ویژگی های روان‌سنجی (ساختار عاملی و پایایی) مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی 4 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،

2 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مشاوره دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی (ساختار عاملی و پایایی) مقیاس علاقه اجتماعی برای کودکان ایرانی بر اساس مفهوم سبک زندگی در نظریه آدلر بود. نمونه آماری پژوهش حاضر را 290 نفر از کودکان 4 تا 12 سال تشکیل دادند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای به صورت تصادفی از شهرهای ایران انتخاب شدند. ابزار این پژوهش مقیاس علاقه اجتماعی بود که توسط والدین کودکان پاسخ داده شد. برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزشیابی کفایت مدل از شاخص های نسبت خی دو به درجه آزادی، شاخص برازش تطبیقی، شاخص برازش هنجار نشده و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج شاخص­های برازش نشان داد که مدل پیشنهادی مناسب است و ساختار عاملی مرتبه دوم مقیاس علاقه اجتماعی با چهار عامل مسئولیت پذیری-انجام تکالیف، ارتباط و همدلی، جرات-اطمینان و برابری در مقابل کهتری-برتری برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای چهار عامل مسئولیت­پذیری-انجام تکالیف، ارتباط با مردم-همدلی، جرات-اطمینان، و برابری در مقابل کهتری-برتری و نیز کل آزمون به ترتیب 89/0، 85/0، 72/0، 83/0 و 92/0 بدست آمده است که نشان داد این پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که دختران نمرات بالاتری در میزان مسئولیت­پذیری-انجام تکالیف، برابری در مقابل کهتری-برتری و همچنین نمره کل پرسشنامه علاقه اجتماعی داشتند. پژوهش حاضر، ساختار عاملی مرتبه دوم مقیاس علاقه اجتماعی را با چهار عامل مسئولیت پذیری-انجام تکالیف، ارتباط با مردم-همدلی، جرات-اطمینان، و احساس برابری در مقابل کهتری-برتری تایید کرد. بنابراین این مقیاس برای بررسی علاقه اجتماعی کودکان مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics (factorial structure and reliability) of Social Interest Scale for Iranian Children Ageing 4-12

نویسندگان [English]

  • Hamid Alizadeh 1
  • koroosh esmaeeli 2
  • fariba soheili 3
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric characteristics (reliability and factorial structure) of Social Interest Scale for Iranian Children (SISIC) based on Adler’s theory. From different cities in Iran, and through a multi-stage cluster random sampling method, 290 children were recruited as statistical sample. The scale was answered by parents of children. Confirmatory factor analysis to evaluate factorial structure was used. In order to evaluate reliability, the Cronbach's alpha coefficient was used.The results of indicators of fitness showed that the proposed model is suitable. And second order factorial structure with four subscales of social interest scale (Responsibility-task doing, Relationship with people-empathy, Confidence-Assertive, Equality vs. Inferiority-superiority) had acceptable fit with the data. Cronbach's alpha for the four mentioned subscales as well as the total score was obtained: 89.0, 85.0, 72.0, 83.0 and 92.0. This indicates that this scale has an acceptable internal consistency. Gender comparison displayed that the girls had higher scores in the Social Interest scale, and also in responsibility-task doing, and Equality vs. Inferiority-Superiority. Accordingly, we can suggest that SISIC is a reliable and valid instrument to evaluate Social Interest in Iranian children ageing 4-12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • social interest scale
  • style of life
  • Adler