نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیارمشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

باجگیری عاطفی شکلی از دستکاری کردن شدید دیگران است، به طوری که اگر خواسته‌های یک فرد در رابطه صمیمانه برآورده نشود، به طور مستقیم و غیر مستقیم از تهدید استفاده می‌کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس باجگیری عاطفی (EB) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زن متاهل شهر اهواز بودند که از بین آن‌ها 269 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس باجگیری عاطفی و مقیاس چهار اسب سوار مهلک پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل تاییدی ساختار سه عاملی (ترس، التزام و احساس گناه) مقیاس باجگیری عاطفی را تایید کردند اما ساختار دو عاملی این مقیاس تایید نشد. روایی همگرای مقیاس باجگیری عاطفی از طریق همبسته کردن این مقیاس و عوامل آن با مقیاس چهار اسب سوار مهلک محاسبه شد که همگی معنادار بودند. همسانی درونی باجگیری عاطفی و عوامل آن برحسب ضرایب آلفای کرونباخ 78/0 تا 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش مشخص ساخت که مقیاس‌ باجگیری عاطفی برای مطالعات پژوهشی و درمانی کاربرد دارد و استفاده از این مقیاس‌ به روانشناسان و مشاوران خانواده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of psychometric properties of the Emotional Blackmail Scale (EB)

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Abbaspour 1
  • abbas amanelahi 2
  • asgar choubdari 3

1 Assistant Professor in Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associated Professor in Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 PhD in Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

Emotional blackmail is a powerful form of manipulation in which one person close to another threaten, either directly or indirectly, to punish him if he doesn't do what those person wants. The main purpose of the present study was to examine psychometric properties of Emotional Blackmail Scale (EB) including construct validity, convergent validity and internal consistency. The study was a survey type. The statistical population of this research included all of married women in Ahvaz. Out of this population, 269 women selected through convenience sampling and completed Emotional Blackmail Scale (EB) and Four Horsemen of the Apocalypse Scale. The results of confirmatory factor analysis showed three factors (fear, obligation and guilt feeling) but two-factor structure was not confirmed. The convergent validity of Emotional Blackmail Scale (EB) was supported by an expected pattern of correlation between this scale and Four Horsemen of the Apocalypse Scale. All correlations between the mean scores on Emotional Blackmail Scale (EB) and Four Horsemen of the Apocalypse Scale were statistically significant. Coefficient’s Cronbach alpha were between 0/78 to 0/85. Findings showed that this scale can be used in clinical and research studies and the use of these scales is recommended to psychologists and family counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional blackmail scale (EB)
  • reliability
  • validity
  • psychometry
تبیک، محمدتقی؛ آقابابایی، ناصر و فتحی آشتیانی، علی (1394). رابطه احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان. پژوهش­نامه روان­شناسی اسلامی، 1(1)، 176-160.
جوکار، بهرام و کمالی، فاطمه (1394). بررسی رابطه معنویت و احساس شرم و گناه. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 5(1)، 21-3.
شریفی، حسن پاشا. (1380). اصول روان‌سنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
کلاین، پل (1994). راهنمای آسان تحلیل عاملی. سیدجلال صدرالسادات و اصغر مینایی، 1380. تهران: انتشارات سمت.
محمدی، سحر و پیرخائقی، علیرضا (1393). ساخت و اعتباریابی مقیاس کیفیت روابط زناشویی با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 18(5)، 76-45.
نیک‌نامی، محمد.، تقی‌پورظهیر، علی. و غفاری‌مجلج، محمد. (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران 2002. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 1 (3)، 101-119.
Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., & Moore, H. (2007). Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Personality and Individual Differences, 43(1), 179-189.
Butkovic, A., & Bratko, D. (2007). Family study of manipulation tactics. Personality and Individual Differences, 43(4), 791-801.
Chen, S. (2010). Relations of Machiavellianism with emotional blackmail orientation of salespeople. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 294-298.
Dattilio, F. M, N. B. (2010). Cognitive-behavior couple and family therapy. The family therapy Handbook. New York: Routledge.
Eisenberg, F. I. (2011). “I Could See Colors Again”: How Women End Emotional Abuse by Accessing Agency. City University of New York.
Forward, S., & Frazier, D. (1997). Emotional blackmail: when the people in your life use fear, obligation, and guilt to manipulate you. New York, NY: HarperCollins.
Gottman, J. M. (1999). The marriage clinic: A scientifically based marital therapy. New York, NY: Norton.
Gottman, J. M., Gottman, J. S., (2000). Clinical Training, Gottman Method Couples Therapy, Bridging the Couple Chasm. The Gottman Institute, Inc.
Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion and power. Washington, DC: American Psychological Association.
Hale, M. A., & Clark, D. A. (2013). When good people have bad thoughts: Religiosity and the emotional regulation of guilt-inducing intrusive thoughts. Journal of Psychology and Theology, 41(1), 24-35.
Karakurt, G., Ergüner-Tekinalp, B., & Terzi, Ş. (2009). The Psychometric Qualities of the Turkish Version of Emotional Abuse Questionnaire. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (36).
Karnani, S., R. (2018). Emotional blackmail within couple relationships in Hong Kong. Unpublished Doctoral Dissertation, Alliant International University Hong Kong.
Lecovin, K. E. (1995). An existential-phenomenological approach to understanding the experience of emotional abuse. The Union Institute.
Liu, C. (2010). The relationship between employees’ perception of emotional blackmail and their well-being. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 299-303.
Liu, C., & Jhuang, S. (2016). The Study of Emotional Blackmail toward Consumer Purchasing Intention - Moderating Variables of Self-Esteem. Marketing Review (Xing Xiao Ping Lun), 13(2), 185-215.
O’Toole, M. E. (2000). The school shooter: a threat assessment perspective. Quantico, VA: FBI Academy.
Porrúa-García, C., Escartín, J., Gómez-Benito, J., Almendros, C., & Martín-Peña, J. (2016). Development and validation of the scale of psychological abuse in intimate partner violence (EAPA-P). Psicothema, 28(2), 214-221.