دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1397 
5. ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

صفحه 91-114

10.22054/jem.2019.38198.1864

الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده


8. ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان

صفحه 149-171

10.22054/jem.2019.33976.1790

هیمن خضری آذر؛ معصومه مقیمی فیروزآباد؛ مهرناز ثانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی