ویژگی های روان سنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان پسر پایه های سوم و چهارم شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه: هیجانات تاثیر مهمی بر نگرشها و رفتار دارند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصات روانسنجی مقیاس یادگیری اجتماعی هیجانی در میان نمونه ای از دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان اجرا شد. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم دبستان شهر اصفهان که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس این شهر به تحصیل مشغول بودند. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس ها به ترتیب 85% ، خود تنظیمی 71%، روابط همسالان 83% و تنظیم تکالیف 79% بود. تحلیل عاملی تاییدی نیز ساختار سه عاملی را تایید کرد. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد یک ابزار سه عاملی است و ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی و سنجش ابعاد یادگیری اجتماعی هیجانی دانش آموزان دوره ابتدایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Psychometric Properties of Social Emotional Learning Scale in 4th and 5th Grade Male Students in Elementary Schools of Isfahan

نویسندگان [English]

  • somayeh jamali paghal'e 1
  • ahmad abedi 2
چکیده [English]

Objective: The present paper aims at investigating psychometric properties of Social Emotional Learning Scale (SELS) among a sample of 4th and 5th grade Iranian male students. Statistical Population: The statistical population consisted of all 4th and 5th grade male students of elementary schools who studied in schools of Isfahan during the school year 2010-2011. To do so, 380 students of Isfahan elementary schools were selected using multistage random cluster sampling method and were asked to fill out social emotional learning questionnaire. The SELS is a self-report questionnaire made up of 20 items, which assesses three criteria: self-regulation (SR), peer relationships (PR), and task articulation (TA). The data were analyzed using confirmatory factor analysis. Results: Cronbach’s alpha coefficient for the total scale and its subscales were 0.85 (total), 0.71 (SR), 0.83 (PR) and 0.79 (TA). The confirmatory factor analysis also confirmed the accuracy of the three factors (task articulation (TA), peer relationships (PR), and self‌regulation (SR)). The results suggested that SELS is a three-factor, reliable tool for assessing and evaluating dimensions of social emotional learning among elementary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Emotional Learning Scale (SELS)
  • Psychometric properties
  • Confirmatory Factor Analysis