نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1400 در داخل کشور انجام شده و در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل جهاد دانشگاهی، نورمگز و مگیران در دسترس قرار داشت. یافته‌ها و اطلاعات موردنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت و بعد از بررسی ملاک‌های ورود و خروج مطالعات، اندازه اثرهای همبستگی پژوهش‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار CMA مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین در این پژوهش، مدل تصادفی و ثابت محاسبه شدند که با توجه به نتایج تحلیل ناهمگنی از طریق شاخص‌های Q و مجذور I، مدل تصادفی انتخاب شد. اندازه اثر ترکیبی پژوهش‌های مورد بررسی پس از حذف چهار اندازه اثر 107/0 به دست آمد. مقدار اندازه اثر ترکیبی پژوهش‌ها، براساس شاخص کوهن ضعیف محاسبه شد. همچنین، نتایج مربوط به تحلیل ناهمگنی حاکی از وجود متغیرهای تعدیل‌کننده در پژوهش‌ها بود. شواهد این فراتحلیل در ارتباط با مبانی نظری و تجربی قبلی، نشانگر روابط بین دو متغیر سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی بود. با توجه به نتایج فراتحلیل می‌توان گفت، برای موفقیت در برنامه‌های تحصیلی توجه به سبک‌های هویت در میان یادگیرندگان موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Studies on the Relation between identity Styles and academic performance

نویسندگان [English]

  • abolghasem yaghoobi 1
  • Mohaddeseh Bita 2

1 PRO

2 facualty of economy and social science, Bu-Ali Sina university, Hamedan, Iran

چکیده [English]

This research was conducted using the meta-analysis method with the aim of synthesizing existing research on the relationship between identity Styles and academic performance. The statistical population of the study included all relevant studies conducted in Iran from 1385-1400 and available in the databases of Jahad Daneshgahi, Nurmagz, and Magiran. After evaluating the criteria for entrances and layaway requirements research, the correlation effects of the research were analyzed by CMA software. Also, two models of random effect and fixed effect were calculated. According to the results of the heterogeneous analysis, the randomized model was selected through Q and squared I indices. The findings revealed that the size of the combined effect of the investigated research after the removal of 4 effects size was 0.107. The combined effect size of the research was calculated based on the mean Cohen’s index. The results of heterogeneous analysis revealed of the existence moderating variables in the research as well. The results of this meta-analysis of theoretical and empirical foundations are indicative of the relationship between identity style and academic performance variables. Given the results of this meta-analysis, it can be concluded that for academic performance to be successful, it is essential to address the identity style among university and school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity style
  • academic performance
  • meta-analysis
  • size effect