ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‏آوری نوجوان

زهرا فاتحی پیکانی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 6-31

https://doi.org/10.22054/jem.2023.69310.3392

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‏سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‏آوری نوجوان (Oshio et al., 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‏آوری نوجوان (Oshio et al., 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگ‌سال (Droutman et al., 2018)، مقیاس باز ارزیابی شناختی (Gross ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس درگیری در بحث کلاسی دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مینا نظامی؛ سیمین ابراهیمی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67395.3366

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس درگیری در بحث کلاسی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مقیاس درگیری در بحث کلاسی، بحث را در قالب یک پرسش و پاسخ گروهی مفهوم‌سازی می‌کند که مستلزم ادراک از جو کلی یک کلاس و مشارکت افرادی است که درگیری دیگران را ارتقا می‌بخشند. این مقیاس، رفتار و تجارب افراد کلاس را در قالب چهار بعد اندازه‌گیری مهارت‌ها، ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، از منظر فرآیند ساخت مفهوم متغیر و عبارت‌های جبری

فاطمه الزهرا حیدری؛ نسیم اصغری؛ علی دلاور

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 58-79

https://doi.org/10.22054/jem.2023.44711.1941

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ساخت مفهوم متغیر و عبارت‌های جبری، در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، بر اساس نظریه‌های ساخت مفهوم Sfard (1991) و Tall and Gray (1994) است. این تحقیق، با رویکرد تفسیری از نوع کیفی است. روش مورداستفاده، روش تحلیل محتوا است. ازنظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و ازنظر جمع‌آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیرآزمایشی قرار ...  بیشتر

ابزار خودگزارشی، گزارش والدین و نوجوانان برنامه تقویت بنیان خانواده (10-14): ویژگی‏های روان‏سنجی نسخه فارسی

سعید اکبری زردخانه؛ سید عین الله طیموری فرد؛ بهاره السادات حیدریه زاده

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 80-107

https://doi.org/10.22054/jem.2023.70390.3407

چکیده
  با توجه به اهمیت ارزیابی برنامه‏های توانمندسازی نوجوانان و خانواده‏ها با استفاده از ابزارهای مناسب، هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‏های روان‌سنجی نسخه فارسی ابزار خودگزارشی و گزارش والدین و معلمان برنامه تقویت خانواده (14-10) بود. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی-توصیفی بود. جامعه‌ی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه

ملیحه احمدی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 108-135

https://doi.org/10.22054/jem.2024.49382.1996

چکیده
  هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‏ای برای اندازه‌گیری جهت‌گیری مثبت دانش‏آموزان نسبت به مدرسه، بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 95- 1394 بود. روش پژوهش توصیفی- زمینه‏یابی است. پرسشنامه 60 سؤالی با استفاده ازنظر کارشناسان و متخصصان روانشناسی ...  بیشتر

تهیه چک‌ لیست مفاهیم پیش از عدد در کودکان 5 تا 6 ساله و ویژگی‌های روان‌سنجی آن

مهناز استکی؛ فرانک مرادی ضمیر

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402، صفحه 136-163

https://doi.org/10.22054/jem.2024.65391.3336

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی چک‌لیست مفاهیم پیش از عدد در کودکان 5 تا 6 ساله و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن انجام شد؛ که برای ساخت این ابزار از منابع کتابخانه‌ای یا تحلیل اسنادی استفاده شد؛ و چک‌لیست شامل 66 سؤال که 5 مؤلفه‌ی (طبقه‌بندی، ردیف کردن، نگهداری ذهنی، هندسه، تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها) که مفاهیم پیش از عدد را در سطوح مختلف از ...  بیشتر