شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی در بعد آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری (نویسنده مسئول)

10.22054/jem.2020.49656.2001

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی در بعد آموزش بود؛ جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1395-96 بودند که تعداد 242 دانشجو بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند و ابزار محقق ساخته روی ایشان به اجرا در آمد. ابزار مذکور در 91 گویه و در طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای (زیاد، نسبتاً زیاد، متوسط، نسبتاً کم و بسیار کم) میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها را در ارزیابی اساتید مورد اندازه‌گیری قرار می‌داد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی، آزمون فریدمن و کروسکال والیس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین میانگین رتبه شاخص‌ها تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین به بررسی میانگین رتبه‌های شاخص‌ها از دیدگاه پاسخ‌گویان پرداخته شد و مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین شاخص‌ها شناسایی شدند. از نظر پاسخ‌گویان مهم‌ترین شاخص آموزشی در ارتقاء اعضای هیئت‌علمی عبارت از "میزان استفاده از مباحث جدید مرتبط با درس" است. پس‌ازآن شاخص "میزان تسلط علمی استاد بر موضوع درس" در مرتبه سوم شاخص "رعایت احترام متقابل" بودند. نتایج این مطالعه می‌تواند پاسخگوی برخی از چالش‌های مدنظر مدرسین در زمینه ارزشیابی با استفاده از نظرات دانشجویان بوده و می‌توان با استفاده مناسب از این نظرات برنامه‌ریزان را با نقاط ضعف و قوت فرآیند ارزشیابی آشنا و امکان اصلاح را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of faculty members evaluation indicators in the education dimension

نویسنده [English]

