نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مداومت تحصیلی بیانگر استمرار و تعهد رفتاری به آموزش و یادگیری است که وجود چنین ابزاری در داخل کشور مورد نیاز بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مداومت تحصیلی انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی است که با هدف کاربردی به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان قم بودند که در سال تحصیلی 1401-1400 به تحصیل اشتغال داشتند. تعداد 355 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای وارد نمونه شدند و پرسشنامه مداومت تحصیلی طالیب و همکاران (2018) را تکمیل نمودند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS22 و AMOS22 و از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل پایایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، عامل استخراج شده 93/79 درصد متغیر مداومت تحصیلی را تبیین می‌کند. همچنین، پایایی ابزار به روش ضریب آلفای کرونباخ برابر با 994/0 و به روش دو نیمه کردن برای نیمه اول برابر با 989/0 و برای نیمه دوم برابر با 988/0 بود. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل پایایی، به نظر نسخه فارسی پرسشنامه مداومت تحصیلی، ابزاری کارآمد محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the psychometric properties of the academic persistence scale

نویسندگان [English]

  • Majid Soleymani 1
  • Ezatollah Ghadampour 1
  • mohammad abbasi 2

1 Lorestan university

2 Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

academic persistence indicates the continuity and behavioral commitment to education and learning that the existence of such a tool was needed in the country. The present study was conducted with the aim of investigating the psychometric properties of the academic persistence scale. This research is a type of descriptive research that examines the characteristics of psychometrics with a practical purpose. The statistical population of the research consisted of all the students of the first secondary school in Qom city who were studying in the academic year of 1400-1401. A number of 355 students were included in the sample using a multi-stage cluster random method and completed the academic persistence questionnaire of Talib et al. (2018). After collecting the data, they were analyzed using SPSS22 and AMOS22 statistical software and exploratory factor analysis and reliability analysis. The results showed that the extracted factor explains 79.93% of the variable of academic persistence. Also, the reliability of the tool was equal to 0.994 using Cronbach's alpha coefficient and 0.989 for the first half and 0.988 for the second half using the two halves method. According to the results of exploratory factor analysis and reliability analysis, the Persian version of the academic persistence questionnaire is considered an efficient tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic persistence questionnaire
  • validity
  • reliability