سنجش و کدگذاری در مقالات کیفی: روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) dr.oreyzi@edu.ui.ac.ir

3 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه آمار ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22054/jem.2020.46559.1963

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقدی است که توسط کوفی، هالبورک و اتکینسون(1996)، به نظریه داده بنیاد وارد شده است و برطبق آن، رواج استفاده از نرم افزارها در جهت کد گذاری، سبب، تاکید بیش از حد بر رویه های سنتی کدگذاری، استانداردها و داشتن یک رویه خطی در کد گذاری شده است که می تواند در تحلیلها اختلال ایجاد کند. در جهت بررسی این ادعا، 8 مصاحبه تحلیل وظیفه شناختی از مدیران دو شرکت منطقه ای ( زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، تهیه شد و دو گروه متفاوت، اقدام به کدگذاری متنها کردند. گروه اول، براساس روش نظریه ی داده بنیاد( رویکرد استراس و کوربین) پیش رفتند و از نرم افزار NVIVO کمک گرفتند. گروه دوم رویه کد گذاری و تحلیل در مصاحبه تحلیل شغل شناختی که توسط کراندل ، کلین و هافمن(2006) ارائه شده بود را ملاک قرار دادند و روندی بین متنی را در برگزیدند. در نهایت کدهای ارائه شده، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از جملات کد گذاری شده بیشتر و طبقات کاربردی تر در گروه دوم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Coding in qualitative articles: Traditional linear and standard methods versus intertextual methods

نویسندگان [English]

  • maryam sadat akhbari 1
  • Hamid Reza Arizi 2
  • hossein eskandari 3
  • hamid bidram 4
1 PhD candidate of psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor of psychology at Isfahan University, Isfahan, Iran (Corresponding author) email: dr.oreyzi@edu.ui.ac.ir
3 Professor of clinical psychology at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Associate professor of Statistics at Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
This study aimed to investigate the criticism by Coffey, Holbrook, and Atkinson (1996) against the grounded theory, claiming that the widespread use of software in coding has led to excessive emphasis on traditional coding procedures, adoption of certain standards, and adoption of a linear coding procedure, which can hinder the process of analysis. For the purpose of analyzing this claim, eight cognitive task analysis interviews were conducted with managers of two regional companies affiliated with the National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC). Two different groups were set out to code the texts. The first group used the Strauss and Corbin’s (1994) grounded theory approach, using NVIVO. The second group based their work on the Crandall, Klein, and Hoffman’s (2006) cognitive task analysis approach, using an intertextual procedure. Finally, the codes of the two groups were compared together. The results revealed more coded sentences and more practical conceptual categories in the second group.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Cognitive Task Analysis
  • Coding
  • Intertextuality
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت، ام (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه­ها (مترجم: بیوک محمدی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نشر اثر اصلی 1990).
افشار، ابراهیم (1394). پُر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 2، 130-121.
امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، نتهید؛ رهنورد، زهرا و نوری سعید، علی (1391)، «روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی». پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 22(68)، 56-63.
برگر، پتر و لوکمان، توماس (1394). ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت (فریبرز محمدی، مترجم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (نشر اثر اصلی 1960).
بهشتی، صمد و رضایت، غلامحسین (1394). تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزار NVIVO، تهران: سخنوران.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1392). روش‌شناسیپژوهشکیفیدرمدیریت: رویکردیجامع، انتشارات صفار.
دانائی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد». اندیشه مدیریت، 1(2)، 76- 69.
عاطفه اژه‌ای (1395). بررسی ترس از ارزیابی  AC به‌عنوان میانجی در رابطه­ی پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی استراتژیک و تحلیل کیفی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان: اصفهان.
عزیزپوریان، علی حسن؛ اسلام‌پناه، مریم؛ کرم‌افروز، محمدجواد؛ ملکیان، فرامرز و کاویانی، الهام (1398). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(36)، 19-48.
عسکری‌پور، طالب؛ کاظمی، الهه؛ آقائی، حامد و مرزبان، مصطفی (1394). ارزیابی و مقایسه روش‌های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی و تحلیل کمی خطرهای ایمنی، مطالعه موردی: یک نیروگاه سیکل ترتیبی، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها،3(3)، 169- 174.
گال، مریدت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1382). روش‌های تحلیل کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمدجعفر پاک‌سرشت، علیرضا کیامنش، خسرو باقری و همکاران، مترجمان)(1 ج). تهران: سمت (نشر اثر اصلی 1996).
منظمی تبار، فریبا؛ کرد نوقابی، رسول؛ رشید، خسرو و یعقوبی، ابوالقاسم (1389). ساخت و اعتبار‌یابی آزمون خرد براساس مؤلفه‌های ایرانی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9 (36)، 91-117.
 
