بررسی ویژگی‌های روان‌سنجیِ پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی بین دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و نظریه سوال ـ پاسخ (IRT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و تأیید استواری ساختار عاملی پرسشنامة خودکارآمدی دانشگاهی در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی اجرا شد. در مطالعه مقطعی حاضر، 299 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و پرسشنامه‌های خودکارآمدی دانشگاهی و تعلل ورزی تحصیلی را تکمیل کردند. برای تعیین ساختار پرسشنامه‌های خودکارآمدی دانشگاهی از تحلیل عاملی تأییدی سلسله مراتبی بهره گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل سه عاملی پرسشنامه خودکارآمدی دانشگاهی (رشته ها، هم اتاقی‌ها و موقعیت‌ اجتماعی) از بیشترین برازش با داده‌ها برخوردار است. خرده مقیاس‌های تعلل ورزی با مؤلفه‌های مقیاس خودکارآمدی دانشگاهی به غیر از هم اتاقی همبستگی منفی و معنی‌داری نشان داد. با بکارگیری نظریه سوال پاسخ (IRT) با این نمونه، ما نشان دادیم که بسیاری از گویه‌ها قدرت تمیز و ضریب دشواری مناسبی ندارند. تابع آگاهی آزمون و سوال در انتهای منحنی متمرکز شدند و نشان‌دهندة این است که مقیاس در دامنه بالاو پایین صفت مکنون خودکارآمدی دانشگاهی بسیار پایا است. بطور کلی، یافته‌های پژوهش نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامة خودکارآمدی دانشگاهی از برازش مطلوبی برای دانشجویان کارشناسی برخوردار است و از آن می‌توان به عنوان ابزاری روا در سنجش ابعاد توانایی دانشجویان برای انجام موفقیت‌آمیز انواع تکالیف مربوط به دانشگاه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of psychometric Properties of College Self-Efficacy Inventory among college students using confirmatory factor analysis (CFA) and Item Response Theory- (IRT)

نویسندگان [English]

  • Shahram Vahedi 1
  • Tahereh Hajipoor 2
چکیده [English]

 

Studies of internationalmathematics achievement such as the Trends in Mathematicsand Science Study (TIMSS) have employed classical test theory and item responsetheory to rank individuals within a latent ability continuum. Although these approacheshave provided insights into comparisons between countries, they have yet toexamine howspecific attributemastery affects student performance and howthey canprovide information for curricular instruction. In the 2007 administration of TIMSS,two benchmark participants—Massachusetts andMinnesota—were tested followingthe same procedural methods, providing an opportunity for comparison within andacross the United States. Overall comparison of their performance showed Massachusettsand Minnesota to significantly outperform the United States. However,this article shows that there is a greater wealth of fine-grained information that canbe translated directly for classroom application at the attribute level when a cognitivediagnostic model (CDM) such as the deterministic, inputs, noisy, “and” gate (Junker& Sijtsma, 2001) model is used. Results showed a significant disparity betweenproportions of correctly answering and mastering skills required to solve an item.Advantages ofCDMsare discussed aswell as a CDM-basedmethod to filter distractorresponse categories that can aid instructors to diagnose a student’s attribute mastery.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • College Self-Efficacy Inventory
  • factor structure
  • Psychometric properties
  • theory-response (IRT)