سنجش تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،همدان، ایران.

4 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران.

10.22054/jem.2020.49341.1994

چکیده

تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب و تیپ شخصیتی انها یکی از مولفه های الگوی تدوین خط مشی درامدهای پایدار است که در شناسائی مشکلات ، مفهوم سازی واقعیت ، تجسم راهکارهای پیش بینی شده ( آینده نگری )و مدیریت اقتضائی منابع درامدی در طی فرآیند تدوین خط مشی نقش بسزائی دارد . در این تحقیق با استفاده از مدل مفهومی ترکیبی مورگان و محقق و ارائه پرسشنامه استاندارد جهت57 نفر خبره اسمی ، تدوین کننده خط مشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات دولت، اعضای شورای نگهبان ، قضات دیوان عدالت اداری، اعضای شورای اسلامی و شهرداران شهرهای میانه و دریافت نظرات خبرگان اسمی ؛ به بررسی تفکر استراتژیک تدوین کنندگان خط مشی درآمدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب در قالب چهار مقوله اصلی تفکر سیستمی، تفکرمفهومی، آینده نگری، فرصت طلبی هوشمندانه و 29 زیر مقوله آنهاپرداخته می شود . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و تحلیل نتایج بوسیله آزمون فریدمن وT زوجی انجام می شود . نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود نقش تفکر استراتزیک تدوین کنندگان خط مشی درامدهای پایدار شهرداریها در قالب برنامه کوتاه و میان مدت (قوانین بودجه سالیانه و پنجساله کشور) ، فاصله معنی داری بین وضع موجود تفکر استراتژیک تدوین الگوی خط مشی درامدهای پایدار شهرداریها با وضع مطلوب تفکر استراتزیک تدوین الگوی خطمشی درامدهای پایدار شهرداریهای میانه با رویکرد حکمرانی خوب وجود دارد که عدم توجه به آنها باعث عدم آینده نگری ، تفکر مفهومی در فهم مشکلات ، تفکر سیستمی درمفهوم سازی واقعیت ، و عدم استفاده از فرصت طلبی هوشمندانه و در نتیجه عدم تحقق منابع درآمدی پایدار و اصول حکمرانی خوب و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بعنوان ذی نفعان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Strategic Thinking of Medium-Term Sustainable Revenue Policy Developers with Good Governance Approach in Horizon(1404)

نویسندگان [English]

  • alireza emami 1
  • mohammadreza rabiei 2
  • alireza eslambulchi 3
  • majid shams 4
1 PhD Student of Public Administration, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
2 Assistant professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
4 Professor, Islamic Azad University, Malayer Branch, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Strategic thinking of the sustainable earnings policy makers and their personality types play important roles in identifying problems, conceptualizing the reality, visualizing anticipated strategies, and contingently managing revenue sources during the policy formulation process. In this research, using Morgan's conceptual model, the researcher also presents a standard questionnaire for 57 nominal experts, formulating a sustainable income policy for middle municipalities, including MPs, government members, Guardian Council members, judges of the Bureau of Administrative Justice, and members. Islamic Council, Mid-City Mayors, Nominee Experts' opinions. It examines strategic thinking of Middle Municipalities' Sustainable Revenue Policy with the Good Governance Approach in four main subjects: Systemic thinking, conceptual thinking, futurism, intelligent opportunity, and 29 subcategories. The research method is descriptive-survey, and the results are analyzed by Friedman and paired t-test. The results show that despite the strategic thinking of the sustainable municipal revenue policy makers and the contingent management of the short-term medium-term program planners (annual and five-year budget laws), there is a significant gap between the current sustainable municipal income status and the optimal situation. There is a steady revenue stream of mid-level municipalities with good governance approaches that ignore futurism, conceptual thinking in understanding problems, systemic thinking in conceptualizing reality, and lack of clever opportunism, creativity, innovation, and embodied policies. Pre-execution and consequently lack of providing services to citizens as stakeholders is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic thinking
  • Prospecting
  • Systemic Thinking
  • Middle Municipalities
  • Good Governance
 
Allio, R. J. (2016). Strategic Thinking The Ten Big Ideas. Strategic & Leadership, 34(4): 4-13.
 Cleiarvy.D And Macanly.S (2017). “Stretching Strategic Thinking”. Strategy And. Strategic Nagement”, Long Range Planning, Vol. 29, No. 4, Pp. 543.
Bonn, Ingrid. (2015). “Improving Strategic Thinking: A Multilevel Approach”. Leadership And Organization Development Journal. Vol 25No 5. Pp 336-345.
Bonn, Ingrid, (2005), “From Strategic Planning To Strategic Management”, Long Range Planning, Vol. 29, No. 4, Pp. 543-.558
Kaufman, S. P. (2013, « Strategic Management For Competitive Advantage», Harvard Business Review. July–August, Pp.107-114
Abraham, Stan Approach”. Leadership And Organization Development Journal. Vol 25 No 5. Pp 336-345.
Goldman EF. Leadership Practices That Encourage Strategic Thinking. Journal Of Strategy And
 Management 2017; 5(1): 25-40.
 Viliyamson, L. (2016)«Strategic Thinking Or Strategicplanning?», Long Range Planning, 31(3), 481-487.
Vaten.G.And Horen.B (2017), ``Introduction’’, In Garratt, B. (Ed.), Developing Strategic Thought ± Rediscovering The Art Of Direction Giving,Mcgraw-Hill, London, Pp. 1-8.
Hamel, G. (2016) Strategy Innovation And The Quest For Value. Sloanmanagement Review; Vol 39, Issue 4, P. 8.
Heracleous, L. (2015), “Strategic Thinking Or Strategic Planning”, Long Range Planning,Vol.31, No.3, Pp.481-487.
. Garratt, B. (2017b), ``Introduction’’, In Garratt, B. (Ed.), Developing Trategic Thought ± Rediscovering The Art Of Direction-Giving,Mcgraw-Hill, London, Pp. 1-8.
Liedtka, J.M., (2015). Strategic Thinking: Can It Be Taught? Long Range Planning 31, 120-129.
Mintzberg H. (2014), “Relationship Between Strategic Thinking And Performance”, Harvard Business Review, January February, Pp.107-114.
Muris.J.M (2016). “East Asian And American Perspectives On Thinking Strategically: The Leopard And His Spots”. Asia Pacific Journal Of Human Resources. 28; 40. Pp 40-50.