نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است که در آن پژوهشگر به دنبال تهیه آزمونی با پایایی و اعتبار مناسب و قابل قبول برای آزمون تفکر انتقادی دانشجویان می باشد و همچنین از نوع پژوهش ارزشیابی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه‌ی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی91-90 می باشد که روی‌هم‌رفته 21217 نفر بودند. تعداد نمونه‌ی پژوهش 500 نفر بود که از این تعداد 223 نفر مرد و 277 نفر زن بودند. نمونه‌گیری در دو مرحله انجام شد، مرحله‌ی اول با استفاده از روش خوشه‌ای و مرحله‌ی دوم بصورت تصادفی بود. در این تحقیق پنج پرسش پژوهشی مطرح شده است. داده‌ها و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه گردآوری شد. از آنجا که هدف اصلی این پژوهش ساخت پرسشنامه‌ای برای سنجش تفکر انتقادی دانشجویان بود، دو پرسشنامه اجرا شد.آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا که برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد و دیگری پرسشنامه ی محقق‌ساخته بود. در تحلیل سؤال های پژوهشی از آماره های توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمره استاندارد) و آمار استنباطی ( t مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و روش کودر- ریچاردسون) و نرم افزارهای spss و Bilog استفاده شد. نتایج نشان دادند که آزمون در هر سه نوع روایی دارای نتایج قابل قبولی است. در روایی سازه- افتراقی نتایج نشان داد که آزمون توانایی تمیز بین گروه های بالا و پایین تفکر انتقادی را بر اساس آزمون کالیفرنیا دارد. همچنین نتایج روایی ملاکی نشان داد که آزمون محقق‌ساخته‌ی تفکر انتقادی می تواند جایگزین آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا باشد. نتایج اعتبار بازآزمایی و همسانی درونی آزمون نیز بیانگر نتایج قابل قبولی است به طوری که همسانی درونی آزمون با روش کودر ریچاردسون 75/0 و اعتبار با روش باز آزمایی 96/0 بدست آمد. همچنین نتایج تابع آگاهی آزمون نشان داد که آزمون دارای برازش مطلوب بوده و برای افرادی با سطح توانایی 1± مناسب است.
کلمات کلیدی: هنجاریابی، نظریه سؤال پاسخ،تفکر انتقادی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Build and Standardization of Critical Thinking

نویسندگان [English]

  • Elham Rabbani parsa 1
  • JAVAD MESRABADI 2
  • peyman yarmohammadzade 3

2 Faculty Member of the Department of Educational Sciences, University of Shahid Madani. Tabriz. Iran

3 Faculty Member of the Department of Educational Sciences, University of Shahid Madani. Tabriz. Iran

چکیده [English]

The present study intends to structuralist and standardize a critical thinking test. It is a descriptive survey in which the researcher has aimed to provide a valid and reliable test to assess and evaluate the students’ critical thinking. Target population of this study is consisting of all students of Ferdowsi University during the academic year 2011-2012 that are totally 21217 students. Sampling population of the research includes 500 students. Two stages of sampling method have been applied in this study; the first stage has been a clustering sampling method and second one has been a random sampling method. Eight questions have been also discussed in this research and required data has been assembled through two questionnaires. Owing to the fact that the present study aims to plan a new questionnaire to assess the students’ critical thinking, two questionnaires have been applied. The first one was the questionnaire which has been used in California due to assess the validity of the researcher’s questionnaire, and second one was the researcher’s own questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics and softwer spss, Bilog have been applied to analyze the research questions. The achieved results indicate that all three kinds of validity are acceptable. Structural and differential validity demonstrate that this questionnaire has the capability of distinguishing between high and low groups of critical thinking on the basis of California’s test. The results of criterion validity show that the researcher’s questionnaire is valid enough and can be substituted for California’s questionnaire. Experimental validity of the test has been calculated 0.96 and internal consistency of the test has been measured based on Kuder-Richardson formula. What has been achieved through the Information function indicate that the designed test possesses goodness of Fit and it is appropriate for the students whose abilities are at the level of ±1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • Item Respons Theory
  • CriticalThinking
اسلامی، محسن (1382). ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت‌معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
بدری گرگری، رحیم. (1387). استفاده از روش بدیعه پردازی برای پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان. همایش ملی نوآوری و شکوفایی در آموزش‌وپرورش.
بدری گرگری، رحیم؛ فتحی آذر، اسکندر؛ حسینی نسب، سید داوود و مقدم، محمد (1386). بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجو معلمان مراکز تربیت‌معلم تبریز. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 2(7)، 11-26.
فیشر، رابرت (2001). آموزش تفکر به کودکان. ترجمه صفایی مقدم، مسعود و نجاریان، افسانه (1385). انتشارات رسش.
مارزینو، رابرت جی. (1998). ابعاد تفکر در برنامه‌ریزی درسی و تدریس. ترجمه احقر، قدسی (1380). انتشارات یسطرون.
Barak, M. & Dori, Y. J. (2009). Enhancing higher order thinking skills among Inservice Science Teachers via Embedded Assessment, Journal of Science Teacher education, 20(5): 459-474.
Bowell, T. & Kemp, G. (2005). Critical thinking a concise guide, USA
Bullen, M. (1998). Participation and critical thinking in online university distance education. Journal of Distance Education. 13(2): 1-32.
Darn, G. T. & Volman, M. (2004). Critical thinking as a citizenship competence: Teaching strategies, Learning and Instruction, 14: 359 -379.
Ennis, R. H. (2002). An Outline of Goals for A Critical Thinking Curriculum and Its Assessment, available at: http://facu1ty. Ed. Uiuc.edu/rhennis.
Facione, P. A. (2000). The Disposition TowardCritical Thinking: Its Character, Measurement, and Relationship to Critical Thinking Skill, Informal Logic, 20(1): 61-84.
Facione, P. A (2010). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts, USA: Insight Assessment.
Glassner, A.& Schwarz, F. & Banich, B (2007). What stands and develops between creative and critical thinking? Argumentation? Thinking Skills and Creativity.2: 10-18.
Halpern, D. F. (1999). New Direction for Teaching and Learning, Teaching for Critical Thinking: Helping Colleg Students Develop the Skill and Dispositions of a Critical Thinker, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Innabi, Hanan. & EL Sheikh, Omar. (2006). The change in mathematics teacher's perceptions of critical thinking after 15 years of education reform in jordan, Educational Studies in Mathematics,64: 45-68.
Kennedy, M. & Fisher, M. B. & Ennis, R. II. (1991). Critical Thinking: Literature Review and Needed Research, Idol L. (eds). Educational Values and Cognitive Instruction: Implications for Reform, Lawrence Erlbaum.
Kirschner, S. R. (2011). Critical Thinking and the End(s) of Psychology, Journal of Theoretical & Philosophical Psychology. 31(3): 173-183
Lyutykh, E. (2009). Practicing critical thinking in an educational psychology classroom. Journal of educational studies. 45(4): 377-391
Mason, M. (2008). Critical thinking and learning, USA: Blackwell Publishing.
Paul, R. (1989). Critical thinking in North America: a new theory of knowledge, learning and literacy, Argumentation, 3: 197-235.
Page, D. (2007). Promoting critical thinking skills by using negotiation exercises, Journal of education for business, 82(5): 251-257.
Phillips, Virginia. & Bond, Carol (2004). Undergraduates' experiences of critical thinking, Higher Education Research & Development. 23(3): 277-294,407-412.
Piaw, Ch. Y. (2010). Building a test to assess creative and critical thinking simultaneously. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2:551 559.
Porter,O.G. T,Igein, G.,Alexander,D,Blaylock, J.,Mc Comb, D. W.,&Williams, Sh. (2005). Critical thinking for nursing leadership, Nurse Leader, 3(4): 28-31
Phye, G. D. (1987). Handbook of academic learning: construction of knowledge, USA: Academic press.
Renaud, R. D. & Murray, H. G. (2008). A comparison of a subject-specific and a general measure o f critical thinking, Thinking Skills and Creativity, 3: 85-93.
Raykovich, Th. F. (2000). A Study to Determine Whether The California Critical. Thinking Skills Test Will Discriminate Between The Critical Thhink Skills of First Semester Students and Fourth Semester Students at a two Years Community, Technical College, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Education Specialist With a Major in Counseling and Psychological Services, The Graduate College University of Wisconsin- Stout.
Renaud, R. D. & Murray, H. G. (2008). A comparison of a subject-specific and a general measure o f critical thinking, Thinking Skills and Creativity, 3: 85-93.
Reinstein, Alan & Bayou, Mohamed E.: 1997,Critical thinking in accounting education: processes, skills and applications, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, 12(7):336-342.
Siegel, H. (2010). Critical Thinking, International Encyclopedia of Education. (Third Edition): 141-145. Available in wvvw.Scienccdirect.com
Zohar, A, & Don. Y J (2003). Higher order thinking skills and low achieving students: Are they mutually exclusive? Journal of the Learning Sciences. 12.145-181.