نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بود. روش: روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 374 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی بود که از بین تمام دانشکده های دانشگاه به صورت تصادفی طبقه ای و به نسبت دانشجویان دختر و پسر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، پرسشنامه سبک های زندگی، و پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های برازش و ضرایب مسیر جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی باگرایش به ارتباط قبل ازدواج ارتباط مستقیم معنی داری وجود دارد، همچنین بین سبک زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین الگوی تبیین گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک‌های زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با داده‌های تجربی برازش دارد (05/ 0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین می شود.
واژگان کلیدی: گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، سبک‌های زندگی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، مدل معادلات ساختاری، خانواده و جوانان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of dissociative experiences questionnaire

نویسندگان [English]

  • hamid Kargar Barzi 1
  • Ahmad Karbala Mohammad Meygooni 2
  • Hamed Bramas 2
  • Sadiq Taghi loo 3

1 Ph.D. Student of Public Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran

چکیده [English]

Aim:Thepurpose of this study was to explainthe model of tendencyof relationship before marriage to be based on lifestyles and the usage of virtual social networks among students.
Methods: The method of the present study wascorrelational structural equation modeling. The statistical population of study consisted of all of students of AllamehTabatabai University who were studying in academic year1394-1393(2014-2015). 374 persons were selected for the sample group. The sampling was stratified random sampling among all colleges and universities randomly selected in proportion to male and female students. To collect survey data of research, attitude and tendency of relationship before marriage questionnaires, lifestyle questionnaire, and virtual social networks questionnaire was used. To analyze the data and fit indices and path factors to test hypotheses were used.
Results: The results of research showed that there is significant direct relationship between the usage of virtual social networks and tendency of relationship before marriage, also there is a significant relationship between lifestyle and usage of virtual social networks, and also the the explanatory model of tendency of relationship before marriage to be based on the life styles and the usage of virtual social networks with experimental datas had fitness.(P<0.05)
Conclusion: The findings of this study can be concluded that the desire of relationship before marriage to be based on lifestyles and the usage of virtual social networks is explained.
Key words: tendency of relationship before marriage, life styles, usage of virtual social networks, SEM(structural equation modeling)،family