  • saied sehhat
Associate Professor at the department of business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding author),
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the evaluation indicators of faculty members in the education dimension. The statistical population included all students of the Management and Accounting faculty of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran during the academic year of 2016-2017. Two-hundred-forty-two participants were selected based on stratified random sampling method, and the researcher-made tool was implemented to collect the required data. The instrument items, written in the Likert scale of five degrees (high, relatively high, moderate, relatively low and very low), measured the importance of indicators in the assessment of faculty members. Data were analyzed using the exploratory factor analysis, Kruskal–Wallis, and Friedman test. The results of Friedman test showed that there was a significant difference between the mean scores of the indicators. Accordingly, the results of this study can respond to some of the challenges faced by teachers in their evaluation using students' opinions. These opinions can be used properly to make educational planners familiar with the strengths and weaknesses of the evaluation process and provide the opportunities for correction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indicator
  • Evaluation
  • faculty members
ابراهیمی، علیرضا؛ ساعتی، صابر و رئیسی، صدیق. (1390). ارزیابی عملکرد اساتید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. کاربردی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
استوارت گرگ آل وکنت جی براون. (1389). مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل. سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی. چاپ اول. تهران. انتشارات مهکامه و پژوهشکده مدیریت سما.
اسماعیلی، ایوب. (1383). اهمیت توزین شاخص‌ها در سیستم ارزیابی. ماهنامه تدبیر، 148، 32-30.
افضلی، افشین؛ حیدری، نسرین و عبدالملکی، جمال (1398). طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر مبنای مدل سرکوآل. فصلنامه اندازه‌گیری، 21(7)،228-205.
پروین، سمیه؛ جمشیدی، فاطمه؛ فتحی، رؤیا و حسینی، سید عابدین. (1392). ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور،5(4)،307-313.
حاجی علیزاده، کبری؛ رفیعی پور، امین و سماوی، سید عبدالوهاب. (1395). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، (24)6،102-83.
خدیوی، اسدالله و الله‌وردی خان وزیری، آیدا. (1394). طراحی و تدوین الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی. مدیریت بهره‌وری،9(34)،161-174.
ذوالفقار، محسن و مهرمحمدی، محمود. (1383). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر تهران. دانشور رفتار، 6(11)،17-28.
رخشانی، مریم و شمس، علی. (1393). رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت‌علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 6(31)،3-17.
شریف، سید مصطفی و سالک، فاطمه. (1387). تأثیر ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت: علمی بر ارتقای حرفه‌ای آنان،مجلهدانشکدهعلومانسانیدانشگاهسمنان.21(2)،45-62.
صفری، علی؛ فرخی، مجتبی و صالح زاده، رضا. (1394). آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 7(1)، 111-83.
عبداللهی، حسین. (1392). تحلیل سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی-مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی.
کیامنش، ع. (1367). آشنایی با الگوی سی آی پی پی.فصلنامه تعلیم و تربیت.
قدم پور، عزت اله؛ قاسمی پیر بلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا )1396. (ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 8(29)،167-184.
گراوند، یاسر؛ کوهی، محمد؛ سید کابلی، الهه و علیزاده، احمد (1399). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، (24)6،104-83.
گرجی، محمدباقر و صیامی، سحر. (1387). شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
محمودی، حسین؛ پازارگادی، مهرنوش و عبادی، عباس. (1387). ارزشیابی تجربه‌آموزشی، اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجله راهبردهای آموزش، 2(2)،44-65.
مهدوی، سکینه؛ زارع، سودابه و نعیمی، نیره. (1393). مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آن‌ها. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 6(2)،32-54.
میرزایی، خلیل. (1386). فرهنگ توصیفی اصطلاح‌های علوم اجتماعی.
نوبخت، ملیحه و رودباری، مسعود. (1391). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید: در دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 
Adams, J. J. (2002). A View from the Top: What Academic Leaders Believe about Faculty Performance and Compensation in California's Four-year Postsecondary Institutions (Doctoral dissertation, University of Southern California).
Boyer, E. L., Moser, D., Ream, T. C., & Braxton, J. M. (2015). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. John Wiley & Sons.
Chambers, D. W., Boyarsky, H., Peltier, B., & Fendler, F. (2003). Development of a mission-focused faculty evaluation system. Journal of dental education, 67(1), 10-22.
Fatahi, Z., Adhami, A., Nakhaeai, N., EslamiNajad, T., & Noohi, E. (2005). Opinion of academic members of Kerman University of Medical Sciences about educational evaluation of lecturers, 2002-2003. Hormozgan Medical Journal, 9(1), 59-66.
Greenwood, G. E., Bridges Jr, C. M., Ware, W. B., & McLean, J. E. (1973). Student evaluation of college teaching behaviors instrument: a factor analysis. The Journal of Higher Education, 44(8), 596-604.
Hagan, C. M., Konopaske, R., Bernardin, H. J., & Tyler, C. L. (2006). Predicting assessment center performance with 360‐degree, top‐down, and customer‐based competency assessments. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 45(3), 357-390.
Hox, J. J. (1995). Applied multilevel analysis. TT-publikaties.
Jafari, H., Vahidshahi, K., Kosaryan, M., & Mahmoodi, M. (2007). Comparison between the results of academic staff self assessment and those made by the students, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, 2006. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17(57), 67-74.
Kogan, L. R., Schoenfeld-Tacher, R., & Hellyer, P. W. (2010). Student evaluations of teaching: Perceptions of faculty based on gender, position, and rank. Teaching in Higher Education, 15(6), 623-636.
Lee, F. H., Lee, T. Z., & Wu, W. Y. (2010). The relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan. The International journal of human resource management, 21(9), 1351-1372.
Pulakos, E. D., & O’Leary, R. S. (2011). Why is performance management broken?. Industrial and Organizational Psychology, 4(2), 146-164.
Shakurnia, A. (2011). Faculty attitudes towards student ratings: do the student rating scores really matter?. Iranian Journal of Medical Education, 11(2), 84-93.
Shakurnia, A. H., & Assarezadegan, M. A. (2012). Comparison of faculty members’ evaluation scores based on attitudes toward student rating. Education Strategies in Medical Sciences, 4(4), 195-201.
Shao, L. P., Anderson, L. P., & Newsome, M. (2007). Evaluating teaching effectiveness: Where we are and where we should be. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(3), 355-371.
Trohalides, S. M. (2009). Technology-enhanced curriculum in a community college fitness program: Measuring the impact on commitment and student course satisfaction (Doctoral dissertation, Walden University).
Twisk, J. W. (2013). Applied longitudinal data analysis for epidemiology: a practical guide. cambridge university press.
Williams, D. A., Berger, J. B., & McClendon, S. A. (2005). Toward a model of inclusive excellence and change in postsecondary institutions. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.