1. فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی

مهناز افضلی؛ علی دلاور؛ افشین افضلی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.322

چکیده
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه افت تحصیلی بین سال¬های 69-91 در دانشگاه¬های تهران انجام شد. هدف ترکیب کمی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر افت تحصیلی است. بدین منظور از فراتحلیل جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه نمودن یافته های پژوهشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش-های ...  بیشتر

2. ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران

منصوره بختیاری فایندری؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ محمدرضا بذرافشان؛ حسین کارشکی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.323

چکیده
  یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می‌باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می‌گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می‌گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ...  بیشتر

3. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس صبر

فرهاد خرمائی؛ اعظم فرمانی؛ اسماعیل سلطانی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 83-99

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.324

چکیده
  زمینه: ساخت ابزاری پایا و روا در زمینة سنجش صبر ضروری است. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس صبر و بررسی ویژگی‌های روانسنجی آن در دانشجویان بود. روش: مقیاس صبر دارای 25 گویه است که این گویه‌ها با استناد به مولفه‌های قرآنی صبر طراحی شده اند. به منظور بررسی خصوصیات روانسنجی این مقیاس، تعداد 516 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به وسیلة نمونه‌گیری ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل

الهام فرخی؛ مسعود حسین چاری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 61-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.326

چکیده
  کنترل عمل یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که به افرد اجازه می‌دهد مقاصدشان را شکل دهند، نگهداری کنند و آنها را اجرا کنند، و اهدافشان را به اعمال عینی تبدیل کنند. یک مکانیزم‌های روان‌شناختی ویژه‌ است که موجب می‌شود افراد به مجموعه‌ای از اعمال در برابر اعمال دیگر متعهد شوند. کنترل عمل، یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که در حوزه‌های ...  بیشتر

5. بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی‌پی‌تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 101-123

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.329

چکیده
  زمینه: مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. در سال‌های اخیر در نتیجۀ گسترش «مدل فرایند دوگانه[1]» که هم بر اهمیت فرایندهای خودکار وهم بر فرایندهای تأملی تأکید می­کند، مطالعات روانشناسی شناختی توجه خود را معطوف معرفی دو نوع عزت نفس آشکار[2] و عزت نفس نا آشکار[3] نموده است. هدف: هدف ...  بیشتر

6. بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی و ترجیحات سنجشی دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان

مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی؛ احمد رضایی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.331

چکیده
  در نظریه‌های یادگیری جدید سنجش کلاسی به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی(تکوینی و تراکمی) و ترجیحات سنجشی(چند گزینه‌ای و تشریحی) دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان است. روش این پژوهش همبستگی و خاصه مدل معادلات ساختاری است. ...  بیشتر

7. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛یک مطالعه ترکیبی

عاطفه حیرت؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 149-173

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.333

چکیده
  از آنجا که یکی از نیازهای جامعه اسلامی تشریح سبک زندگی بر اساس اعتقادات اسلامی وترسیم چگونگی عملکرد افراد در حیطه های مختلف زندگی  می باشد؛لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت واعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی(ILSQ) انجام شده است.روش تحقیق حاضر ترکیبی از نوع طرح اکتشافی بوده و از دو مرحله تشکیل شده است .مرحله اول روش کیفی ...  بیشتر

8. بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، صفحه 173-193

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.334

چکیده
  زمینه: در چند دهه گذشته تحقیقات  بسیاری  رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتا یج آن ها نا هماهنگ  ومتناقض هستند. پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره یک موضوع است . هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عوامل سازمانی و استرس شغلی ...  بیشتر