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissociative
  • DissociativeExperiments
  • validity
  • reliability
انجمن روان­پزشکی آمریکا. (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانی (ویراست پنجم). ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: روان. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی، 2013).
انیسی، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلیمی، سیدحسین و احمدی نوده، خدابخش. (1388). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان. مجله طب نظامی، 7(1)، 37-33.
طاهری تنجانی، پریسا؛ گرمارودی، غلامرضا؛ آزادبخت، مجتبی؛ فکری­زاده، زهره؛ حمیدی، رزگار؛ فتحی­زاده، شادی و قیسوندی، الهام. (1393). پایایی و روایی نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) در سالمندان ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(1)، 198-189.
فتحی آشتیانی، علی و داستانی، مینا. (1390). آزمون­های روان­شناختی/ ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ پنجم.
همتی، آزاد؛ دژکام، محمود؛ دلاور، علی؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ برجعلی، احمد و کامکاری، کامبیز. (1392). همخوانی مقیاس های آسیب‌شناسی شخصیت (PSY-5) پرسشنامه MMPI-2-FR با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 3(12)، 82-69.
Barnow, S., Limberg, A., Stopsack, M., Spitzer, C., Grabe, H. J., Freyberger, H. J., & Hamm, A. (2012). Dissociation and emotion regulation in borderline personality disorder. Psychological medicine, 42(4), 783-794.
Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. Journal of consulting and clinical psychology, 47(2), 343-352.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory: second edition manual. San Antonio (TX): The Psychological Corporation.
Bernstein, E. M., & Putnam, F. W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. The Journal of nervous and mental disease, 174(12), 727-735.
Brents, L. K., Tripathi, S. P., Young, J., James, G. A., & Kilts, C. D. (2015). The role of childhood maltreatment in the altered trait and global expression of personality in cocaine addiction. Journal of psychiatric research64, 23-31.
Calati, R., Bensassi, I., & Courtet, P. (2017). The link between dissociation and both suicide attempts and non-suicidal self-injury: Meta-analyses. Psychiatry research251, 103-114.
Calati, R., Bensassi, I., & Courtet, P. (2017). The link between dissociation and both suicide attempts and non-suicidal self-injury: Meta-analyses. Psychiatry research, 251, 103-114.
Černis, E., Cooper, M., & Chan, C. (2018). Developing a new measure of dissociation: The Dissociative Experiences Measure, Oxford (DEMO). Psychiatry Research, 269, 229-236.
Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: a clinical perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 73-100.
Ford, J. D. (2013). How can self-regulation enhance our understanding of trauma and dissociation? Journal of trauma & dissociation, 14(3), 237-250.
Granieri, A., Guglielmucci, F., Costanzo, A., Caretti, V., & Schimmenti, A. (2018). Trauma-related dissociation is linked with maladaptive personality functioning. Frontiers in psychiatry9.
Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1988). Relation to sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103(2), 265-275.
Hebert, M., Langevin, R., & Oussaid, E. (2018). Cumulative childhood trauma, emotion regulation, dissociation, and behavior problems in school-aged sexual abuse victims. Journal of affective disorders, 225, 306-312. doi:10.1016/j.jad.2017.08.044
Joe, S., Woolley, M. E., Brown, G. K., Ghahramanlou-Holloway, M., & Beck, A. T. (2008). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II in low-income, African American suicide attempters. Journal of personality assessment, 90(5), 521-523.
Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychological Medicine, 42(9), 1879-1890.
Kwapil, T. R., Wrobel, M. J., & Pope, C. A. (2002). The five-factor personality structure of dissociative experiences. Personality and Individual Differences, 32, 431-443.
Levinger, S., Somer, E., & Holden, R. R. (2015). The importance of mental pain and physical dissociation in youth suicidality. Journal of Trauma & Dissociation, 16(3), 322-339.
Ludtke, J., In-Albon, T., Michel, C., & Schmid, M. (2016). Predictors for DSM-5 nonsuicidal self-injury in female adolescent inpatients: The role of childhood maltreatment, alexithymia, and dissociation. Psychiatry research, 239, 346-352.
Lyssenko, L., Schmahl, C., Bockhacker, L., Vonderlin, R., Bohus, M., & Kleindienst, N. (2018). Dissociation in Psychiatric Disorders: A Meta-Analysis of Studies Using the Dissociative Experiences Scale. The American journal of psychiatry, 175(1), 37-46.
Merckelbach, H., Boskovic, I., Pesy, D., Dalsklev, M., & Lynn, S. J. (2017). Symptom overreporting and dissociative experiences: A qualitative review. Consciousness and Cognition, 49(Supplement C), 132-144.
Navarro-Haro, M. V., Wessman, I., Botella, C., & Garcia-Palacios, A. (2015). The role of emotion regulation strategies and dissociation in non-suicidal self-injury for women with borderline personality disorder and comorbid eating disorder. Comprehensive psychiatry, 63, 123-130.
Orbach, I. (1994). Dissociation, physical pain, and suicide: a hypothesis. Suicide & life-threatening behavior, 24(1), 68-79.
Ozdemir, O., Boysan, M., Guzel Ozdemir, P., & Yilmaz, E. (2015). Relationships between posttraumatic stress disorder (PTSD), dissociation, quality of life, hopelessness, and suicidal ideation among earthquake survivors. Psychiatry research, 228(3), 598-605.
Payne, A., Kralj, A., Young, J., & Meiser-Stedman, R. (2019). The prevalence of intrusive memories in adult depression: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 253, 193-202.
Pietkiewicz, I. J., Hełka, A. M., & Tomalski, R. (2019). Validity and reliability of the revised Polish online and pen-and-paper versions of the Dissociative Experiences Scale (DESR-PL). European Journal of Trauma & Dissociation.
Pollock, N. C., McCabe, G. A., Southard, A. C., & Zeigler-Hill, V. (2016). Pathological personality traits and emotion regulation difficulties. Personality and Individual Differences, 95, 168-177.
Ponce de León, B., Andersen, S., Karstoft, K. I., & Elklit, A. (2018). Pre-deployment dissociation and personality as risk factors for post-deployment post-traumatic stress disorder in Danish soldiers deployed to Afghanistan. European journal of psychotraumatology, 9(1), 1443672.
Prasko, J., Grambal, A., Kasalova, P., Kamardova, D., Ociskova, M., Holubova, M., Vrbova, K., Sigmundova, Z., Latalova, K., Slepecky, M., Zatkova, M. (2016). Impact of dissociation on treatment of depressive and anxiety spectrum disorders with and without personality disorders. Neuropsychiatric disease and treatment, 12, 2659-2676.
Ruiz, M. A., Pincus, A. L., & Ray, W. J. (1999). The relationship between dissociation and personality. Personality and Individual Differences, 27(2), 239-249.
Schimmenti, A. (2018). The trauma factor: Examining the relationships among different types of trauma, dissociation, and psychopathology. Journal of Trauma & Dissociation19(5), 552-571.
Schreiber, L. R., Grant, J. E., & Odlaug, B. L. (2012). Emotion regulation and impulsivity in young adults. Journal of psychiatric research, 46(5), 651-8.
Simonsen, E., & Newton-Howes, G. (2018). Personality pathology and schizophrenia. Schizophrenia bulletin44(6), 1180-1184.
Spinhoven, P., Elzinga, B. M., Van Hemert, A. M., de Rooij, M., & Penninx, B. W. (2016). Childhood maltreatment, maladaptive personality types and level and course of psychological distress: A six-year longitudinal study. Journal of affective disorders191, 100-108.
Williams, J., Bucci, S., Berry, K., & Varese, F. (2018). Psychological mediators of the association between childhood adversities and psychosis: A systematic review. Clinical Psychology Review, 65, 175-196.