دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-200 
7. ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان

صفحه 130-149

10.22054/jem.2015.1701

محسن گل پرور؛ محمد رضا مصاحبی؛ حسن عابدینی؛ زهرا ادیبی؛ فهیمه عبدلی


9. بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی

صفحه 177-192

10.22054/jem.2015.1700

ابوالفضل رفیع پور؛ نوشین فرامرزپور؛ مسعود حسین چاری