ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، مشاوره، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به
مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سکوت زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به دادگاهها و مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه بودند.از بین جامعه مورد نظر تعداد 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری وایرماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مولفه اول(مهارت‌های ارتباطی) بیشترین میزان همبستگی را با سایر مولفه‌ها دارد و در این بین بالاترین همبستگی بین مولفه اول (مهارت‌های ارتباطی) با مولفه دوم (ترس از مواجهه) با مقدار ضریب همبستگی 711/0 می باشد. سایر مولفه ‌ها (شک و بی اعتمادی ، علاقمندی به همسر، موانع فرهنگی وذهنی و فرزندان)از همبستگی‌های بالا و معنی‌داری برخوردارند.
نتیجه حاصل از پرسشنامه سکوت زناشویی نشان داد که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین برای سنجش میزان تمرکز افراد از این پرسش نامه می توان در مشاوره با مراجعان و در تحقیقات بالینی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Building the validity of marital silence questionnaire

نویسندگان [English]

  • Sahar Rezaee 1
  • Aras Rasouli 2
1 -Department of Counseling, Kermanshah, Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.(M.A)
2 -Department of Counseling, Mahabad, Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Marital silence is one of the things that can be related to divorce. Marital silence is to refrain from expressing opinions and expectations about marital problems and passively accepting conflicts and suppressing emotions in themselves. Measuring marital silence is important due to the use of reliable and reliable instruments and in view of the increasing rate of divorce in Iran. This study was conducted with the aim of building the validity of marital silence questionnaire. The present study is a correlation study. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the present study included couples referring to the courts and counseling centers of Kermanshah city. Among the target population, 280 were selected by random sampling method. The research instrument was a 36-question questionnaire. The data were analyzed by exploratory factor analysis and using the WEYMAX statistical software. The first component (communication skills) has the highest correlation with other components, and the highest correlation between the first components (communication skills) with the second component (fear of exposure) with the correlation coefficient is 0.711. Other components (doubts and distrust, interest in the spouse, cultural and educational obstacles and children) have high and significant correlations.
The result of marital silence questionnaire showed that it has good reliability and validity. The questionnaire can also be used in consultation with clients and in clinical trials to measure the concentration of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • making
  • Standardization
  • questionnaire
  • marital silence
استیل، لیز و کید، وارن. (2001). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مهارتی خانواده.ترجمه فریبا سیدان و افسانه کمالی(1388). تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
آبروی، مریم؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم السادات و شاهمرادی، سمیه. (1390). عوامل پیش‌بینی کننده طلاق عاطفی. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 11(44)، 108-125.
ثنایی، باقر. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ فلسفی نژاد، محمدرضا و صبوری، زهره. (1398). بررسی میزان و مؤلفه‌های طلاق عاطفی در پرستاران متأهل بیمارستان‌های شهر تهران. فصلنامه پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، 5(3)، 40-46.
خان محمدی، ذبیخ اله؛ بزازیان، سعیده؛ امیری مجد، مجتبی و قمری محمد. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. فصلنامه روانشناسی خانواده ، 5(1)، 17-30.
رضایی، محمد؛ میرزاده کوهشانی، فرشته و یعقوبی، الهام. (1396). تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق. 52(1)، 585-604.
عسگرآباد، مجتبی و حاجی حیدری، زهرا. (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، 11(42)، 158-186.
گاتمن، جان (1385). هفت اصل برای زندگی کارآمد. ترجمه نسرین مصباح، سپیده معتمدی و حمید پیروی. تهران: انتشارات ایتا.
نوابی نژاد، شکوه. (1396). مشاوره ازدواج و خانواده‌درمانی. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مرییان.
Matson, R. E., Rogge, R. D., Johnson, M. D., Davidson, E., K., B., & Fincham, F., D. (2013). The positive and negative semanticdemotions of relationship satisfaction.Personal Relationship, 20, 328-355