دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-246 
2. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی تحصیلی در نوجوانان

صفحه 31-53

10.22054/jem.2020.49790.2005

نسیبه زارعی منوجان؛ مسعود حسینچاری؛ بهرام جوکار؛ راضیه شیخ الاسلامی


3. ساخت و رواسازی پرسشنامۀ توانمندی‌های منش ایرانیان

صفحه 55-85

10.22054/jem.2020.52575.2052

محمد خدایاری فرد؛ الهه حجازی؛ مرجان حسنی راد؛ رابرت مک گرث