دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1393 
2. ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران

صفحه 43-60

10.22054/jem.2015.323

منصوره بختیاری فایندری؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ محمدرضا بذرافشان؛ حسین کارشکی


3. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس صبر

صفحه 83-99

10.22054/jem.2015.324

فرهاد خرمائی؛ اعظم فرمانی؛ اسماعیل سلطانی


7. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛یک مطالعه ترکیبی

صفحه 149-173

10.22054/jem.2015.333

عاطفه حیرت؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی