دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1397 
2. تعیین روش بهینه شناسایی کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری

صفحه 23-51

10.22054/jem.2019.11109.1323

نگار شریفی یگانه؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی


7. ویژگی‌های روانسنجی تکلیف کتاب تصویر: مطالعه مقدماتی

صفحه 155-173

10.22054/jem.2019.34500.1796

قاسم محمدیاری؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی