نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانن

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زدبیرستان مکانی است که در آن نوجوانانی با روابطی پیچیده در حال تعامل با هم‌سالانشان هستند؛ این وضعیت وجود تعارض را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در مطالعه حاضر، تعارض دانش آموزان به‌عنوان حالتی از رفتارها یا اهداف ناسازگار و تنش زا بین دانش آموزان با ارزش ها، سبک های ارتباطی و دیدگاه های مختلف تعریف می شود. در چنین شرایطی مهارت‌های اجتماعی، ازجمله مهارت‌های مربوط به مدیریت تعارض، برای بهبود سازگاری اجتماعی و رفتاری دانش آموزان ضروری خواهد بود. موضوع ضروری برای رسیدن به این هدف، اندازه گیری مهارت حل تعارض است. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت تعارض انجام گرفت. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهرستان دزفول تشکیل بودند. تعداد 300 نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای آن 81/0 است. همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که با حذف سؤال ۱۲ و ۱۸، برازش داده‌ها حفظ‌شده و ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده پرسشنامه مدیریت تعارض ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری راهبردهای حل تعارض در دبیرستان است و از این پرسشنامه می‌توان برای پژوهش‌های مربوط به راهبردهای حل تعارض استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of Conflict Management Questionnaire in High School

نویسندگان [English]

  • foruzan baghebanzade 1
  • morteza omidian 2
  • Gholam hosein Maktabi 3

1 department of psychology, faculty of educational science and psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, ahvaz, Iran

2 Department of psychology, Faculty of educational science and psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Department of psychology, faculty of educational science and psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background: High school is an inevitable conflict as a collective place in the presence of adolescents with many interpersonal relationships with their peers. In the present study, student’s conflict is defined as a mode of incompatible behaviors or goals and tension between students and values, communication styles and different perspectives, and in this context, social skills including conflict management skills will be necessary for improving Students' social and mental adaptation. Purpose: The present study is done to investigate the validity and reliability of conflict management questionnaire. Methodology: The statistical population of this research is all girls in the second grade of secondary school in Dezful city and 300 students have a satisfactory internal consistency through stratified sampling method and their alpha coefficients is 0.81. Confirmatory factor analysis was also used to verify the validity of the questionnaire and the results showed that the fit of data is preserved by deleting questions number 12 and 18 and the structure of the questionnaire has acceptable according to the data. Conclusion: According to the obtained data, Conflict Management Questionnaire is a suitable tool for measuring conflict resolution strategies in high school and this questionnaire can be used for research on conflict resolution strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • validity
  • conflict management
امامقلی وند، فاطمه، کدیور، پروین و شریفی، حسن پاشا (1397). شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی –اجتماعی دانش­آموزان (SECQ).فصلنامه اندازه‌گیری‌تربیتی، 9 (33)، 79-101.
انتظامی بیان، نرگس؛ احقر، قدسی و شعبانی گیل چالان، حسن. (1396). تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر سبک‌های حل تعارض دانش‌آموزان دورة راهنمایی. رویکردهای نوین آموزشی، ۱۲ (۱)، ۱۲۹-۱۱۰.
بابا پور خیرالدین، جلیل (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین شیوه‌های حل تعارض ارتباطی و سلامت روان‌شناختی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، ۱ (۴)، ۴۶ ـ ۲۷.
رحمتی زاده، خداداد و خرم‌آبادی، یدالله (۱۳۹۳). بهبود روابط بین فردی و مهارت‌های حل تعارضات در دانش‌آموزان. همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
سلیمانی، نادر (۱۳۸۴). بررسی رابطه رضایت شغلی و روحیه کارکنان مدارس با کاربرد سبک‌های مدیریت تعارض. نشریه پژوهش‌های تربیتی، ۲،(21)، ۸۵-۱۰۵.
کولتنر، جان (بی تا) (1369). ارتباط گفتاری میان مردم، اکبر میرحسینی و قاسم کبیری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مقیمی، محمد (1377). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات ترمه.
موسوی، مهری سادات؛ یزدخواستی، بهجت و محسنی تبریزی، علیرضا (1397). طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی. فصلنامه اندازه‌گیری‌تربیتی، 8 (31)، 113-150.
Baumgardner, A. (2012). Conflict Management Styles: The Start of Effective Conflict Managemen. New York. Education, Coach Training and Credentials.
Burrel, B. (2001). Conflict Management, New York. Irwin.
Dee, J. R., Henkin, A. B., & Holman, F. B. (2004). Reconciling Differences: Conflict Management Strategies of Catholic College and University Presidents. Higher Education, 47(2), 177-196.
Eckstein, D. (1998). Styles of conflict management. The Family Journal, 6(3), 240-243.
Gaumer Erickson, A. S. Soukup, J. H. Noonan, P. M., & McGurn, L. (2016). Conflict Management Questionnaire. Lawrence, KS: University of Kansas, Center for Research on Learning.
Kilman, R. H., & Thomas, K. W. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, Xicom, Incorporated.
krejcie,R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Maslow, A. H. (1982). La Amplitud Potencial de la Naturaleza Humana. México, D. F.: Trillas.
Monograph on the Internet: McNamarea C. (2007). Basics of Conflict Management, Adapted from the Field Guide to Leadership and Supervision.
Muindi, E. N. (2016). Influence of principals’ conflict management styles on academic performance in public secondary schools in Makueni sub-county. Makueni County (Doctoral Dissertation).
Mummendey, A., & Otten, S., (1998). Positive-Negative Asymmetry in Social Discrimination,In W. Stroebe, & M. Hewstone (eds.). European Review of Social Psychology, 9, 107-143, Chichester: Wiley.
Mura, G., Bonsignore, V., & Diamantini, D. (2010). Conflict Management Among Secondary School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2402-2408.
Novara D., Regoliosi L., (2007), I Bulli Non Sanno Litigare, Roma. Carrocci Faber.
Perry, D.G., Perry, L.C. & Kennedy, E. (1992). Conflict and the Development of Antisocial Behavior, In C. Urlinger Shantz & W.W. Hartup (Eds.). Conflict in child and adolescent development, Cambridge: Cambridge University Press, 301-329.
Rahim, M. A. (1983). Theory and Research in Conflict Management, New York, NY: Praeger Publishing.
Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. The International Journal of Conflict Management, 13, 206-235.
Rahim, M.A. (1986). Managing Conflict in Organization. Journal of Social Psychology, 126(1), 79-86.
Schaubroeck, J. (1990). Investigating Reciprocal Causation in Organizational Behavior Research. Journal of Organizational Behavior, 11(1), 17-28.‏
Schuster B., (1996). Rejection, Exclusion, and Harassement at Work and in Schools: An Integration of Results from Research on Mobbing, Bullying, and Peer-Rejection. European Psychologist, 1. 293-317.
Shahmohammadi, N. (2014). Conflict Management among Secondary School Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159:630-635.
Steinberg, L., & Silk, J. S. (2002). Parenting Adolescents, Handbook of parenting, 1, 103-133.
Tamm, A., Tulviste, T., & Urm, A. (2018). Resolving Conflicts with Friends: Adolescents' Strategies and Reasons behind These Strategies. Journal of Adolescence, 64, 72-80.
Tschannen-Moran, M. (2001). The effects of a state-wide conflict management initiative in schools. American Secondary Education, 2-32.
Ubinger, M. E., Handal, P. J., & Massura, C. E. (2013). Adolescent Adjustment: The Hazards of Conflict Avoidance and the Benefits of Conflict Resolution. Psychology, 4(01), 50.