طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در عصر جدید و فناوری های یادگیری پیشرفته که در آن دانش در میان شبکه‌ای از افراد و فناوری توزیع شده اتفاق می‌افتد، دست اندرکاران و متولیان آموزش و یادگیری در سازمان ها برای انجام وظایف مرتبط با آموزش الکترونیکی و حل نوآورانه مسائل مربوطه نیازمند برخورداری از مجموعه ای از صلاحیت ها و شایستگی‌های حرفه‌ای همانند سایر مشاغل هستند. هدف پژوهش حاضر تدوین شایستگی‌های حرفه‌ای لازم برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت در دستگاه های اجرایی است. در این بررسی از طرح پژوهشی آمیخته اکتشافی به منظور تبیین جنبه های اصلی موضوع مورد نظر استفاده شده است. در بخش کیفی این مطالعه افزون بر بررسی ادبیات موضوع و کتابخانه ای و اسناد علمی، با 10 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه هایی برای گردآوری داده های لازم انجام گرفت و در بخش کمّی نیز داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 20 نفر از خبرگان و صاحبنظران که همگی بصورت هدفمند انتخاب شده بودند گردآوری شد. رویکرد تدوین شایستگی‌های موردنیاز برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، پیمایش از خبرگان و متخصصان موضوعی بوده است. در این مقاله مدل شایستگی‌های حرفه‌ای موردنیاز متولیان راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی که شامل شایستگی‌های طراحی آموزشی، شایستگی‌های مدیریت طراحی آموزشی و شایستگی‌های چندرسانه ای به عنوان مؤلفه های اصلی برای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی، به همراه گویه ها و گزاره های عملکردی به عنوان نتیجه پژوهش بدست آمد و به روش آماری، اعتباریابی درونی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and assessment of Competencies for steering and development of in-service E-learning in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • emran ramezani ardi 1
  • Esmail Zaraii Zavaraki 2
  • Mohammadreza Nili 2
  • Khadijeh Aliabadi 2
1 ARO, Tehran, Iran
2 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Training and Learning practitioners in this new era and advanced learning technology in which knowledge is rotating among network of people and distributed technologies, are needed series of qualifications and competencies, such as other vocations, so that they can implement and develop e-learning projects innovatively. The present paper is going to develop competencies required for steering and development of e-learning in in-service training in executive agencies of government as a goal. Research method is exploratory mixed research (qualitative and quantitative). In quantitative part the numbers of sample were 10 persons and in qualitative part were 20 respondents that are selected based on purposive way. The required data were collected by using interview and questionnaire tools. In this paper SMEs and experts Approach have been used to identify and develop the competencies. Based on this research findings, main competencies for steering and development of in-service E-learning in Government Organizations are as follows: instructional design competencies, management of instructional design competencies and multimedia competencies and with their details elements as a research results. Finally results is validated based on statistical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Competency assessment"
  • "Competency mode"l
  • "Instructional design"
  • "E-learning"
  • "Multi-media Skills"
اسلمی، محبوبه، اسمعیلی، زهره، سعیدی پور، بهمن و سرمدی، محمدرضا (1397). تبیین شایستگی‌های مدرسان در محیط یادگیری الکترونیکی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله،11(2)،15-24.
بازرگان، عباس (1387). ﻣﻘﺪﻣﻪ‌ای ﺑﺮ روش‌ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و آﻣﯿﺨﺘﻪ: روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در علوم رﻓﺘﺎری. ﺗﻬﺮان: انتشارات ارسباران
حبیب پور، کرم و صفری، رضا (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیماشی. تهران: موسسه راهبرد پیمایش.
گال، مردیت دامین؛ بورگ، والتر و گال، جویس (2009). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. گروه مترجمان (1386)، تهران: انتشارات سمت.
محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart- PLS(آموزشی و کاربردی). تهران: نشر کتاب مهربان.
Albert Ritzhaupt, Florence Martin & Katharine Daniels (2010).Multimedia Competencies for an Educational Technologist: A Survey of Professionals & Job Announcement Analysis. Jl. of Educational Multimedia & Hypermedia 19 (4), 421-449.
Association for talent Development (2018). ATD’s State of the Industry Report. USA.
Bari, Moncef & Djouab, Rachida (2014). Quality Frameworks & Standards in E-Learning System. International Journal of the computer, the Internet & Management vol.22 No.3.
Deist, Francoise Delamare Le & Winterton, Jonathan (2015). What is competence? Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1.
Guasch, T.; Alvarez, I. & Espasa, A. (2010). University teacher competencies in a virtual teaching/learning environment: Analysis of a teacher training experience. An International Journal of Research & Studies, 26(2), 199-206.
Haunstein, Patrick (2010). Competency Modeling Approaches & strategies. (Http: //www.csae. com/client/csae.pdf).
Koszalka, Tiffany A., Russ Darlene F. & Reiser, Robert (2013). Instructional Designer Competencies, The Standards (Fourth Edition). A volume in IBSTPI book series.
Martin, Florence & Bethanne, Winzler (2008). Multimedia Competencies for Instructional Technologists. Journal of Educational Technology Research & Development, Association for Educational Communications & Technology.
Rothwell, W. J., & Lindholm, J. E. (1999). Competency identification, modeling & assessment in the USA. International Journal of Training & Development, Vol. 3, No.2, pp.90-105.
Spector, J. M., Klein, J. D., Reiser, R. A., Sims, R. C., Grabowski, B. L., & de la Teja, I. (2006). Competencies & standards for instructional design & educational technology. In University of Georgia Instructional Technology Forum (ITFORUM). Athens, Georgia.
Spicer, Carol (2009). Building a Competency Model. Society for Human Resource Management, HRMagazine, 54 (4).
Van Beirendonck, L. (2009). Iedereen competent–Het handboek voor competencies management. Lannoo Campus, Leuven.
Williams, P. E. (2003). Roles & competencies for distance education programs in higher education institutions. The American Journal of Distance Education, 17(1), 45-57.
Xu, Di & Jaggers, Shanna Smith (2011). Online & Hybrid Course Enrollment & Performance in Washington State Community & Technical Colleges. Community College Research Center, Teachers College, Columbia University.
Yang, S. J. H., Okamoto, T. & Tseng, S. S. (2008). Context-aware & ubiquitous learning. Educational Technology & Society, 9(1), 188-201.