تدوین مدل ارتباطی مؤلفه های مدیریت دانش و خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی طراحی و اجرا گردیده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و جامعه آماری آن با توجه به اهداف تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی تهران (تعداد 328 نفر) می باشد. با توجه به جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 181 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت دانش گنجی(1380) و پرسشنامه خلاقیت ساعتچی (1389) بود که روایی صوری آن بر اساس نظر اساتید دانشگاهی، روایی سازه آن بر اساس محاسبه آماره های KMO و بارتلت و همچنین پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون تحلیل مسیر در سطح 05/0 p < استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در میان تمامی مؤلفه‎های مدیریت دانش در بین دانشجویان مذکر و مونث تفاوت معناداری وجود داشت) 05/0 (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • javad shahlaei
استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

--