نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن، خودپنداره و ادراک خواندن دانش آموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری،دانشگاه تهران.

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری

3 دبیر آموزش و پرورش شهرستان اراک

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نقش نگرش به خواندن والدین در پیش بینی نگرش و خودپنداره مثبت دانش آموزان  به خواندن و  همچنین پیشرفت در ادراک خواندن دانش آموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفت. بدین منظور روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان ، نگرش خواندن دانش آموزان و  نگرش خواندن والدین جمع آوری شد و نمره درک مطلب دانش آموزان (از متن ادبی سواد خواندن پرلز 2006)برای446 نفر از دانش آموزان پایۀ چهارم و پنجم شهرستان اراک، به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اثر مستقیم نگرش والدین به خواندن در پیشرفت خواندن و درک مطلب دانش آموزان و همچنین بر نگرش و خودپنداره دانش آموزان مثبت و معنادار است. اثر مستقیم نگرش خواندن دانش آموز در عملکردش در درک مطلب مثبت و معناداراست. اثر مستقیم خودپنداره دانش آموز با عملکرد او در درک مطلب مثبت و معنادار است. همچنین بررسی اثر غیر مستقیم نگرش والدین به خواندن با واسطۀ دو متغیر نگرش و خودپنداره دانش آموز به خواندن در عملکرد درک مطلب دانش آموز نیز مثبت و معنادار است. درمجموع نتایج مطالعه نشان داد نگرش مثبت والدین به خواندن و ارزش بالایی که به سواد خواندن و نوشتن می دهند، پایه و اساسی برای سواد خواندن اولیه فراهم کرده، و نقش مهمی در رشد نگرش مثبت کودکان، خودپنداره، و مهارتهای خواندن دارد،که به نوبه خود منجر به پیشرفت تحصیلی بالاتر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • mariam chegini 1
  • ali moghadamzade 2
  • nasrin chegini 3
چکیده [English]

--