ساخت و اعتباریابی مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

3 محقق/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

زمینه: طی سال‌های اخیر روان‌شناسان معنویت را به عنوان یکی از سازه‌های بسیار موثر بر حوزه‌های مختلف زندگی معرفی نموده اند. پژوهشگران در نقاط مختلف دنیا نیز این پدیده را از جهات مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار داده‌اند. هدف: هدف این پژوهش تهیه مقیاس سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان بود. روش: جامعه آماری پژوهش سالمندان شهر اصفهان بودند، که از میان آن‌ها، 245 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس‌ سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی محقق ساخته بود. داده‌ها از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی، محاسبه ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل گردید. یافته-ها: نتایج نشان داد که مقیاس سرمایه معنوی با بیست و یک سوال و مقیاس بهزیستی معنوی با هشت سوال از روایی سازه مناسبی برخوردار هستند. آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌های سرمایه معنوی (ارزش-گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تاثیر‌گذاری معنوی) به ترتیب برابر با 9/0، 87/0، 84/0 و86/0 و آلفای کرونباخ مقیاس بهزیستی معنوی برابر با 89/0 به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بین‌ سرمایه معنوی و بهزیستی معنوی سالمندان غیر‌ساکن در سرای سالمندان، و سالمندان ساکن در سرای سالمندان دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0p<). بحث و نتیجه-گیری: با توجه به نقش موثر و سازنده سرمایه معنوی در زندگی سالمندان، پژوهشگران می‌توانند پرسشنامه‌های ساخت و ارائه شده در این پژوهش را برای مقاصد پژوهشی و کاربردی در ایران مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construt and Validation of Spiritual Capital and Spiritual Wellbeing Scales for Senile People

نویسنده [English]

  • Mohsen Golparvar 1
چکیده [English]

Background: In recent years, psychologists have introduced spirituality as one of the most effective construct in various spheres of life. Also researchers around the world have studied this phenomenon in different directions. Objective: Current research was carried out with the aim of construct and validation of spiritual capital and well being scales for senile people. Method: Statistical population was the senile people in Isfahan city, among them, 245 people were selected by accessible sampling. Research instruments was researcher made spiritual capital and well being scales. Data were analyzed by use of exploratory and confirmatory factor analysis, and computation of reliability coefficient, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variances. Findings: Results revealed that spiritual capital scale with 21 items and spiritual well being scale with 8 items have suitable construct validity. Cronbachs’ alpha of spiritual capital components (spiritual valuation, quiet with God, the importance of spirituality and spiritual influence) was 0.9, 0.87, 0.84 and 0.86 respectively, and for spiritual well being scale was 0.89. Also results revealed that there are significant difference between spiritual capital and well being of non-habitant senile in sanitarium with senile who inhabitant in private and public sector sanitarium (p<0.01). Coclusion: Due to effective and constructive role of spiritual capital in the lives of the elderly, researchers can use questionnaires presented in this study for the purposes of research and practice in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual capital
  • Spiritual Well being
  • Seniles
  • Sanitarium