نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و شخصیت دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مطالعات آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان زن و مرد بود. پژوهش حاضر یک پژوهش اعتباریابی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 444 معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود، خودکارآمدی و شادکامی بود. برای بررسی پایایی مقیاس خودانتقادی/ اعتماد به خود از روش آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی و برای بررسی از روش واگرا و روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خودانتقادی 69/0 و برای اعتماد به خود 77/0 محاسبه شد. روایی واگرا پرسشنامه خودانتقادی و اعتماد به خود نیز از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس خودکارآمدی و شادکامی معنادار به دست آمد. استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ساختار دو عاملی آن را تایید کرد. نسخه پرسشنامه خودانتقادی/ اعتماد به خود برای اندازه‌گیری خودانتقادی/ اعتماد به خود در معلمان رضایت بخش به نظر می‌رسد. البته، انجام پژوهش‌های بیشتر برای تایید این یافته‌ها در معلمان لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A confirmatory factor analysis and validation of the forms of self-criticism/reassurance scale among teachers

نویسندگان [English]

  • ABOUTALEB SAADATI 1
  • saeed mazboohi 2
  • SH MARZI 3

1 Azad University

2 ATU

3 Azad University

چکیده [English]

The present study investigated the psychometric properties of a Persian version self- reassurance/ self-criticism Inventory in the male and female teachers. This study was of a validation type. The participants were 444 teachers selected through a multistage-cluster random sampling among the teachers in high school second period in the city of Bojnord of the 2015-16 years. The three scales administrated in this study were: self- reassurance/ self-criticism Inventory, self-efficacy Scale and happiness Inventory. A cronbach’s and test-retest reliability was calculated to examine the reliability of the self- reassurance/ self-criticism Inventory and to check the validity of the method convergent validity, divergent validity and confirmatory factor analysis was used. The calculated α for the inventory was for self-criticism 0.69 and for and self- reassurance 0.77. Neutralizing dimensions respectively self-criticism and for and self- reassurance examined through correlating it to the self-efficacy scale and happiness Inventory given signification. Using factor exploratory analysis confirmed the two-factor structure. The Persian version of the self- reassurance/ self-criticism Inventory seems satisfactory for measuring self- reassurance/ self-criticism symptoms in teacher's samples. Future research is, however, needed to confirm these data in a sample of OCD teacher's.
Key Words: self-criticism, self- reassurance, Self-efficacy, happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: self-criticism
  • self- reassurance
  • self-efficacy
  • Happiness
اکبرزاده، بهروز؛ زارعیان، احسان؛ سیاوشی، الهه و مقدم، سودابه. (1397). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی -3 نوجوان. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(33)، 125-153.
عباس پور، عباس؛ مجتبی زاده، محمد و اکرادی، احسان. (1395). ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی ، 6(24)،201-228.
Bagby, R. M., & Rector, N. A. (1998). Self-criticism, dependency and the five factor model of personality in depression: assessing construct overlap. Personality Individual Difference, 24(6), 895-897.
Cohen S., & Pressman, D. S. (2005). Does positive affect influence health? Carnegie Mellon University. Psychological Bulletin American Psychological, 131 (6), 925- 971.
Francis, L. J., Lester, D., & Philipckalk, R. (1998). Happiness as table extraversion: A cross examination of reliability and validity of the oxford happiness inventory among students in the UK, USA, Australia and Canada. Personality and Individual Differences. 24(2), 164-171.
Gilbert, P., & Irons, C. (2004). A pilot exploration of the use of compassionate images in a group of self-critical people. Memory, 12 (4), 507-516.
Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 353-379.
Gilbert, P., Clarke, M., Hempel, S., Miles, J., & Irons, C. (2004). Criticizing and reassuring oneself: An exploration of forms, styles and reasons in female students. British Journal of Clinical Psychology, 43, 31–50.
Gilbert, P., McEwan, K., Gibbons, L., Chotai, S., Duarte, J., & Matos, M. (2011). Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self-criticism. Psychology Psychotherapy, 85 (4), 374-390.
Iancu, I., Bodner, E., & Zion, I. (2015). Self-esteem, dependency, self-efficacy and self-criticism in social anxiety disorder. Compr Psychiatry, 58,165-171.
Kleitman, S., & Gibson, J. (2011). Metacognitive beliefs, self-confidence and primary learning environment of sixth-grade students. Learning and Individual Differences, 40, 1-8.
KleitmanS., & Stankov, L. (2007). Self-confidence and metacognitive processes. Learning and Individual Differences journal, 17(2), 161–173.
Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30, 607-610.
Öngen, D. (2015).The relationships among self-absorption, self-criticism and perfectionism. Social and Behavioral Sciences 191, 2559 – 2564.
Schere, R.F., Adams, J.S., Carley, S.S., & Wiebe, F.A. (1983). Role model performance effects on development of entrepreneurial career perferenc. Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (3). 53-71.
Thompson, R., & Zuroff, D. C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: comparative self-criticism and internalized self-criticism. Personality Individual Difference, 36(2), 419-430.