تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت-های استرس‌زا در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، کردستان، ایران.

10.22054/jem.2020.40240.2025

چکیده

سیاهه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا یک ابزار شناخته شده جهانی برای اندازه‌گیری روش‌های مقابله با استرس قلمداد می‌شود. با این وجود، پژوهش دربارة کاربردپذیری نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس زا هنوز در ابتدای راه است. پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا (CISS-SF؛ اندلر و پارکر، 1994) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) به نسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت‌های استرس‌زا، مقیاس عزت نفس (SES، روزنبرگ، 1965) و فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS، واتسون، کلارک و تلگن، 1988) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة کوتاه سیاهة مقابلة با موقعیت‌های استرس‌زا از روش‌ آماری تحلیل عامل تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی سیاهة مقابلة با موقعیت‌های استرس‌زا از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا، ضرایب همبستگی بین سبک‌های مقابله با عزت نفس و عاطفة مثبت و منفی در دانشجویان گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم‌افزار AMOS نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار سه عاملی CISS-SF شامل مقابلة مسئله‌محور، مقابلة هیجان-محور و مقابلة اجتنابی با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین سبکهای مقابله با عزت نفس و عاطفة مثبت و منفی به طور تجربی از روایی سازة نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا برای زیرمقیاس‌های مقابلة مسئله‌محور، مقابلة هیجان‌محور و مقابلة اجتنابی به ترتیب برابر با 78/0، 79/0 و 79/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که مقابلة مسئله‌محور، مقابلة هیجان‌محور و مقابلة اجتنابی برای سنجش شیوه-های مقابله‌ای در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Analysis of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF) among Students

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mohebi 1
  • Omid Shokri 2
  • ali khodaei 3
1 M.Sc., General Psychology, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Educational Psychology,Shahid Beheshti University (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

The Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) is a globally recognized measure of stress coping methods. However, research into the applicability of the CISS-SF in an Iranian context is still in its infancy. The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF, Endler & Parker, 1994) among Iranian university students. Three-hundred university students (150 male and 150 female) completed the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF), the Self-Esteem Scale (SES, Rosenberg, 1965) and the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the CISS-SF's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the CISS-SF, we computed correlations between different dimensions of CISS-SF with self-esteem and positive and negative affect. The results of the confirmatory factor analysis, based AMOS software, showed that three-factor structure of the task-oriented coping, emotion-oriented coping and avoidance-oriented coping in the Iranian sample had good fit with data. Correlational analyses between task-oriented coping and emotion-oriented coping as well as avoidance-oriented coping with self-esteem and positive and negative affect provided initial evidence for the ACS convergent validity. Internal consistency coefficients for the task-oriented coping, emotion-oriented coping and avoidance-oriented coping subscales were .78, .79 and .79, respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the CISS-SF as an instrument to measure coping styles among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-SF)
  • University Students
رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین. (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، 3 (2)، 48-33.
صالح‌زاده، پروین.، شکری، امید و فتح‌آبادی، جلیل. (1396). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده سلامت تحصیلی: چشم‌اندازی بر نظریه‌های معاصر انگیزش پیشرفت. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 8 (30)، 105-61.
گراوند، یاسر.، کوهی، محمد.، سیدکابلی، الهه و علیزاده، احمد. (1399). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 10 (39)، 60-41.
گودرزی، احمد.، شکری، امید و شریفی، مسعود. (1393). ارزیابی‌های شناختی، راهبردهای مقابله‌ای، خوش‌بینی و بهزیستی ذهنی. مجله روان‌شناسی، 18(4)، 364-346.
Amirkhan, J. (1990). The factor analytically derived measure of coping: The Coping Strategy Indicator. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1066-1074.
Bodys-Cupak, I., Majda, A., Zalewska-Puchała, J., & Kamińska. A. (2016). The impact of a sense of self-efficacy on the level of stress and the ways of coping with difficult situations in Polish nursing students. Nurse Education Today, 45, 102–107.
Bonneville-Roussy, A., Evans, P., Verner-Filion, J., Vallerand, R. J., & Bouffard, T. (2017). Motivation and coping with the stress of assessment: Gender differences in outcomes for university students. Contemporary Educational Psychology, 48, 28-42.
Boysan M. (2012). Validity of the Coping Inventory for Stressful Situations-short form (CISS-21) in a non-clinical Turkish sample. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 25, 101–107.
Brands, I. M. H., Köhler, S., Stapert, Z. S., Wade, D.T., & Heugten, C. M. (2014). Psychometric properties of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) in patients with acquired brain injury. Psychological Assessment, 26 (3), 848–856.
Calsbeek, H., Rijken, M., Bekkers, M. J. T. M., Henegouwen, G. P. V. B., & Dekker, J. (2006). Coping in adolescents and young adults with chronic digestive disorders: Impact on school and leisure activities. Psychology and Health, 21, 447–462.
Carver, C. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4, 92-100.
Choi, Y., Moon, E., Park, J. M., Lee, B. D., Lee, Y. M., Jeong, H. J., & Chung, Y. I. (2017). Psychometric Properties of the Coping Inventory for Stressful Situations in Korean Adults. Psychiatry Investigation, 14(4), 427–433.
Cohan, S. L., Jang, K. L., & Stein, M. B. (2006). Confirmatory factor analysis of a short form of the coping inventory for stressful situations. Journal of Clinical Psychology, 62(3), 273–283.
Conner-Smith, J., & Flaschsbart, C. (2007). Relations between personality and coping: A meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 1080-1107.
Cosway, R., Endler, N., Sadler, A., & Deary, I. (2007). The Coping Inventory for Stressful Situations: Factorial structure and associations with personality traits and psychological health. Journal of Applied Biobehavioral Research, 5, 121-143.
Endler, N. S., Parker, J. D. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical-evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844–854.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: Task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6, 50–60.
Endler, N. S., & Parker, J. D. (1999). Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual Multi-Health Systems. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
Enns, A., Eldridge, G. D., Montgomery, C., & Gonzalez, V. A. (2018). Perceived stress, coping strategies, and emotional intelligence: A cross-sectional study of university students in helping disciplines. Nurse Education Today, 68, 226-231.
Folkman, S., & Lazarus, R. (1988). Manual for the ways of coping questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Gan, Y., Yang, M., Zhou, Y., & Zhang, Y. (2007). The two-factor structure of future-oriented coping and its mediating role in student engagement. Personality and Individual Differences, 43, 851–863.
