نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانسنجی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده غیردولتی و غیر انتفاعی رفاه، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

هدف از این پژوهش رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) در نمونه ایرانی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد 18 تا 50 ساله فعال در فضای مجازی ساکن شهر تهران در سال 1398 بود. جهت نمونه‌گیری تعداد 400 نفر (200 زن و 200 مرد) با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی (ONPI) به زبان فارسی ترجمه شد و روایی محتوایی آن توسط اساتید روانشناسی و مشاوره تائید شد. پس از جمع‌آوری نمونه‌های مورد نیاز اعتباریابی این ابزار با استفاده از نرم‌افزار SPSS-23 به شیوه آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های قدرت نفوذ (758/0=α)، خودبسندگی (767/0=α)، برتری‌جویی (712/0=α)، خودنمایی (764/0=α)، بهره‌کشی (754/0=α)، مغرور بودن (705/0=α)، استحقاق داشتن (714/0=α) و برای کل پرسشنامه (838/0=α) گزارش شد. روایی سازه این ابزار نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که داده‌های حاصل با مدل 7 عاملی از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. پس از بررسی روایی و اعتباریابی ابزار نمرات هنجار پرسشنامه برای هر دامنه‌ای از نمرات با استفاده از نرم‌افزار Jmetrik-4.1.1 گزارش شدند. نتیجه آنکه با توجه به اینکه رفتارهایی که افراد در دنیای مجازی از خود بروز می‌دهند متفاوت از دنیای واقعی است این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزاری مناسب جهت سنجش خودشیفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

validate the online narcissism personality inventory (ONPI) in the Iranian sample

نویسندگان [English]

  • mohammad asgari 1
  • Azam Kalaee 2
  • maryam pourmoosavi 3

1 Asociate & Measurment Dep., Psychology & Education Faculty, Allameh Tabataba'i,University, Tehran, Iran

2 Phd Candidate Azad University , Olum Tahghighat. Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to validate the online narcissism personality inventory (ONPI) in the Iranian sample. This research is an applied and methodologically was descriptive survey research. The statistical population included all individuals aged 18-50 years old active in cyberspace residing in Tehran. 400 individuals (200 females and 200 males) were selected using available sampling method. First, the online narcissism personality inventory (ONPI) was translated into Persian and its content validity was confirmed by psychology and counseling professors. After collecting the required samples, reliability of this tool was determined by SPSS-23 software using Cronbach's alpha for the components of Authority (α = 0.758), Self-Sufficiency (α = 0.767), Superiority (α = 0.712), Exhibitionism (α = 0.764), Exploitativeness (α = 0.754), Vanity (α = 0.705), Entitlement (α = 0.714) and for the whole inventory (α = 0.838). The construct validity of this tool using exploratory factor analysis also showed that the data obtained with the 7-factor model were goodness of fit. Then, the validity and reliability of the inventori's standard scores for each range of scores were assessed by Jmetrik-4.1.1 software. Behaviors that people display in the Cyberspaceare different from the real world, this tool can be used as a convenient tool for measuring narcissism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narcissistic inventory
  • cyberspace
  • reliability
  • validity
رضاپور، رویا؛ ذاکری، محمدمهدی؛ انتصار فومنی، غلامحسین. (1397). رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زوجین استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی. مجله خانواده و پژوهش،15(1)،57-78.
شریفی، حسن پاشا. (1397). راهنمای سنجش روانی، تهران: انتشارات رشد.
عبدی، رضا و نصیری، احمد. (1394). نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته. فصلنامه اندیشه و رفتار، 9(37)،37-46.
گنجی، مهدی. (1394). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5. تهران: انتشارات ساوالان.
نونهال، سامان؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر؛ اکبری، مهدی. (1399). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل به ولع غذا در جمعیت درگیر با کاهش وزن. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 10(3)، 171-153.
 محمدزاده، علی. (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI). مجله اصول بهداشت روانی، 4(11)،281-276.
محمدی، کوروش؛ برجعلی، احمد؛ ثمری صفا، جعفر؛ ارشاد، زینب السادات. (1398). ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال رسانه های اجتماعی در نوجوانان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 10(2)، 127-145.
 
Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of research in personality40(4), 440-450.
Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive behaviors64, 287-293.
Azucar, D., Marengo, D., & Settanni, M. (2018). Predicting the Big 5 personality traits from digital footprints on social media: A meta-analysis. Personality and individual differences124, 150-159.
Barry, C. T., Doucette, H., Loflin, D. C., Rivera-Hudson, N., & Herrington, L. L. (2017). “Let me take a selfie”: Associations between self-photography, narcissism, and self-esteem. Psychology of popular media culture6(1), 48.
Boursier, V., Gioia, F., & Griffiths, M. D. (2020). Selfie-engagement on social media: Pathological narcissism, positive expectation, and body objectification–Which is more influential?. Addictive Behaviors Reports, 100263.
Brailovskaia, J., Margraf, J., & Köllner, V. (2019). Addicted to Facebook? Relationship between Facebook Addiction Disorder, duration of Facebook use and narcissism in an inpatient sample. Psychiatry research273, 52-57.
Brown, K. G., Chapman, D., Gilson, L. L., Johnson, A. F., Kahai, S., & Maynard, M. T. (2018, July). The Psychology of the Internet at Work. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 11881). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and social psychology bulletin34(10), 1303-1314.
Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and individual differences52(4), 482-486.
Casale, S., & Banchi, V. (2020). Narcissism and problematic social media use: A systematic literature review. Addictive Behaviors Reports, 100252.
Chou, C. H., & Farn, C. K. (2015). Toward to measure narcissistic personality in cyberspace: Validity and reliability. Psychology6(15), 1984.
Crowley, D. & Heyer, P. (2015). Communication in History: Technology, Culture, Society. Language Arts & Disciplines.
Davey, G. C. (2016). Social media, loneliness, and anxiety in young people. Psychology Today, December, 15.
Dhir, A., Yossatorn, Y., Kaur, P., & Chen, S. (2018). Online social media fatigue and psychological wellbeing—A study of compulsive use, fear of missing out, fatigue, anxiety and depression. International Journal of Information Management40, 141-152.
Halpern, D., Valenzuela, S., & Katz, J. E. (2016). “Selfie-ists” or “Narci-selfiers”?: A cross-lagged panel analysis of selfie taking and narcissism. Personality and Individual Differences97, 98-101.
Hawi, N. S., & Samaha, M. (2017). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review35(5), 576-586.
Hingerton, H. (2016). Social mdia selfies: exploring relationships between gender, narcissism, self-esteem, body Image and problematic Internet use.
Howard, K., Roming, S. M., Ceballos, N. A., Dailey, S., & Grimes, T. (2018). Social Media Behaviors and Psychosocial Predictors of Social Media Addiction.
Jabłońska, M. R., & Zajdel, R. (2018). Narcissism as a Determinant of Deviant Online Behaviours among Digital Natives. Przedsiębiorczość i Zarządzanie19(5, cz. 1 Agile Commerce-inteligentne technologie w zastosowaniach), 209-220.
Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1989). LISREL 7: A guide to the program and applications. Spss.
Kacel, E. L., Ennis, N., & Pereira, D. B. (2017). Narcissistic personality disorder in clinical health psychology practice: case studies of comorbid psychological distress and life-limiting illness. Behavioral Medicine43(3), 156-164.
Kang, S., & Jung, J. (2014). Mobile communication for human needs: A comparison
of smartphone use between the US and Korea. Computers in Human Behavior, 35:
376–387.
Kuss, D. J., & Lopez-Fernandez, O. (2016). Internet addiction and problematic Internet use: A systematic review of clinical research. World journal of psychiatry6(1), 143.
Liu, Y., & Zheng, L. (2020). Relationships between the Big Five, narcissistic personality traits, and online sexual activities. Personality and Individual Differences152, 109593.
Madsen-Humeniuk, A. (2019). Selfies, Personality, and Narcissism.
McCain, J. L., & Campbell, W. K. (2018). Narcissism and social media use: A meta-analytic review. Psychology of Popular Media Culture7(3), 308.
McCain, J. L., Borg, Z. G., Rothenberg, A. H., Churillo, K. M., Weiler, P., & Campbell, W. K. (2016). Personality and selfies: Narcissism and the Dark Triad. Computers in Human Behavior64, 126-133.
Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, behavior, and social networking13(4), 357-364.
Miller, J. D., Campbell, W. K., Pilkonis, P. A., & Morse, J. Q. (2008). Assessment procedures for narcissistic personality disorder: A comparison of the Personality Diagnostic Questionnaire-4 and best-estimate clinical judgments. Assessment15(4), 483-492.
Moon, J. H., Lee, E., Lee, J. A., Choi, T. R., & Sung, Y. (2016). The role of narcissism in self-promotion on Instagram. Personality and individual Differences101, 22-25.
Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological inquiry12(4), 177-196.
Nardis, Y., & Panek, E. (2019). Explaining Privacy Control on Instagram and Twitter: The Roles of Narcissism and Self-Esteem. Communication Research Reports36(1), 24-34.
Ogrodniczuk, J. S. (2013). Understanding and treating pathological narcissism. American Psychological Association.
Ong, E. Y., Ang, R. P., Ho, J. C., Lim, J. C., Goh, D. H., Lee, C. S., & Chua, A. Y. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and individual differences50(2), 180-185.
Ooi, J., Michael, J., Lemola, S., Butterfill, S., Siew, C. S., & Walasek, L. (2020). Interpersonal functioning in Borderline personality Disorder traits: A Social Media perspective. Scientific Reports10(1), 1-8.
Panek, E. T., Nardis, Y., & Konrath, S. (2013). Mirror or Megaphone?: How relationships between narcissism and social networking site use differ on Facebook and Twitter. Computers in Human Behavior29(5), 2004-2012.
Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of personality and social psychology54(5), 890.
Rodgers, R. F., Slater, A., Gordon, C. S., McLean, S. A., Jarman, H. K., & Paxton, S. J. (2020). A Biopsychosocial Model of Social Media Use and Body Image Concerns, Disordered Eating, and Muscle-Building Behaviors among Adolescent Girls and Boys. Journal of Youth and Adolescence, 1-11.
Savci, M., Turan, M. E., Griffiths, M. D., & Ercengiz, M. (2019). Histrionic Personality, Narcissistic Personality, and Problematic Social Media Use: Testing of a New Hypothetical Model. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-19.
Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in human Behavior58, 89-97.
Wallace, P. (2015). The psychology of the Internet. Cambridge University Press.
Watson, P. J., Grisham, S. O., Trotter, M. V., & Biderman, M. D. (1984). Narcissism and empathy: Validity evidence for the Narcissistic Personality Inventory. Journal of personality assessment48(3), 301-305.
Zia, A., & Malik, A. A. (2019). Usage of Social Media, Age, Introversion and Narcissism: A Correlational Study. Bahrein Journal of Professional Psychology18(2), 33-54.