آزمون هم‌ارزی/ تغییرناپذیری روان‌سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی در بین نوجوانان: مقایسه بین گروه‌های جنسی و سنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون هم­ارزی متریک مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA؛ پاکلک، 1997) در بین گروه­های جنسی و سنی یک نمونه از نوجوانان ایرانی انجام شد. 500 نوجوان 18-12 سال (224 پسر و 276 دختر) به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی SASA در بین گروه­های جنسی و سنی از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی تک­گروهی نشان دادند که در گروه­های جنسی و سنی، الگوی دو عاملی SASA شامل بیم و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در تماس اجتماعی، برازش خوبی با داده­ها داشتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین­گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس­ها و کواریانس­های بین­عاملی SASA را در بین گروه­های جنسی و سنی نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر هم­ارزی روان­سنجی SASA در بین گروه­های جنسی و سنی نشان داد که روایی عاملی SASA در گروه­های­ مختلف، متشابه است. بنابراین، الگوی ابعادی بیانگری وجوه شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی، در گروه­های جنسی و سنی یکسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Measurement Equivalence/Invariance of the Social Anxiety Scale for Adolescents: A Comparison between Sex and Age Groups

نویسندگان [English]

  • Sahar Pahlavanneshan 1
  • Omid Shokri 2
چکیده [English]

چکیده انگلیسی
Abstract The main purpose of this study was to examine the metric equivalence the Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA, Puklek, 1997) across gender and age in a sample of adolescents. 500 adolescents for 12 to 18 years old (276 female and 224 male) completed the Social Anxiety Scale for Adolescents. Multigroup confirmatory factor analysis was used to examine the factorial invariance of SASA across sex and age groups. The results of single-group confirmatory factor analysis revealed that the two-factor model of SASA consisted of apprehension and fear of negative evaluation and tension and inhibition in social contact in across sex and age groups good fit to the data. The results of multigroup confirmatory factor analysis indicated cross-group invariance of form, factor loadings, and factor variances and covariances of the SASA across sex and age groups. These findings emphasizing the psychometric equivalence of SASA indicate that factorial validity of SASA is same across sex and age groups. Therefore, these findings indicate that sex and age groups are qualitatively same in dimensional model of expression of cognitive and behavioral forms of social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measurement
  • equivalence
  • invariance
  • multigroup confirmatory factor analysis
  • social anxiety scale for adolescents