1. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: روش تحلیل شبکه در حوزۀ روان‌شناسی به این دلیل که بنیان آن مبتنی بر تئوری و مفروضات هستی شناختی و روش‌شناختی خاصی است، می‌تواند به‌عنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بر اساس آن تکنیک‌ها و فنون ویژه‌ای برای جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها و برازش مدل‌های نظری پیشنهاد می‌دهد. این روش در مطالعۀ سازه‏های روان‌شناسی که ماهیت شبکه‌ای ...  بیشتر

2. رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

رضا شیخ؛ نجمه مودی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 37-55

چکیده
  زمینه: پرسشنامه‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی محسوب شده که دانشمندان تلاش‌های زیادی را طراحی آنها انجام داده اند. حاصل این تلاش‌ها ارائه نظرات و راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامه‌ها می‌باشد. هدف: هدف این تحقیق طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی ...  بیشتر

3. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 49-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش‌آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان

بهمن کُرد؛ حسن پاشا شریفی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 76-92

چکیده
  زمینه: تنظیم و تعادل در هیجان‌ها راهبردی است سازگارانه برای ایجاد و سازمان دادن هیجان‌ها که به الگوی رفتارهای مراقبه‌ای منجر می‌شود و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان داشته باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و تحلیل عاملی پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ...  بیشتر

5. مدل‌یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه‌ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان

زهرا کرمی باغطیفونی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 83-116

چکیده
  زمینه: خلاقیت سازه‌ای است که اهمیت زیادی در روان‌شناسی تفاوت‌های فردی دارد، و نسبت به حوزه‌های مشابهی نظیر هوش کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود قدمت هفتاد ساله نظری و پژوهشی در زمینه خلاقیت، هنوز الگوی منسجمی برای درک خلاقیت ارائه نشده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سیال، و هوش متبلور با خلاقیت و تبیین ...  بیشتر

6. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی دانشجویان در شرایط موفقیت و شکست

شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حیدرعلی هومن

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 118-136

چکیده
  پژوهش در زمینه هیجان‌های تحصیلی به علت عدم وجود ابزار مناسب مورد غفلت قرار گرفته است، هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل نظری و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی در دانشجویان ایرانی بود. پکران و دیگران (2005) ابزار خود گزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های مختلف آموزشی که دانشجویان معمولاً در محیط‌های تحصیلی تجربه می‌کنند، معرفی ...  بیشتر

7. مدل‌پردازی تشخیصی شناختی (‍CDM) سوال‌های ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر

اصغر مینائی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علیرضا کیامنش؛ ِیحیی مهاجر

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 138-170

چکیده
  زمینه: هدف سنجشهایی مانند تیمز آموزش و بهبود عملکرد دانش‌آموز است. در راستای دستیابی به این هدف، متخصصان حوزه سنجش آموزشی، رویکرد سنجش تشخیصی شناختی(CDA) را پرورش داده‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا یکی از مدلهای پرکاربرد در حوزه سنجش شناختی را در مورد داده‌های دانش‌آموزان پایه هشتم ایران در آزمون ریاضی تیمز 2007 بکار ببرد و نقاط ضعف ...  بیشتر

8. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجیِ پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نظریه سوال ـ پاسخ (IRT)

شهرام واحدی؛ طاهره حاجی پور

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 173-192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تأیید استواری ساختار عاملی پرسشنامة خودکارآمدی دانشگاهی در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در مطالعه مقطعی حاضر، 299 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و پرسشنامه‌های خودکارآمدی دانشگاهی و تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. برای تعیین ساختار پرسشنامه‌های ...  بیشتر

9. آزمون هم‌ارزی/ تغییرناپذیری روان‌سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان: مقایسه بین گروه‌های جنسی و سنی

سحر پهلوان نشان؛ امید شکری

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، صفحه 194-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون هم­ارزی متریک مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA؛ پاکلک، 1997) در بین گروه­های جنسی و سنی یک نمونه از نوجوانان ایرانی انجام شد. 500 نوجوان 18-12 سال (224 پسر و 276 دختر) به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی SASA در بین گروه­های جنسی و سنی از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده ...  بیشتر