ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 استاد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه‌های ایرانی انجام گرفت. روش: در این پژوهش از روش ترکیبی(کیفی-کمی) از نوع طرح اکتشافی سود برده شد. در مرحله اول(کیفی)، ابتدا با 20 نفر از اساتید علوم انسانی شهر همدان، مصاحبه(نیمه ساختار یافته) انجام شد (روش پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی بود). روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای آشکار استفاده شد. در مرحله دوم(کمی) براساس کد گذاری و تدوین مضامین اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها پرسشنامه‌ای 40 سوالی تدوین شد. سپس براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 400نفر (281 نفر زن و 119 نفر مرد) در پژوهش شرکت کردند. در این مرحله برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تاییدی سود برده شد(آزمون بارتلت و KMO و نمودار سنگریزه). همچنین به منظور بررسی روایی سازه آزمون خرد از ضریب همبستگی درونی پرسشنامه و ضریب همبستگی این آزمون با آزمون آردلت ، برای روایی محتوایی آزمون خرد از ضریب آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن و برای پایایی آزمون از روش باز آزمایی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوا در مرحله اول(کیفی) نشان داد که خرد دارای چهار مولفه است :1 - مؤلفه « شناختی» ،2 - مؤلفه‌ی «عاطفی» ،3- مؤلفه «انعطاف پذیری و گشودگی به تجربه » ،4- مؤلفه «از خود فراروی / هدفمندی و جستجوی معنا». همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی(مرحله دوم) چهار عامل را نشان داد؛ عامل اول(شامل سوالات 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) با عنوان «بعد عاطفی»، عامل دوم (شامل سوالات 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) با عنوان « بعد شناختی»، عامل سوم(شامل سوالات 26-27-28-35-36-38) با عنوان «بعد انعطاف پذیری» و عامل چهارم(شامل سوالات 11-18-31-33-34-37-39) با عنوان «بعد از خود فرا روی». نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساخت آزمون خرد از اعتبار و روایی لازم برخوردار است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی می‌توان گفت که خرد دارای 4 مولفه شناختی ، عاطفی ، گشودگی به تجربه و از خود فراروی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validate the wisdom test based on Iranian components

نویسندگان [English]

  • Fariba Monazami Tabar 1
  • Rasool Kord noghabi 2
  • khosro rashid 3
  • abolghasem yaghoobi 4
1 Ph. D. student of psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan,Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
4 Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to construct and validate the wisdom test based on Iranian components. Method: In this research, a mixed (qualitative-quantitative) method of exploration plan was used. In the first stage (qualitative), a semi-structured interview was carried out with 20 faculty members of Hamadan University of the Humanities (a qualitative research method of phenomenological type). Sampling method was purposeful and based on theoretical saturation. The content analysis method was used to analyze the interview data. In the second stage (quantitative), based on the coding and compilation of the content of the information obtained from the interviews, a questionnaire of 40 questions was formulated. Then, based on multi-stage cluster sampling, 400 people (281 women and 119 men) participated in the study. At this stage, a confirmatory factor analysis method was used to analyze the data (Bartlett and KMO tests and gravel charts). In order to investigate the validity of construct wisdom test, the internal correlation coefficient of the questionnaire and the correlation coefficient of this test with the Ardelt test, were used for content validity of the crest test using Cronbach's alpha coefficient and two-way semi-test and for the reliability of the test, test-retest method was used. Results: The results of content analysis in the first stage (qualitative) showed that wisdom has four components: 1- cognitive component 2- emotional component 3- component of "flexibility and openness to experience" 4- component "Self-transcendence / targeting and searching for meaning." Also, the results of factor analysis (stage II) showed four factors; the first factor (including questions 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) entitled " Emotional dimension ", the second factor (including questions 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) entitled" Cognitive dimension ", the third factor (including questions 26 -27-28-35-36-38) as "Dimensional Flexibility" and the fourth factor (including questions 11-18-31-33-34-37-39) entitled "After Self-Processing".

