نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

احساس تعلق به دانشگاه با جنبه‌های متعددی از سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد. با این حال در مفهوم‌سازی و سنجش این سازه، ابهامات زیادی وجود دارد. اندک ابزارهای طراحی شده در حیطه آموزش عالی نیز بیشتر میزان احساس تعلق را می‌سنجند و اندازه‌گیری مؤلفه‌های تعلق به دانشگاه در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه بود. در یک طرح همبستگی و از نوع ساخت ابزار، 345 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله اول و 477 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله دوم به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مرحله اول، چهار عامل با 72/49 درصد تبیین واریانس را نشان داد که شامل مؤلفه‌های تعامل با استادان، تعامل با همسالان، جو دانشگاه و عزت نفس بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل چهار عاملی دارای برازش است و ضریب آلفای کرونباخ خرده‌مقیاس‌ها در دامنه 90/0-75/0 گزارش شد. به علاوه، تحلیل‌های دیگر شواهدی را برای حمایت از همسانی درونی، روایی همگرا و روایی واگرای مقیاس احساس تعلق فراهم کردند و مشخص شد که هر کدام از ابعاد این مقیاس با مقیاس‌های تعهد به دانشگاه، تنهایی اجتماعی-هیجانی، رضایت از زندگی، افسردگی و درگیری عاملی روابط معنادار داشت. بعلاوه، نتایج ضریب بازآزمایی خرده‌مقیاس‌ها در دامنه 74/0–64/0 قرار داشت. مطابق با یافته‌های پژوهش حاضر، مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of Students' Sense of Belonging to University Scale

نویسندگان [English]

  • Hadi Samadieh 1
  • Hossein kareshki 2
  • Seyed Amir Aminyazdi 3
  • Elahe Hejazi 4

1 Assistant Professor, Psychology Dept., Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Associate Professor, Educational and Counseling Psychology Dept., Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Full Professor, Educational and Counseling Psychology Dept., Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences , University of Tehran

چکیده [English]

The sense of belonging to university is linked to numerous aspects of the psycho-social health of students. However, there are many ambiguities in the conceptualization and measurement of this construct. The few tools designed in the field of higher education largely assess the sense of belonging and the measurement of the components of belonging to the university has received less attention in previous studies. The current study aimed to develop and validate the "Students' Sense of Belonging to University Scale (SSBUS)." In a correlational and tool development design, 345 students of Ferdowsi University of Mashhad were selected in the first stage and 477 students of University of Birjand were selected in the second stage by available sampling method. The results of exploratory factor analysis in the first stage showed four factors with 49.72% variance explanation, which included the components of interaction with professors, interaction with peers, university climate and self-esteem. The results of confirmatory factor analysis indicated that the four-factor model had a good fit, and the Cronbach's alpha coefficient of the subscales was reported in the range of 0.75-0.90. In addition, other analyses provided evidence to support the internal consistency, convergent validity, and divergent validity of the sense of belonging scale. It was found that each of the dimensions of this scale was significantly related to the measures of commitment to the university, social-emotional loneliness, satisfaction with life, depression and agentic engagement. In addition, the results of the retest coefficient of the subscales were in the range of 0.64-0.74. According to the findings of the present research, the students' sense of belonging to university scale has desirable psychometric properties and can be used as a valid instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of belonging to university
  • validating
  • students
  • scale development