نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دبیر ریاضی آموزش و پرورش استان کرمان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه: تحقیقات نشان داده است که علاوه بر هوش، متغیرهای دیگری نیز مانند باورهای دانش‌آموزان در مورد ریاضی بر نحوهً عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان موثر است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پر کاربرد از جمله مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی، حائز اهمیت است. هدف: هدف این پژوهش بررسی کارایی نسخه بومی شده‌ی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی (لدر و هلن، 2002) برای استفاده در فرهنگ جامعه آموزشی ایران می‌باشد که این پرسشنامه بخشی از پرسشنامه نگرش ریاضی فنما و شرمن (1976) است . روش: به این منظور، با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 250 نفر از دانش‌آموزان سوم دبیرستان انتخاب و به سوالات مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی وجود سه عامل را برای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی تایید کرد که عامل اول 17/20، عامل دوم 97/10 و عامل سوم 93/7 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین نمود. برای محاسبه اعتبار همگرای مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی از همبستگی بین آن و نمرات آزمون پایان ترم ریاضی دانش‌آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقیاس و آزمون 72/0 است که در سطح 001/0>p معنی‌دار می‌باشد. پایایی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی با استفاده از ضریب آلفا 83/0 است که قابل قبول و رضایت بخش می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس باورهای تحصیلی ریاضی نشان دادند که مقیاس مذکور در سنجش باورهای تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دوره دبیرستان کارایی لازم را دارا می‌باشد و می‌توان از آن در پژوهش‌های حوزه آموزش ریاضی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Psychometric Characteristics of Mathematical Beliefs Scale

نویسنده [English]

  • Abolfazl Rafiepour 1

چکیده [English]

Background: Researches has shown that the addition of intelligence, other variables such as student’s beliefs about mathematics effect on their academic performance and progress. Therefore, investigate of the psychometric characteristics of commonly tools such as mathematical beliefs scale is important. Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of native version of the mathematical beliefs scale (Ladder and Helen, 2002) for use in the Iranian educational culture, that scale is a part of the questionnaire Sherman & Fennema Mathematics Attitudes (1976). Method: the sample of the study was 250 students from junior high school math students that selected based on cluster sampling and responds to mathematical beliefs scale. Results: Factor analysis using principal component confirmed there are three factors to measure beliefs about Education mathematics which explained the first 20/17, the second 10/97, and the third 7/93 of the total variance. For the convergent validity of the scale, we use relationship between the mathematical beliefs Scale and mathematics scale of students in final exam at school. A result showed that the correlation between the scale and test is 72/0 that significant is in level p< 0/001. So, reliability of mathematical beliefs Scale with Coefficient Alpha, 0/83, which is acceptable and satisfactory. Conclusions: The results of the psychometric mathematical beliefs Scale showed the scale should be able to measuring mathematical beliefs of high school students in mathematics and it can be used in future mathematics education research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High School Students
  • Mathematical Belief Scale
  • reliability
  • validity