ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اساتید کارآفرینی و با تکنیک دلفی پرسش نامه اولیه برای اجر در بخش کمی تدوین شد. پایایی پرسشنامه به دست آمد. جامعه آماری پژوهش1- متخصصان کارآفرینی در بخش کیفی و 2- هنرآموزان هنرستان فنی و حرفه ای در بخش کمی بودند. در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش خوشه ای طبقه ای نمونه گیری به عمل آمد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و اصلاح نتایج بخش کیفی نشان داد که پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای ابزاری چند بعدی و دارای 9 مؤلفه و 59 خرده مؤلفه است که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتند از: آموزش کارآفرینی، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری، مدیریت و سازماندهی هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت های تجاری و مدیریتی، محتوی، توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی و شیوه آموزش. برای آزمون ابزار از تحلیل مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و آزمون های برازش مدل و پایایی خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing and Accreditation of Entrepreneur's Educational System Questionnaire in technical and vocational schools.

نویسندگان [English]

  • Alihasan Azizpourian 1
  • Maryam Eslampanah 2
  • Mohammad Javad Karamafrooz 2
  • Faramarz Malekyan 2
  • Elham Kavyani 2
1 Phd. Student of Education Adminstration, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 PhD, Faculty Member of, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this qualitative-quantitative research (mixed) was Establishing and Accreditation of Entrepreneur's Educational System Questionnaire in technical and vocational schools. First, using interviews with entrepreneurship professors and Delphi technique the primary questionnaire were obtained and presented for quantitative evaluation. The reliability of the questionnaire was obtained. Statistical population of this research were 1- Entrepreneurship specialists from different universities of the country In the qualitative section and 2- teachers of technical vocational schools In the Quantitative section .were used purposeful sampling In the qualitative section, cluster sampling method In the Quantitative section. The results of the research using exploratory factor analysis and confirmation and modification of the qualitative section results showed that Entrepreneur's Educational System Questionnaire in technical and vocational schools, is Multidimensional tool with 9 factors and 59 sub-components, The percentage of variance and specific value are as follows: entrepreneurship education, psychological characteristics of students, academic and professional counseling, leadership style, management and organization of vocational schools, communication with industry and commercial and managerial skills, content, development of entrepreneurship skills in learners, space and educational equipment, and teaching methods. Structural equation modeling analysis was used to test the tool. Structural validity was calculated using the first and second order confirmatory factor analysis, and fit model tests and reliability of subscales using Cronbach's alpha coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Questionnaire"
  • "Entrepreneurship education system"
  • "Technical and vocational school"
آقابابائیان، پریناز؛ جمشیدی، عباسعلی و نورمحمدیان، مژده. (۱۳۹۲). «نقش آموزش و پرروش در تربیت انسان‌های کارآفرین و کارآفرینی در نظام آموزشی»، اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی، اسلامشهر، دانشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اسلامشهر.
اجاقی، صبا؛ رضایی، بیژن؛ نادری، نادر و جعفری، حبیب. (1395). «ارائه ی الگوی مفهومی‌مؤلفه‌های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3(4)، 39-54.
الوانی، سید مهدی؛ مقیمی، سید محمد؛ آذر، عادل و رحمتی، محمد حسین. (1390). «خط مشی گذاری در نظام آموزشی کارآفرین در ایران»، ماهنامه کار و جامعه، (140)، 5- 30.
امینی مقدم، یاسمین؛ رضایی، علی محمد و حسینی، شاهرخ مکوند. (1397). «ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا». فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(34)، 27-45.
باقری فر، علی اکبر و صالحی، کیوان. (1395). «چالشهای مهارت آموزی و پرورش هنرجویان کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفه‌ای: مطالعه ای به روش پدیدار شناسی»، از مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور،1-18.
پهلوی، حسن. (1393). «مفهوم سازی آموزش کارآفرینی: بررسی ابعاد و مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی با تأکید بر آموزش کارآفرینی در سازمان»، از مجموعه مقالات سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت وین، گرگان، انجمن علمی‌و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول.
حیدری، غلام حسین. (1389). اصول اخلاقی در پژوهش. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 1(2)، 1-161.
