تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تفسیر نمرات و درک عمیق تفاوت‌های درون فردی آزمودنی‌ها مستلزم تحلیل نیمرخ می‌باشد که خود از چالش‌های جدی مطالعات حوزة روان‌سنجی است. هدف پژوهش بررسی تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس‌بندی چندبعدی (PAMS) و کاربست آن در استخراج نیمرخ‌های زیربنایی آزمون هوشی وکسلر کودکان-4 بود. جامعة آماری پژوهش کلیة دانش‌آموزان دورة ابتدایی در منطقة 6 شهر تهران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تعداد 200 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعة موردنظر انتخاب شدند و تمام خرده‌مقیاس‌های آزمون وکسلر کودکان-4 را تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از رویة PAMS به استخراج سه نیمرخ تراکمی منجر شد که از معناداری برخوردار بودند و با توجه به کرانه‌های ابعادی آن‌ها نیمرخ سرعت پردازش در مقابل حافظة فعال، نیمرخ دانش واژگانی در مقابل هشیاری دیداری و نیمرخ استدلال ادراکی در مقابل درک و فهم کلامی نام‌گذاری شدند. استفاده از نیمرخ‌های به دست آمده از رویة PAMS در درک بهتر موقعیت‌های بالینی و تفسیر عمیق‌تر نتایج آزمون سودمند است. تلویحات کاربردی و بالینی با تکیه بر پارامترهای فردی مورد بحث قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining prototypical profiles of the WISC-IV using Profile Analysis via Multidimensional scaling (PAMS)

نویسندگان [English]

  • sara yadollahi 1
  • mohammadreza falsafinezhad 2
  • Ahmad Borjali 3
  • noorali farokhi 4
1 ATU
2 ATU
3 ATU
4 ATU
چکیده [English]

