بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل سئوالات سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس سطوح شناختی بلوم بود. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده است. داده‌های مورد نیاز از محل اطلاعات موجود در سازمان سنجش آموزش کشور گردآوری شده است. بدین ترتیب که پاسخنامه 100 نفر از داوطلبین از هر گروه آموزشی که در 1390 در کنکور سراسری شرکت داشتند و جزو 100 نفر برتر گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون خی دو و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در بین رتبه‌های 1 تا 100 در هر سه گروه آزمایشی تفاوتی در پاسخ‌های صحیح مختلف شناختی بلوم در سه گروه آزمایشی دیده نشد. در این پژوهش از داده های موجود در سازمان سنجش آموزش کشور استفاده شده است.
واژگان کلیدی: کنکور، سطوح شناختی بلوم، علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of differences of top people’s scores in mathematical, natural and humanities science in the university entrance examination, according to Bloom's cognitive levels

نویسنده [English]

  • Javad Hatami 1
چکیده [English]

Investigation of differences of top people’s scores in mathematical, natural and humanities science in the university entrance examination, according to Bloom's cognitive levels. We aimed to analyze three groups of questions about math, science and humanities sciences were based on Bloom's cognitive levels. In this descriptive - analytical sample was selected using purposive sampling. The data have been collected where the information on the education measure. Thus, the answer to 100 volunteers who participated in the 1390 entrance examination and test groups among the top 100 math, and humanities were selected as samples. Data using chi-square test and Wilcoxon tests were used for analysis. The results showed that among the ranks of 1 to 100 in each of three experimental groups don’t have any differences in the three groups was seen Bloom cognitive multiple correct answers. Used data in this research related to national organization educational testing.
Key words: konkur, Bloom's cognitive levels, mathematics, natural science, humanities

کلیدواژه‌ها [English]

  • "konkur"
  • "Bloom's cognitive levels"
  • "mathematics"
  • "natural science"
  • "humanities"