خدابنده لو. (1389). «بررسی زمینه های پرورش کار آفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر اهواز از نظر مدیران، دبیران و دانش آموزان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، استاد راهنما دکتر شاهی.
خسروی پور، بهمن؛ ایروانی، هوشنگ؛ حسینی، سیدمحمود و موحدمحمدی، حمید. (1386). «شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی»، فصلنامهعلومکشاورزیایران، 38(2)، 207-217.
رحمتی، محمدحسین؛ مقیمی، سیدمحمد و الوانی، سیدمهدی. (1389). «تحلیل نظام خط مشی گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران»،  فصلنامهتوسعهکارآفرینی، 3(9)، 7-35.
رضایی، علی محمد؛ دلاور، علی؛ احدی، حسن و درتاج، فریبرز. (1389). ساخت و اعتبار یابی آموزشی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 1(1)، 1-167.
روحی، لیلا. (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی در دانش آموزان مقطع متوسطه (مورد مطالعه: ناحیه 1 شهرستان بهارستان)»، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، واحد غرب.
زین آبادی، حسن رضا؛ صالحی، کیوان و پرند، کورش. (1386). «دختران و آموزش فنی حرفه ای: ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان‌های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران»، پژوهش زنان، 5(2)، 129-164.
سعیدی کیا، مهدی. (1395). کارآفرینی، تهران: انتشارات آها.
سعیدی مهرآباد، محمد و مهتدی، محمدمهدی. (1387). «تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه ی رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی)»، فصلنامهتوسعهکارآفرینی،1(2)، 57- 73.
شاه حسینی، علی. (1388). کارآفرینی در عمل، تهران: انتشارات آییژ.
شریف زاده، محمد و عبدالله زاده، غلامحسین. (1394). «مؤلفه‌های توسعه ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی»، فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی، (32)، 96-112.
شکاری، عباس؛ زارعی سبهتی، احسان و یزدخواستی، علی. (1395). «نقش الگوی آموزش‌های کارآفرینی گدار کسب و کار (KAB) بر مهارت‌های کارآفرینی کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: استان اصفهان)»، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 4(7)، 31-54.
فرخی، نورعلی. (1389). ارزشیابی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان شناسی تربیتی و علوم تربیتی . فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 1(2)، 95-116.
محمد کاظمی، رضا؛ احمدی، آیدا و شاهمرادی، گودرز. (1395). شیوه‌های مناسب آموزش کارآفرینی، تهران: مؤسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه).
نادری، نادر؛ امیری، صبا؛ دل انگیزان، سهراب و جعفری؛ حبیب. (1394). «الگوسازی مفهومی‌تأثیر مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان‌های کاردانش»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(2)، 17-34.
وطن خواه، نسیم و رضایی مقدم، کورش. (1394). «مؤلفه‌ها و موانع ایجاد دانشکده کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیر عضو تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز»، مجله تعاون و کشاورزی، 4(15)، 17-40.
یدالهی فارسی، جهانگیر. (1388). دانششنامه کار‌آفرینی، تهران: بنیاد دانشنامه نگاری ایران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، جلد1و2.
Gutiérrez, J. G., & Baquero, J. E. G. (2017). New cross-proposal entrepreneurship and innovation in educational programs in third level (tertiary) education. Contaduría y Administración62(1), 239-261.
Manero, P. V., & Egido, M. P. (2014). The Concept of Entrepreneur in Education: A Pedagogical Analysis. Procedia- Social and Behavioral Sciences139, 153- 159.
Oguz, A., & Aydin, U. (2012). Education System in Knowledge Society and Model of Innovative Entrepreneur. Procedia- Social and Behavioral Sciences47, 619- 623.
Rauch, A., & Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the intention to act lies: An investigation into the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior. Academy of Management Learning & Education14(2), 187-204.
Shamsudin, S. F. F. B., Al Mamun, A., Nawi, N. B. C., Nasir, N. A. B. M., & Zakaria, M. N. B. (2016). Policies and Practices for Entrepreneurial Education in Malaysia: A Review. Mediterranean Journal of Social Sciences7(2), 36.