فراتحلیل مطالعات انجام شده بر اضطراب مرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

شناخت ویژگی‌ها و عوامل روان‌شناختی و چگونگی برانگیخته شدن اضطراب مرگ در شرایط زندگی امروزی و همچنین پیشایدها و پیامدهای روانی آن از جمله مباحث مطرح در روان‌شناسی است. تحقیقات بسیاری در رابطه‌ی عوامل مختلف روان‌شناختی با اضطراب مرگ را بررسی کرده‌اند اما گاهی نتایج آن‌ها ناهماهنگ و متناقض بوده و از سویی متغیرهای تبیین کننده در این رابطه به طور دقیق بررسی نشده است. پژوهش فراتحلیلی، مجموعه‌ای از فنون نظام‌دار برای حل تناقض در مورد یافته‌های حاصل از تحقیقات مختلف جهت یک موضوع است. براین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرها و عوامل روان‌شناختی و اضطراب مرگ به شیوه فراتحلیل انجام شد. ابتدا با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و نیز دانشگاه‌های شهر تهران نسبت به جمع‌آوری تمام گزارش‌های پژوهشی اقدام شد. نهایتاً نتایج 44 مطالعه انجام شده بین سال‌های 1388 الی 1396 که ملاک ورود به فراتحلیل را داشتند، تحلیل شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثرات ثابت 018/0- و در مدل تصادفی 022/0- می‌باشد که اندازه اثر ترکیبی در هر دو مدل کم است اما در بررسی اندازه اثر متغیرها به طور جداگانه مشاهده شد که متغیرهای باورهای غیرمنطقی، منبع کنترل، فرسودگی شغلی، همجوشی شناختی، خودشکوفایی، خودتعیین‌گری، معنایابی، امید به زندگی و روان‌نژندگرایی دارای اندازه اثر متوسط هستند. بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که آگاهی از مرگ در نظریه‌های مختلفی اعم از مدیریت ترس، درمان‌های وجودی و شناختی - رفتاری نقش مهمی ایفا می‌کند. از این میان نظریه‌ی مدیریت ترس، رویکردی نظری، پیشرو و تأثیرگذار در خصوص اضطراب مرگ است که می‌تواند متغیرهای مذکور را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta- analysis of studies on death anxiety

نویسندگان [English]

