تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی استان های غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمب دانشگته سمنان

چکیده

زمینه: شاخص های عملکردی ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای عملیات برنامه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز ارزیابی این موسسات می باشند. به وسیله شاخص های عملکردی می توان عملکرد گذشته، وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه کرد. هدف: هدف این مطالعه تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی در بعدهای پژوهشی، آموزشی و محیطی؛ و رتبه بندی آنها بود. روش: شرکت کنندگان موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی و اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام بودند. برای ارزیابی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی شاخص های بعد آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. رتبه بندی موسسات بر حسب بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی ضمن فراهم آوردن تصویر دقیق تر امکان بیشتری برای مقایسه آنها به دست می دهد. تلویحات نظام رتبه بندی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Weight of Performance Evaluation Indicators and Ranking Nongovernmental-Nonprofit Higher Education Institutions in Western Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • maryam ghaderi sheykhi abadi 1
  • siavash tale pasand 2
چکیده [English]

Background: Performance indicators can be appropriate tools for designing, implementing, and evaluating education, research, management, and other programs in universities and higher education institutions. Using performance indicators, one can investigate the past, current, and desired status of universities and compare it with the existing standards. Objective: The present paper aims to determine the weight of the performance evaluation indicators of nongovernmental-nonprofit higher education institutions in research, educational, and environmental dimensions, along with providing a ranking for them. Method: Participants consisted of nongovernmental-nonprofit institutions of higher education as well as members of monitoring and evaluation bodies of higher education centers in Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Lorestan, and Ham provinces (n = 45). All members were asked to fill out the performance evaluation questionnaire. The final weight of indicators was determined through analytic hierarchy process. Performance evaluation indicators were collected through questionnaires in the form of a self-report. Results: Results showed that the educational indicators were more important than other indicators for evaluating the nongovernmental-nonprofit higher education centers. The weight of educational dimension was more than other dimensions (0.42). The weights of research and environmental dimensions were almost the same (0.29). The maximum weight of the indictors that were placed first in educational, research, and environmental dimensions were respectively 0.39, 0.30 and 0.17. The range of weights was larger in educational indicators than in other dimensions. The rating of each institution was determined in educational, research, and environmental dimensions. Discussion and Conclusion: When evaluating nongovernmental-nonprofit higher education