مقیاس استحکام روانی نوجوانان: ویژگی‌های روانسنجی و رابطه‌ی آن با اهمالکاری و اضطراب

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74210.3469

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس استحکام روانی نوجوانان مک گوئن و همکاران(2016) و آزمون رابطه‌ی آن با اهمالکاری تحصیلی، اضطراب فراگیر و اضطراب ریاضی در قالب تحلیل مسیر بود.نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه

هادی صمدیه؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ الهه حجازی

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74464.3474

چکیده
  احساس تعلق به دانشگاه با جنبه‌های متعددی از سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد. با این حال در مفهوم‌سازی و سنجش این سازه، ابهامات زیادی وجود دارد. اندک ابزارهای طراحی شده در حیطه آموزش عالی نیز بیشتر میزان احساس تعلق را می‌سنجند و اندازه‌گیری مؤلفه‌های تعلق به دانشگاه در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مداومت تحصیلی

مجید سلیمانی؛ عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74549.3475

چکیده
  مداومت تحصیلی بیانگر استمرار و تعهد رفتاری به آموزش و یادگیری است که وجود چنین ابزاری در داخل کشور مورد نیاز بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مداومت تحصیلی انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی است که با هدف کاربردی به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره ...  بیشتر

نوآوری در روش‌های پژوهش ترکیبی: روش‌شناسی یا روش‌پرستی

مرتضی طاهری

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77254.3510

چکیده
  گرایش فزاینده به استفاده از روش‌های ترکیبی در رساله‌های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش‌ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش‌های پژوهش به کار رفته در رساله‌های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه سبک های هویت و عملکرد تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ محدثه بی تا

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74178.3467

چکیده
  پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1400 در داخل کشور انجام شده و در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل جهاد دانشگاهی، نورمگز و مگیران در دسترس قرار داشت. یافته‌ها و اطلاعات موردنظر ...  بیشتر

مقایسه نتایج تحلیل سؤالات طیف لیکرت با نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ

ریحانه رحیمی؛ ئاسو مجتهدی

دوره 14، شماره 55 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2023.71953.3431

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده‌ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر ...  بیشتر