  • faranak boroujerdi
  • Somayeh Mazandarani
M.A. in Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Understanding the psychological characteristics and factors and provoking the anxiety of death in today's living conditions, as well as its psychological events and consequences are among the topics discussed in psychology. Many researches have investigated the relationship between different psychological factors and death anxiety, but sometimes their results are inconsistent and contradictory and, on the other hand, explanatory variables have not been thoroughly investigated in this regard. Meta-analysis is a set of systematic techniques for solving contradictions in the findings of various researches on a subject. The present study was conducted to investigate the relationship between psychological factors and psychological factors and death anxiety in a meta-analysis method. At first, using all the internal databases as well as the universities of Tehran, we started to collect all the research reports. Finally, the results of 44 studies conducted between 2009 and 2011 that were the criterion for entering the meta-analysis were analyzed. The results of the meta-analysis showed that the size of the combined effect of the studies in the static effects model was 0.018 and in the randomized model -0.022, where the size of the combined effect in both models was low, but it was observed separately in the study of the effect size of the variables. The variables of irrational beliefs, control source, job burnout, cognitive fusion, self-actualization, self-determination, meaning, life expectancy and neuroticism are medium-sized. Therefore, it is concluded that knowledge of death plays an important role in various theories including fear management, existential therapy and cognitive-behavioral therapy. Among them, the theory of fear management is a theoretical, leading and influential approach to death anxiety that can explain these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death anxiety
  • psychological factors
  • Meta-analysis
بورنشتین. هجز. هیگینز. روتشتین (1390). راهنما ویرایش دوم نرم­افزار جامع فراتحلیل، مترجمان علی دلاور و حمزه گنجی.  تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاور، علی (1395). مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد
Abeyta, A. A., Juhl, J., & Routledge, C. (2014). Exploring the effects of self-esteem and mortality salience on proximal and distally measured death anxiety: A further test of the dual process model of terror management. Motivation and Emotion, 38, 523–528.
Arndt, J., & Goldenberg, J. L. (2017). Where health and death intersect: Insights from a terror management health model. Current directions in psychological science26(2), 126-131.‏
Baldwin, D. S., Gordon, R., Abelli, M., & Pini, S. (2016). The separation of adult separation anxiety disorder. CNS spectrums21(4), 289-294.‏
Barnett, M. D., Anderson, E. A., & Marsden, A. D. (2018). Is death anxiety more closely linked with optimism or pessimism among older adults?. Archives of gerontology and geriatrics77, 169-173.‏
Belmi, P., & Pfeffer, J. (2016). Power and death: Mortality salience increases power seeking while feeling powerful reduces death anxiety. Journal of applied psychology101(5), 702.‏
Birgit, M., Tak, L. M., Rosmalen, J. G., & Voshaar, R. C. O. (2018). Death anxiety and its association with hypochondriasis and medically unexplained symptoms: A systematic review. Journal of psychosomatic research.‏
Cassell, W. A., & Dubey, B. L. (2018). Anatomical Rorschach responses and death symbolism. SIS Journal of Projective Psychology & Mental Health25(2), 109-119.‏
Chopik, W. J. (2017). Death across the lifespan: age differences in death-related thoughts and anxiety. Death studies41(2), 69-77.‏
Finch, E. C., Iverach, L., Menzies, R. G., & Jones, M. (2016). Terror mismanagement: evidence that mortality salience exacerbates attentional bias in social anxiety. Cognition and emotion30(7), 1370-1379.‏
French, C., Greenauer, N., & Mello, C. (2017). A Multifactorial Approach to Predicting Death Anxiety: Assessing the Role of Religiosity, Susceptibility to Mortality Cues, and Individual Differences. Journal of social work in end-of-life & palliative care13(2-3), 151-172.‏
Gallagher, M. W., Naragon-Gainey, K., & Brown, T. A. (2014). Perceived control is a transdiagnostic predictor of cognitive–behavior therapy outcome for anxiety disorders. Cognitive Therapy and Research, 38, 10–22.
Gonen, G., Kaymak, S. U., Cankurtaran, E., Karslioglu, E., Ozalp, E., & Soygur, H. (2012). The factors contributing to death anxiety in cancer patients. Journal of Psychosocial Oncology, 30, 347–358.
Greenberg, J. (2012). Terror management theory: From genesis to revelations. In P. R. Shaver, & M. Mikulincer (Eds.), Meaning, mortality, and choice: The social psychology of existential concerns (pp. 17–35). Washington D.C.: American Psychological Association.
Hayes, J., Schimel, J., Arndt, J., & Faucher, E. H. (2010). A theoretical and empirical review of the death-thought accessibility concept in terror management research. Psychological Bulletin, 136, 699–739.
Hoelterhoff, M., & Chung, M. C. (2017). Death anxiety resilience; a mixed methods investigation. Psychiatric Quarterly88(3), 635-651.‏
Iverach, L., Menzies, R. G., & Menzies, R. E. (2014). Death anxiety and its role in psychopathology: Reviewing the status of a transdiagnostic construct. Clinical psychology review34(7), 580-593.‏
Jong, J., Ross, R., Philip, T., Chang, S. H., Simons, N., & Halberstadt, J. (2018). The religious correlates of death anxiety: A systematic review and meta-analysis. Religion, Brain & Behavior8(1), 4-20.‏
Juhl, J., & Routledge, C. (2016). Putting the terror in terror management theory: Evidence that the awareness of death does cause anxiety and undermine psychological well-being. Current Directions in Psychological Science25(2), 99-103.‏
Le Marne, K. M., & Harris, L. M. (2016). Death Anxiety, Perfectionism and Disordered Eating. Behaviour Change33(4), 193-211.‏
Lewis, A.M. (2014). Terror Management Theory applied clinically: Implications for Existential-Integrative Psychotherapy. Death Studies, 38, 412–417
Mahat-Shamir, M., Hamama-Raz, Y., Ben-Ezra, M., Pitcho-Prelorentzos, S., Zaken, A., David, U. Y., & Bergman, Y. S. (2018). Concern and death anxiety during an ongoing terror wave: The moderating role of direct vs. indirect exposure. Death studies42(3), 195-203.‏
Menzies, R. E. (2018). Cognitive and behavioural procedures for the treatment of death anxiety. Curing the Dread of Death: Theory, Research and Practice, 167.‏
Menzies, R. E., & Iverach, L. (2016). The dread of death and its relationship to mental health. Innovations and Future Directions in the Behavioural and Cognitive Therapies, 219.‏
Miller, A., Lee, B.L., & Henderson, C. E. (2013). Death anxiety in persons with HIV/AIDS: A systematic review and meta-analysis. Death Studies, 36, 640–663.
Ongider, N., & Eyuboglu, S. O. (2013). Investigation of death anxiety among depressive patients. Journal of Clinical Psychiatry, 16, 34–46.
Pyszczynski, T., Greenberg, J., Koole, S., & Solomon, S. (2010). Experimental existential psychology: Coping with the facts of life. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 724–757). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Routledge, C. (2012). Failure causes fear: The effect of self-esteem threat on deathanxiety. Journal of Social Psychology, 152, 665–669.
Ruff, R. (2013). Selecting the appropriate psychotherapies for individuals with traumatic brain injury: What works and what does not? Neuro-Rehabilitation, 32, 771–779.
Sherman, D.W., Norman, R., & McSherry, C. B. (2010). A comparison of death anxiety and quality of life of patients with advanced cancer or AIDS and their family caregivers. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 21, 99–112.
Stalsett, G., Gude, T., Ronnestad,M. H., & Monsen, J. T. (2012). Existential dynamic therapy (“VITA”) for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research, 22, 579–591.
Tong, E., Deckert, A., Gani, N., Nissim, R., Rydall, A., Hales, S., ... & Lo, C. (2016). The meaning of self-reported death anxiety in advanced cancer. Palliative medicine30(8), 772-779.‏
Vaccaro, L., Jones, M., Menzies, R., & St Clare, T. (2010). Danger Ideation Reduction Therapy (DIRT) for obsessive–compulsive checkers: A comprehensive guide to treatment. Bowen Hills: Australian Academic Press.
Waltz, T. J., & Hayes, S.C. (2010). Acceptance and commitment therapy. In N. Kazantzis, M.A. Reinecke, M.A., & A. Freeman (Eds.), Cognitive and behavioral theories in clinical practice. New York, NY: Guilford Press.