Annells, M (1996). Grounded theory method: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry, and post modernism. Qualitative health research, 6(3), 379- 393.
Baturina, D. (2015). In expectation of the theory: Grounded theory method. Metodički obzori: časopis zaodgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 10(21), 77-90.
Böhm, A. (2004). Theoretical coding: text analysis in grounded theory. In Dans U. Flick, E. V. Kardorff, & I. Steinke (Eds.), A companion to qualitative research (pp. 270-275). London: SAGE Publication.
Bryant, A. (2009). Grounded theory and pragmatism: The curious case of Anselm Strauss. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 10(3).
Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. In N. K. Denzin and Y. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research (pp. 509–535)(2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
Charmaz, K. (2006). Constructive grounded theory, thousand Oaks, CA: sage.
Charmaz, K. (2013). Grounded theory methods in social justice research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Strategies ofqualitative inquiry (4th ed., pp. 291–336). Thousand Oaks, CA: Sage.
Charmaz. K. (1990). Discovering chronic illness: Using grounded theory. Social Science and Medicine, 30,1161–1172.
Coffey, A., B. Holbrook and P. Atkinson (1996). Qualitative Data Analysis: Technologies and, Sociological Research Online, 1(1), 1-12.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniquesand procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research: Techniquesand procedures for developing grounded theory (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Crandall, B., Klein, G., & Hoffman, R. R. (2006). Working Minds: A practitioner’s Guide to cognitive task analysis. London: MIT.
Dew, N., Read, S., Sarasvathy, S. D., & Wiltbank, R. (2009). Effectual versus predictive logics in entrepreneurial decision-making: Differences between experts and novices. Journal of businessventuring, 24(4), 287-309.
Dey, I. (1999). Grounding Grounded Theory: Guidelines for Qualitative Inquiry. London: Academic Press
Fielding, N. G., & Lee, R. M. (1995). Confronting CAQDAS: Choice and contingency. Studies in qualitative methodology, 5, 1-23.
Frost, N. (2011). Qualitative research methods in psychology: Combining core approaches. McGraw-Hill Education (UK).
Geiger, S., & Turley, D. (2003). Grounded theory in sales research: an investigation of salespeople’s client relationships. Journal of Business & Industrial Marketing. 18)6/7(, 580-594.
Gignoux, A, C (2005). Initiation á l´intertextualité. Paris: Ellipses
Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B.G. (1992) Emergence vs. Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: A comparison of Glaser and Strauss. InternationalJournalof Nursing Studies, 41, 141–150.
Howitt, D. (2010). Introduction to Qualitative methods in psychology. England: Pearson.
Lonkila, M. (1995). Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis. In U. Kelle (Ed.), Computer-aided qualitative data analysis: Theory, methods and practice (pp. 41-51). London: Sage.
Milliken, P. J & Schreiber,R. S (2001) Constructing and deconstructing: grounded theory in a post modern world, In Schreiber & P. N. stern (Eds.). using grounded theory in nursing (pp. 35-54). Springer.
Nielsen, J. (1990). Hypertext and Hypermedia. New York: Academic Press.
Piégay-Gros, N (1996). Introduction à l´intertextualité. Dunod: paris
Smith, J., Harre, R. and Van Langenhove, L. (eds) (1995). Rethinking Methods in Psychology (pp. 1–9). London: Sage.
Stanley, Liz and Sue Wise (1983). Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist Research. London: Routledge and Kegan Paul.
Sternquist, B., & Chen, Z. (2006). Food retail buyer behaviour in the People's Republic of China: a grounded theory model. Qualitative Market Research: An International Journal. 9)3(,243-265.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniquesand procedures for developinggrounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (2015). Basics of qualitative research:Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss. A., Corbin J. (1990). Basics of qualitative research. Grounded theory proceduresan technique. London: Sage Publications.
Timonen, V., Foley, G., & Conlon, C. (2018). Challenges when using grounded theory: A pragmatic introduction to doing GT research. International Journal of Qualitative Methods, 17(1).
Willig, C., & Rogers, W. S. (Eds.). (2008). The SAGE handbook of qualitative research in psychology. Sage.