نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران

2 دانشجو

چکیده

هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده‌ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول بودند که با حذف افراد در مرحله غربالگری داده‌ها، در نهایت تحلیل سؤالات برونگرایی بر روی اطلاعات 783 نفر آزمودنی، تحلیل سؤالات گشودگی بر روی اطلاعات 763 نفر آزمودنی و تحلیل سؤالات مسئولیت‌‌پذیری نیز بر روی اطلاعات 784 نفر آزمودنی انجام شد. ابزار پژوهش 3 خرده مقیاس برون-گرایی، گشودگی و مسئولیت‌پذیری آزمون شخصیت نئو بود. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که هرچه همسانی درونی سؤالات بالاتر باشد نتایج دقیق‌تر و معتبرتری از مدل مدرج پاسخ به دست می‌آید و برای سؤالات با همسانی درونی پایین از طریق این مدل باید بسیار محتاط عمل کرد، زیرا ممکن است آستانه سؤالات را به صورت وارونه نشان داده یا ضریب تشخیص سؤالات را منفی یا مثبت کاذب نشان دهد. در مجموع کاربرد همزمان روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری به تحلیل بهتر و رسیدن به نتایج دقیق‌تر کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the results of the Likert scales item's analysis in the classical test theory and the item response theory

نویسندگان [English]

  • Reyhane Rahimi 1
  • Aso Mojtahedi 2

1 Iran

2 University student

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the questions of the Likert scale with the Classical Test Theory and the Item Response Theory, then putting together the results of these two approaches and answering the question "Are the results of these two approaches consistent? or do they contradict each other?" . The research method is descriptive and in terms of data, it is a secondary analysis method. The subjects studied in this research included 977 students of the junior high school students, that by removing individuals in the data screening stage, finally, the analysis of extraversion items was based on the information of 783 subjects, the analysis of openness items on the information of 763 subjects, and analysis of conscientiousness items on the information of 784 subjects. The research instruments were 3 subscales of extraversion, openness and conscientiousness of the Neo Personality Test. The results of the statistical analysis showed that the higher the internal consistency of the items, the more accurate and valid the results obtained from the graded response model, and for items with low internal consistency through this model, it should be acted cautiously; Because it may show the threshold of the items inverted or the discrimination coefficient of the questions false negative or positive. All in all, the simultaneous use of different methods of statistical analysis will be of aid in better analysis and obtaining more accurate results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graded response model
  • Item Response Theory
  • Classical Test Theory
  • internal consistency
  • threshold