ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان

زهرا فاتحی پیکانی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.69310.3392

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو و همکاران، 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگسال (دارتمن، گلاب، ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس درگیری در بحث کلاسی دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مینا نظامی؛ سیمین ابراهیمی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67395.3366

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس درگیری در بحث کلاسی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مقیاس درگیری در بحث کلاسی، بحث را در قالب یک پرسش و پاسخ گروهی مفهوم سازی می کند که مستلزم ادراک از جو کلی یک کلاس و مشارکت افرادی است که درگیری دیگران را ارتقا می بخشند. این مقیاس، رفتار و تجارب افراد کلاس را در قالب چهار بعد اندازه گیری مهارت ها، اعتماد ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، از منظر فرآیند ساخت مفهوم متغیر و عبارت های جبری

نسیم اصغری؛ فاطمه الزهرا حیدری

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.44711.1941

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ساخت مفهوم متغیر و عبارت های جبری، در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، بر اساس نظریه های ساخت مفهوم اسفارد(1991) و گری و تال (1994) است. این تحقیق، با رویکرد تفسیری از نوع کیفی است. روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا است. از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی ...  بیشتر

.ابزار خودگزارشی، گزارش والدین و نوجوانان برنامه تقویت بنیان خانواده (10-14): ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی

سعید اکبری زردخانه؛ سید عین الله طیموری فرد؛ بهاره السادات حیدریه زاده

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.70390.3407

چکیده
  با توجه به اهمیت ارزیابی برنامه‌های توانمندسازی نوجوانان و خانواده‌ها با استفاده از ابزارهای مناسب، هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی ابزار خودگزارشی و گزارش والدین و معلمان برنامه تقویت خانواده (14-10) بود. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ازنوع پیمایشی-توصیفی بود. جامعه‌ی آماری، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه

ملیحه احمدی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.49382.1996

چکیده
  هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ای برای اندازه‌گیری جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه، بود . روش: پرسشنامه60 سؤالی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان روانشناسی تربیتی تهیه شد. برای تعیین قابل فهم بودن و بررسی روایی و پایایی، پرسشنامه توسط 30 دانش‌آموز تکمیل شد و3 سؤال، به دلیل مبهم بودن ...  بیشتر

تهیه چک لیست مفاهیم پیش هز عدد در کودکان 5 تا 6 ساله و ویژگی های روانسنجی آن

فرانک مرادی ضمیر؛ مهناز استکی

دوره 14، شماره 53 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.65391.3336

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف طراحی چک لیست مفاهیم پیش از عدد درکودکان 5تا6ساله و بررسی ویژگی های روانسنجی آن انجام شد.برای ساخت این ابزار از منابع کتابخانه ای یا تحلیل اسنادی استفاده شد. چک لیست شامل 66 سوال که 5 مولفه ی (طبقه بندی،ردیف کردن،نگهداری ذهنی،هندسه ،تشخیص شبا هت ها وتفاوت ها)،که مفاهیم پیش از عدد را در سطوح مختلف از قبیل(حواس پنج گانه ...  بیشتر