Greenaway, K. H., Louis, W. R., Parker, S. L., Kalokerinos1, E. K., Smith, J. R., & Terry, D. J. (2015). Measures of Coping for Psychological Well-Being. In G. J. Boyle, D. Saklofske, & G. Matthews (Eds.), Measures of Personality and Social Psychological Constructs (pp. 322-351). Elsevier/Academic Press.
Greene, H. A. (2013). "Psychometric properties of the Coping Inventory for Stressful Situations in individuals with traumatic brain injury". Thesis for Master of Arts in Clinical Psychology, Wayne State University.
Gurková, E., & Zeleníkova, R. (2018). Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective. Nurse Education Today, 65, 4–10.
Herres, J. (2015). Adolescent coping profiles differentiate reports of depression and anxiety symptoms. Journal of Affective Disorders, 186, 312–319.
Hurt, C. S., Thomas, B. A., Burn, D. J., Hindle, J. V., Landau, S., Smauel, M.,... Brown, R. G. (2011). Coping in Parkison's disease: an examination of the coping inventory for stressful situations. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(10), 1030-1037.
Jo, H. I. (2000). Reliability and validity of the Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) in African American adolescents. Korean journal of counseling & psychotherapy, 12, 205–214.
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd edition). New York: Guilford.
Krohne, H., & Egloff, B. (2005). Vigilant and avoidant coping: Theory and measurement. In C. Spielberger, & I. Sarason (Eds.), Stress and emotion (Vol. 17, pp. 97_113). Washington, DC: Taylor & Francis.
Labrague, L. J., McEnroe–Petitte, D. M., De Los Santos, J. A. A., Edet, O. B. (2018). Examining stress perceptions and coping strategies among Saudi nursing students: A systematic review. Nurse Education Today, 65, 192–200.
Lazarus, R. (2006). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Li, C., Liu, Q., Hu, T., & Jin, X. (2017). Adapting the short form of the Coping Inventory for Stressful Situations into Chinese. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 1669-1675.
Marsella, A. J., & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3,202–218.
McCarthy, B., Trace, A., O’Donovan, M., O’Regan, P., Brady-Nevin, C., O’Shea, M., Martin, A. M., & Murphy, M. (2018). Coping with Stressful Events: A Pre-Post-Test of a Psycho-Educational Intervention for Undergraduate Nursing and Midwifery Students. Nurse Education Today, 61, 273-280.
McWilliams, L.A., Cox, B. J., Enns, M. W. (2003). Use of the Coping Inventory for Stressful Situations in a clinically depressed sample: factor structure, personality correlates, and prediction of distress. Journal of Clinical Psychology, 59, 423–437.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.
Miller, S. (1987). Monitoring and blunting: Validation of a questionnaire to assess styles of information seeking under threat. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 345-353.
Park, H. J., Heppner, P. P., & Lee, D. (2010). Maladaptive coping and self-esteem as mediators between perfectionism and psychological distress. Personality and Individual Differences, 48, 469–474.
Park, Y. C., Kim, K. I., & Noh, S. (2000). Validity assessment of the CISS (coping Inventory for stressful situation) in Korean high-school students. Journal of Korean Neuropsychiatric Association, 39, 55–64.
Parker, J., & Endler, N. (2006). Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Personality, 6, 321_344.
Rafnsson, F. D., Smari, J., Windle, M., Mears, S. A., & Endler, N. S. (2006). Factor structure and psychometric characteristics of the Icelandic version of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). Personality and Individual Differences, 40, 1247–1258.
Ramli, M., Mohd, A. F., Khalid, Y., & Rosnani, S. (2008). Validation of the Bahasa Malaysia version of the Coping Inventory for Stressful Situation. Malaysian Journal of Psychiatry, 17, 7–16.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sakata, M., Takagishi, Y., & Kitamura, T. (2013). Factor structure of the Japanese version of the Coping Inventory for Stressful Situations: reclassification of coping styles and predictive power for depressive mood. Journal of Psychology and Psychotherapy, 3, 111-118.
Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L., & Osborne, S. E. (2012). Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: Different patterns of association for stress and success. Learning and Individual Differences, 22, 251–257.
Saravanan, C., Mohamad, M., & Alias, A. (2019). Coping strategies used by international students who recovered from homesickness and depression in Malaysia. International Journal of Intercultural Relations, 68, 77-87.
Takagishi, Y., Sakata, M. & Kitamura, T. (2014). Factor structure of the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) in Japanese workers. Psychology, 5, 1620-1628.
Vanstone, D. M., & Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 14115, 68-75.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 54,1063-1070.
weston, R., & Gore, Jr. P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. Journal of Counseling Psychology, 5, 719-751.
Yin, X. Q., Wang, L. H., Zhang, G. D., Liang, X. B., Li, L., Zimmerman, M. A., & Wang, J. L. (2017). The promotive effects of peer support and active coping on the relationship between bullying victimization and depression among Chinese boarding students. Psychiatry Research, 256, 59-65.
Zhang, Y., Peters, A., & Bradstreet, J. (2018). Relationships among sleep quality, coping styles, and depressive symptoms among college nursing students: A multiple mediator model. Journal of Professional Nursing, 34(4), 320-325.