Background: The ability to understand and being able to profoundly and deeply understand the within-person differences entail profile analysis which is considered to be a serious challenge in psychometrics area.
Aim: This study was aimed at applying Profile Analysis via Multidimensional Scaling (PAMS) procedure in order to extract prototypical profiles underlying the Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV).
Method: The design of the study is correlational and the population of the study consisted of all of the students studying at 6th distinct schools of Tehran. Using random cluster sampling method 200 students were selected. The sample were administered full subscales of WISC-IV.
Results: Data analysis using the PAMS procedure resulted in extracting 3 cumulative profiles. Statistically meaningfulness of the subtests within profiles were determined and they were labeled according to their dimensionality and underlying meaning (processing speed vs. working memory, lexical knowledge vs. visual alertness and perceptual reasoning vs. verbal comprehension).
Conclusions: using the PAMS procedure in interpreting WISC-IV results could be beneficiary. Relying on individual parameters further clinical and applied implications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Profile analysis via multidimensional scaling (PAMS)
  • Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (WISC-IV)
آلن، مری جی و ین، وندی ام (1387). مقدمه‌ای بر نظریه‌های اندازه‌گیری (روان‌سنجی). ترجمه دلاور، علی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1979).
تاد، جودیت و بوهارت، آرتور. (1394). اصول روانشناسی بالینی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران: رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1999)
عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد و ربیعی، محمد. (1392). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان (نسخة چهارم) در استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 2(3): 138-158.
دلاور، علی. (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
فرگوسن، جرج ا و تاناکه، یوشیو. (1392). تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. (ترجمةعلی دلاور و سیامک نقشبندی). تهران: ارسباران (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).
شریفی، طیبه و ربیعی، محمد. (1391). کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2 (2): 59-75.
فیرس، ای. جری و ترال، تیموتی، جی. (1382). روان‌شناسی بالینی مفاهیم روش‌ها و حرفه. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران: رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).
گراث-مارنات، گری. (1384). راهنمای سنجش روانی (جلد اول). ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).
Allen, D., Thaler, N. Donohue, B., & Mayfield, J. (2010). WISC-IV profiles in children with traumatic brain injury: Similarities to and differences from the WISC-III. Psychological assessment, 22(1).
Bailey, K., D. (1994). “Numerical Taxonomy and Cluster Analysis": Typologies and Taxonomies, Beverly Hills, Ca: Sage publications.
Bratkocic, P., P. (2013). A First Look on Smaller Sized samples for Bootstrap Derived Patterns of Profile Analysis via Multidimensional Scaling. Metodoloˇski zvezki, 10 (1): 49-64.
Clercq-Quaegebeur, M., Casalis, s., Lemaitre, M., Bourgois, B., Getto, M., & Vallee, L. (2010). Neuropsychological profile on WISC-IV of French children with dyslexia. Journal of learning disabilities, 43(6): 563-574.
Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., & Svrakic, D. M. (1991). The Tridimensional Personality Questionnaire: U.S. Normative Data. Psychological Reports, 69: 1047-1057.
Colliflower, T. J. (2013). Interpretation of the WISC-IV working memory index as a measure of attention. Theses, dissertations and capstones, 699.
Cox,T., & Cox, M. (2002). Multidimentional Scaling. Chapman & Hall/CRC.
Davison, M. L. (1996). Multidimensional scaling interest and aptitude profiles: Idiogrphic dimensions, nomothetic factors. Presidential address to Division 5, American Psychological Association, Toronto.
Davison, M. L., Gasser, M., & Ding, S. (1996). Identifying major profile patterns in a population: An exploratory study of WAIS and GATB patterns. Psychological Assessment, 8, 26–31.
Davison, M. L. & Kuang, H. (2000). Profile patterns: Research and professional interpretation. School Psychology Quarterly, 15(4), 457–464.
Ding, Cody S. (2001). Profile analysis: multidimensional scaling approach. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(16). Retrieved from http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=16 .
Fenollar-Cortes, J., Soria, I., Gomez, C. G. & Garcia-Sevilla, J. (2015). Cognitive profile for children with ADHD by using WISC-IV: subtype differences. Revista de Psicodidáctica, 20(1): 157-176.
Glutting, J. J., Watkins, M. W., Konold, T. R. & McDremott, P. A. (2006). Distinction whithout a difference: the utility of observed versus latent factors from the WISC-IV in estimating reading and math achievement on the WIAT-II. The journal of special education, 40(2).
Kaufman, A. S. (1994). Intelligent testing with the WISC-III. New York: John-Wiley & Sons.
Kaufman, A. S. (2013). Intelligent testing with Wechsler’s fourth editions: Perspectives on the Weiss et al. studies and the eight commentaries. Journal of Psychoeducational Assessment, 31, 224-234.
Kaufman, A.S., Flanagan, D.P., Alfonso, V.C., & Mascolo, J.T. (2006). Test review: Wechsler Intelligence Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV). Journal of Psychoeducational Assessment, 24, 278-295. DOI: 10.1177/0734282906288389
Kim, S-K., (2014). Profile Analysis via Principal Component Analysis (PAPCA). Unpublished manuscript.
Kim, S.-K. (2013). Identifying between-person and within-person factors from ordinary factors to enhance understanding of observed score profiles. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 66: 435–451.
Kim, S.K. (2010). Evaluating the invariance of cognitive profile patterns derived from profile analysis via multidimensional scaling (PAMS): A bootstrapping approach. International Journal of Testing, 10, 33-46.
Kim, S.-K., Davison, M. L., & Frisby, C. L. (2007). Confirmatory factor analysis and Profile Analysis via Multidimensional Scaling. Multivariate Behavioral Research, 42: 1–32.
Kim, S.-K., Frisby, C. L., & Davidson, M. L. (2004). Estimating Cognitive Profiles Using Profile Analysis via Multidimensional Scaling (PAMS). Multivariate Behavioral Research, 39(4): 595-624.
Kruskal, J. B., (1964). Nonmetric MDS: A Numeral Method. Psychometrika, 29. 115-129.
Kruskal, J. B., and Wish, M. (1978). Multidimensional Scaling. Beverly Hills, Ca: Sage publications.
Naglieri, J. A. & Paolitto, A. W. (2005). Ipsative Comparisons of WISC-IV Index Scores. Applied Neuropsychology, 12(4).
Oliveras-Rentas, R. E., Kenworthy, L., Roberson, R. B., Martin, A. & Wallace, G. L. (2012). WISC-IV Profile in High-Functioning Autism Spectrum Disorders: Impaired Processing Speed is Associated with Increased Autism Communication Symptoms and Decreased Adaptive Communication Abilities. Journal of autism developmental disorder, 42(5).
Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll Model of Intelligence. In D. P. McDermott, P. & Glutting, J. (1997). Informing stylistic learning behavior, disposition, and achievement through ability subtests – or, more illusions of meaning? School Psychology Review, 26(2), 163-175.
Smith, D. R. (2003). WISC-IV: an interpretive approach. Harcourt assessment incorporation.
Thaler, N. S., Bello, D. T. & Etcoff, L. M. (2012). WISC-IV profiles are associated with differences in symptomatology and outcome in children with ADHD. Journal of attention disorders.
Varian, H. (2005). Bootstrap Tutorial. The Mathematica Journal, 9(4).
Watkins, M., W. (2000). Cognitive Profile Analysis: A Shared Professional Myth. School Psychology Quarterly, 15 (4): 465-479.
Williams, P., Weiss, L., & Rolfhus, E. (2003). WISC-IV technical report #2 psychometric properties, the Psychological Corporation, a Harcourt Assessment Company.