دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1393 
1. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

صفحه 1-29

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن


3. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

صفحه 49-66

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان