1. طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌‌آموزان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی

مهرنوش فرهنگ رنجبر؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.9805

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش‌ مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش‌ سنتی بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون  و پس آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مشغول به ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

علی حسن عزیزپوریان؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 19-48

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.33708.1787

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اساتید کارآفرینی و با تکنیک دلفی پرسش نامه اولیه برای اجر در بخش کمی تدوین شد. پایایی پرسشنامه به دست آمد. جامعه آماری پژوهش1- متخصصان کارآفرینی در ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

کامران شیوندی؛ یاسر ازاد فارسانی؛ موسی ریاحی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.38390.1869

چکیده
  چکیده خودکارآمدی ، یکی از سازه های مهم در نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی) مقیاس کوتاه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان ...  بیشتر

4. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سؤالی در دانشجویان

سجاد بشرپور؛ مینا طاهری فرد؛ گلاویژ محمدی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.4956.1158

چکیده
  زمینه: در دو دهه اخیر بیان شده است که مدل شش عامل شخصیت (هگزاکو) تبیین کاملی از ساختار شخصیت ارائه می‌دهد؛ لذا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌های هگزاکو در پژوهشهای رفتاری از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسش‌نامه شخصیتی هگزاکو در دانشجویان انجام گرفت. روش: کلیه‌ دانشجویان ...  بیشتر

5. ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه های ایرانی

فریبا منظمی تبار؛ رسول کرد نوقابی؛ خسرو رشید؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 91-117

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.40621.1906

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه‌های ایرانی انجام گرفت. روش: در این پژوهش از روش ترکیبی(کیفی-کمی) از نوع طرح اکتشافی سود برده شد. در مرحله اول(کیفی)، ابتدا با 20 نفر از اساتید علوم انسانی شهر همدان، مصاحبه(نیمه ساختار یافته) انجام شد (روش پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی بود). روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع ...  بیشتر

6. فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

فرانک بروجردی؛ سمیه مازندرانی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.40722.1908

چکیده
  شناخت ویژگی‌ها و عوامل روان‌شناختی و چگونگی برانگیخته شدن اضطراب مرگ در شرایط زندگی امروزی و همچنین پیشایدها و پیامدهای روانی آن از جمله مباحث مطرح در روان‌شناسی است. تحقیقات بسیاری در رابطه‌ی عوامل مختلف روان‌شناختی با اضطراب مرگ را بررسی کرده‌اند اما گاهی نتایج آن‌ها ناهماهنگ و متناقض بوده و از سویی متغیرهای تبیین کننده در ...  بیشتر

7. کاربرد مدل طبقه پنهان چندبعدی مبتنی بر نظریه پاسخ سوال (LCMIRT) درمطالعه ابعاد شناختی و خوشه بندی سؤال های آزمون ریاضی: مطالعه موردی درس ریاضی کنکور سراسری ریاضی فیزیک

مسعود گرامی پور؛ مریم مقدسین؛ ریحانه رضازاده

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 137-166

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.38959.1888

چکیده
  مهارت ریاضی شامل حوزه های محتوایی و فرایندهای شناختی مختلف است که بیانگر پیچیدگی توانایی ریاضی و ویژگی های پنهان آن است. تاکنون مطالعه این پیچیدگی ها با روش های سنتی تحلیل داده ها یا به صورت ذهنی انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چندبعدی طبقه پنهان پاسخ سوال (LCMIRT) به مطالعه ابعاد شناختی و متغیر های پنهان درس ریاضی ...  بیشتر

8. ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

سحر رضایی؛ آراس رسولی

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.33017.1769

چکیده
  از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ...  بیشتر

9. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌ باجگیری عاطفی

ذبیح اله عباس پور؛ عباس امان الهی؛ عسگر چوبداری

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، صفحه 183-200

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44909.1944

چکیده
  باجگیری عاطفی شکلی از دستکاری کردن شدید دیگران است، به طوری که اگر خواسته‌های یک فرد در رابطه صمیمانه برآورده نشود، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهدید استفاده می‌کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (EB) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی ...  بیشتر