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • measurement of wisdom
  • Culture
  • Iran
  • Mixed Method
اسعدی،سمانه؛امیری،شعله؛حسین، مولوی. (1394). (تحول خردمندی از دوره نوجوانی تا سالمندی. مجله روانشناسی, دوره 19, شماره 1 (پیاپی 73) ; از صفحه 37 – 52.
فرانکل، ویکتور. (1394). انسان در جستجوی معنی. ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی. (چاپ سی و هفتم) تهران: درسا.
کرد نوقابی، رسول و دلفان بیرانوند، آرزو. (1395). نظریه های ضمنی خرد در ایران: یک بررسی پدیدارشناختی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، دروه 2 شماره 3، 78-105.
کرد نوقابی، رسول و دلفان بیرانوند، آرزو. و عربلو، زینب. (1395). دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مؤلفه های آن: روان شناسی خرد. روانشناسی پیری، دوره 1 (3)، 187-197
کرد نوقابی، رسول و نبی زاده، صفدر. (1396). تبیین خرد بر اساس هوش معنوی و جهت گیری مذهبی. پژوهشهای روانشناختی، دوره 20 شماره 1، 76-90.
 کرد نوقابی، رسول. (1396). روانشناسی خرد. تهران: ارجمند.
کرد نوقابی، رسول، جهان، فائزه، رشید، خسرو، رضایی، اکبر. (1395). سنجش خرد در ایران: معرفی سه ابزار. اندازه گیری تربیتی. دوره 6، (22) 122-135.
کرد نوقابی، رسول؛کریمی،نسا؛ دلفان بیرانوند،آرزو؛ نظری،نجمه. (1396). بررسی تطبیقی ویژگی های رفتار خردمندانه در شخصیت زال بر اساس مدل سه بعدی خرد آردلت. فصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی، دروه 6،شماره1.
مرادی، شهریار. (1394). تدوین مدلی علًی برای تبیین خرد بر مبنای دارایی­های تحولی با وساطت بالندگی در دانشجویان دانشگاه­های کرمانشاه. رساله دکتری دانشگاه بوعلی سینا. (استاد راهنما رسول نو قابی).
یالوم، اروین د. (1390). روان‌درمانی اگزیستانسیال. ترجمه سپیده حبیب. تهران: نی. (تاریخ انتشار اثر به زبان‌اصلی، 1980).
Ardelt, M. (2008). Self-development through selflessness: The paradoxical process of growing wiser. Washington, D.C.: American Psychological Association.
Ardelt, M. (2011). The Measurment of Wisdom: A Commentary on Taylor, Bates, and Webster’s Comparison of the SAWS and 3D-WS. Experimental Aging Research, 37 (2), 241-255.
Ardelt, M. (2011). The Measurment of Wisdom: A Commentary on Taylor, Bates, and Webster’s Comparison of the SAWS and 3D-WS. Experimental Aging Research, 37 (2), 241-255.
Ardelt, M. (2012). Self-Reported Wisdom and Happiness: An Empirical Investigation. Happiness Stud, 13, 481–499.
Ardelt, M., & Oh, H. (2016). Correlates of Wisdom. The Encyclopedia of Adulthood and Aging.
Ardelt,M. (2015). «Disentangling the relations between wisdom and different types of Well- Being in Old Age: Findings from a Short-Term Longitudinal Study». Journal of Happiness Studies.no. 24.Pp. 26-51. DOI 10.1007/s10902-015-9680-2
Baltes, B. Smith, J. (2008). The Fascination of Wisdom Its Nature, Ontogeny, and Function. Perspectives on Psychological Science, 3 (1), 56- 64.
Baltes, B. Ursula, M. Staudinger, A. (2000). A Metaheuristic (Pragmatic) to OrchestRATE Mind and Virtue Toward Excellence. American Psychological Association, Inc. 55 (1), 122-136.
Baltes, P. B., & Smith, J. (2008). The fascination of wisdom: Its nature, ontogeny, and function. Perspectives on psychological science, 3 (1), 56-64
Bergsma, A., & Ardelt, M. (2012). Self-reported wisdom and happiness: An empirical investigation. Journal of Happiness Studies, 13 (3), 481-499.
Bluck, S. & Glück, J. (2005). From the inside out: People’s implicit theories of wisdom. In R.J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), A handbook of wisdom: Psychological perspectives (pp.84–109). Cambridge: Cambridge University Press.
Gluck, J. & Bluck, S. (2014). The MORE Life Experience Model: A Theory of the Development of Personal Wisdom. In M. Ferrari & N. M. Weststrate (Eds.), The Scientific Study of Personal Wisdom. (pp. 264–295). New York: Springer.
Gluck, J. and Bluck, S. (2010). Laypeople’s conceptions of wisdom and its development: Cognitive and integrative views. Journals of Gerontology: Psychological Sciences,
 Gluck, J., Bischof, B. and Siebenhuner, L. (2010).“Knows what is good and bad,”“Can teach you things,”“Does lots of crosswords”: Children’s knowledge about wisdom. European Journal of Developmental Psychology
Kord Noghabi, R., Delfan Beiranvand, A. (2017). Wisdom, Intelligence, Creativity. International Journal of Education and Learning. Vol.6, No.2, pp.1-20
Kunzmann, U. & Baltes, P. B. (2003). Wisdom-related knowledge: Affective, motivational, and interpersonal correlates. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1104-1119.
Levenson, M. Jenninges. P. A. Aldwin, C. M. & Shiraishi, R. W. (2005). Self-transcendence: conceptualization and measurement. International Journal of Aging and Human Development, 60 (2) 127-143.
Peterson, Christopher and Seligman, Martin. (2004). Character strengths and virtues. Oxford University Press.
Staudinger, U. M. Gluck, J. (2011). Psychological Wisdom Research: Commonalities and Differences in a Growing Annu. Rev. Psychol, 62, 215–241.
Sternberg, r. (2004). What Is Wisdom and How Can We Develop It? Annals, AAPSS, 591, 164-174.
Sternberg, R. J. (2010). WICS: a new model for school psychology. Sch. Psychol. Int. 31, 599–616.
Takahashi, M. (2012).Wisdom of the East and West: A relational developmental system perspective. In M.Ferrari & N.Weststrate. The scientific study of personal wisdom.New York Springer.
Takahashi, M., & Overton, W. F. (2005). Cultural foundations of wisdom: An integrated developmental approach. In R. J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), A handbook of wisdom: Psychological perspectives (pp. 32–60). New York, NY: Cambridge University Press.
Takahashi, M., & P. Bordia (2000). «The concept of wisdom: A crosscultural comparison». International Journal of Psychology.no. 35. Pp.1– 9.
Tashakkori & C. Teddlie. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (pp. 321350), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Walsh, R. (Ed.). (2014). The world's great wisdom. Albany, NY: Suny Press.Walsh, R. (2015). What is wisdom? Published in Review of General Psychology.
Webster, J. D. (2007). Measuring the character strength of wisdom. Iternational Journal of Aging and Human Development, 65 (2) 163-183.
Yang, S. Y. (2011). Wisdom displayed through leadership: Exploring leadership-related wisdom. The Leadership Quarterly, 22, 616 –632.
Yang, S. Y. (2014). Wisdom and Learning from Important and meaningful Life Experiences. Journal of Adult Development, 21 (3), 129-146.