0.79) and regulating (0.80). Conclusion: Generally the research findings showed that recognition and meta-recognition methodology survey of McInroy and Dawson (2004) is a Multi-dimensional and appropriate tool for recognition and meta-recognition methodology analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regularity evaluation
  • recognition methodology
  • meta-recognition